تحقیق رایگان درباره زبان رسانه، حمل و نقل، رشد شرکت

يکديگر متصل مي کنند ابزار ممتاز قدرت هستند بنابراين قدرتمندان کساني هستند که کنترل کليدها را در دست دارند.(castells,2010) (…از آنجاکه اطلاعات و ارتباطات عمدتا از طريق سيستم رسانه اي پراکنده ولي فراگير به گردش در مي آيند،بازي سياسي به نحو فزايند ه اي در فضاي رسانه ها انجام مي ادامه مطلب…

تحقیق رایگان درباره بهره بردار، عصر اطلاعات، روابط قدرت

ز مانند گذشته براي دسترسي به اطلاعات و اخبار خود را به رسانه هاي سنتي محدود نمي کنند اين شبکه ها به راحتي مي توانند به افکار آنها جهت دهند و بر تحولات تاثير بگذارند. با توجه به اينکه عمده آثار منتشر شده در چارچوبه ي ژورناليستي و بدون اتکا ادامه مطلب…

تحقیق رایگان درباره پژوهشگران، تلفن همراه، جهان اسلام

آفريند. تحولات تکنولوژي که در عرصه ارتباطات در يک دهه گذشته صورت گرفته در تمامي عرصه هاي زندگي بشري اثرات عميقي بر جاي گذاشته و واکنش هاي فردي، ملي، منطقه اي و بين المللي را تحت الشعاع خود قرار داده است. امروزه جنبه اي از زندگي بشري را نمي توان ادامه مطلب…

تحقیق رایگان درباره تلفن همراه، انقلاب مصر، روش پژوهش

از جناب آقاي دکتر رحيم خستو بابت پذيرش داوري اين پايان نامه تشکر ويژه مي نمايم. در پايان از دوست و همکار گرانقدر خويش آقاي حسين ابراهيم نيا و خانواده ي عزيزم که همواره حامي و پشتيبان من در تمامي مراحل زندگيم بودند بسيار سپاسگزارم و پايان نامه ام را ادامه مطلب…

منابع تحقیق درباره دانشگاه تهران، عملکرد سازمان، سنجش عملکرد

غربي مرتبط با برنامه استراتژيک سازمان امورمالياتي کشور در جهت نيل به تعالي در تمامي واحدهاي کلان آن تدوين و شاخص‌هاي مرتبط به همراه هدف گذاري مربوطه استخراج گردد. 3-پيشنهاد مي‌گردد اهداف استراتژيک امور‌مالياتي استان آذربايجان غربي سالانه مورد بازبيني قرار گيرد تا ضمن اطلاع از نتايج بدست‌آمده نسبت به ادامه مطلب…

منابع تحقیق درباره آموزش کارکنان، حل اختلاف، نرم افزار

مستقيم 856987000000 928365000000 108% درآمدهاي مالياتي غير مستقيم 452332000000 423254000000 94% کاهش هزينه هاي وصول ماليات نسبت هزينه هاي جاري به درآمدهاي مالياتي 04/0 04/0 100% نسبت کل هزينه هاي وصول ماليات به درآمدهاي مالياتي 06/0 06/0 100% ميانگين کل 101% اهميت نقش درآمدهاي مالياتي در دستيابي به رشد مستمر ادامه مطلب…

منابع تحقیق درباره نرم افزار، عملکرد سازمان، آموزش کارکنان

جدول بالايي اين ميانگين عدد 2.0630 مي‌باشد. لذا مشخص مي‌گردد که کارکنان امور مالياتي استان آذربايجان غربي در مورد شاخص‌هاي ذکر شده در پرسشنامه رضايت کمتر از حد متوسط دارند. 4-7-3. آزمون t پرسشنامه مؤديان مالياتي (جدول 4-14) آمار توصيفي متغير مربوط به رضايت مؤديان انحرف معيار از ميانگين انحراف ادامه مطلب…

منابع تحقیق درباره سابقه خدمت، مقدار خطا، نرم افزار

تحقيق و توسعه ميزان گرايش کارکنان به ادامه تحصيل ميزان اهميت مديران به تحصيلات دانشگاهي کارکنان 4-3-8. شاخص‌هاي بهبود فرايندهاي ارتباط با مؤديان مالياتي نسبت مالياتهاي خود اظهاري به کل مالياتهاي وصول شده نسبت تعداد اظهارنامه‌هاي دريافتي به پرونده‌هاي فعال مشمول و غير مشمول 4-3-9. شاخص‌هاي اعتلاي فرهنگ سازماني کار ادامه مطلب…

منابع تحقیق درباره مالياتي، شاخص‌هاي، امتياز

جامعه آماري است، بطوريکه با مطالعه گروه نمونه و فهميدن خصوصيات يا ويژگيهايي را به اعضاي جامعه آماري تعميم داد (سکاران، 1381، ص132). هرگاه جامعه‌ي مورد تحقيق نامحدود و گسترده و يا به سبب پراکندگي‌ جامعه امکان دسترسي به فهرست اسامي‌ وجود نداشته باشد، مي‌توان از روش نمونه‌گيري خوشه‌اي که ادامه مطلب…