از جناب آقاي دکتر رحيم خستو بابت پذيرش داوري اين پايان نامه تشکر ويژه مي نمايم.
در پايان از دوست و همکار گرانقدر خويش آقاي حسين ابراهيم نيا و خانواده ي عزيزم که همواره حامي و پشتيبان من در تمامي مراحل زندگيم بودند بسيار سپاسگزارم و پايان نامه ام را تقديم خانواده ام مي کنم.

عروجي _ تابستان 1391

چکيده
تحولات تکنولوژي که در عرصه ارتباطات در يک دهه گذشته صورت گرفته در تمامي عرصه هاي زندگي بشري اثرات عميقي بر جاي گذاشته و واکنش هاي فردي، ملي، منطقه اي و بين المللي را تحت الشعاع خود قرار داده است. امروزه جنبه اي از زندگي بشري را نمي توان يافت که متاثر از فضاي مجازي نباشد در عصري که همه مفاهيم در حال جهاني شدن و به موازات آن پيشرفت هايي که در حوزه فناوري ارتباطات هر روز بيش از پيش صورت مي گيرد، سرنوشت جوامع و افراد را تحت الشعاع قرار داده و به درستي مي توان قرن بيست و يکم را قرن فضاي مجازي، قرني که ديگر نمي توان اخبار را پنهان نمود ناميد. از اين رو ديگر نمي توان به تحريف و تحميق سياسي پرداخت چرا که عصر پنهان کردن اطلاعات سپري شده است.
تحولاتي که از سال2011 در خاورميانه آغاز شده و کماکان ادامه دارد سبب ساز شده که نگارنده در اين پژوهش و با استفاده از روش توصيفي تحليلي به بررسي نقش شبکه هاي مجازي در روند شکل گيري و ميزان تاثير آنها بر تحولات خاورميانه بپردازد.اين پژوهش به دنبال پاسخگويي به اين سوال است که بروز جامعه شبکه اي و پيدايش فرهنگ سياسي مقاومت چگونه موجب تکوين جنبش هاي انقلابي در مصر و تونس شده است ؟فرضيه ي مورد نظر نگارنده عبارت از اين است که ظهور جامعه شبکه اي و فرهنگ سياسي مقاومت موجب پيروزي انقلاب در کشورهاي مصر و تونس شده است.داده هاي اين پژوهش به روش کتابخانه اي-اسنادي و اينترنتي گرده آوري شده وبيانگر آن است که شکل گيري جامعه شبکه اي و شبکه هاي اجتماعي در کشورهاي تونس و مصر بستر ساز حرکت هاي انقلابي در اين کشورها شده است گر چه اين شبکه ها داراي نقش پيشيني در انقلاب تونس و نقش پسيني در انقلاب مصر بودنددرمجموع مي توان گفت که جهاني شدن و رسانه هاي مجازي تاثيرات مهمي در تحولات اخير کشورهاي خاورميانه بر جاي گذاشته است.

فهرست
عنوان صفحه
کليات
بيان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………………..1
سوال تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………….4
فرضيه تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………………4
تعريف متغيرها…………………………………………………………………………………………………………………………………5
ادبيات تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………..6
اهداف تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………..7
اهداف علمي……………………………………………………………………………………………………………………………………7
اهداف عملي……………………………………………………………………………………………………………………………………8
روش پژوهش و جمع آوري اطلاعات…………………………………………………………………………………………………8
موانع و محدوديت هاي پژوهش ………………………………………………………………………………………………………..9
حدود و نقطه ي تمرکز پژوهش………………………………………………………………………………………………………….9
سازماندهي پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….10
بخش اول:تمهيدات نظري
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………11فصل اول :جامعه ي شبکه اي
گفتار اول : کاستلز و ظهور جامعه شبکه اي……………………………………………………………………………………….12
گفتار دوم :گيدنز و فشردگي جهاني…………………………………………………………………………………………………16 فصل دوم جهاني شدن
گفتار اول:هويت و جامعه شبکه اي در عصر جهاني شدن……………………………………………………………………18
گفتار دوم: رسانه هاي جمعي در شرايط جهاني شدن………………………………………………………………………….26 گفتار سوم: انقلاب ها در عصر جهاني شدن………………………………………………………………………………………30
گفتار چهارم: ظهور اينترنت و شبکه مجازي در عصر جهاني شدن………………………………………………………..34
گفتار پنجم: ارتباطات در عصر جهاني شدن……………………………………………………………………………………….38
پي نوشت بخش اول ………………………………………………………………………………………………………………………41
بخش دوم:روند شکل گيري انقلاب در تونس و مصر
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………43 فصل اول: انقلاب در تونس
گفتار اول: تونس در دوران زين العابدين ………………………………………………………………………………………44 گفتار دوم: خيرش،طغيان………………………………………………………………………………………………………………..49 فصل دوم: انقلاب در مصر
گفتار اول : مصردر دوران حسني مبارک وتعميق اقتدار گرايي سياسي در مصر……………………………………….51
گفتار دوم: خيزش، طغيان ………………………………………………………………………………………………………………54
پي نوشت بخش دوم…………………………………………………………………………………………………………………….56
بخش سوم:شکل گيري جامعه شبکه اي و انقلاب در مصر و تونس
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………..58
فصل اول : جامعه شبکه اي در خاورميانه …………………………………………………………………………………………60
فصل دوم: شبکه اي شدن و انقلاب درتونس…………………………………………………………………………………….64
گفتار اول: جامعه شبکه اي درتونس………………………………………………………………………………………………….64
گفتار دوم: اينترنت و تلفن همراه درتونس………………………………………………………………………………………….66
گفتار سوم: شبکه ها و سايت هاي خبري در تونس ……………………………………………………………………………70
فصل سوم:شبکه اي شدن و انقلاب در مصر
گفتار اول: جامعه شبکه اي در مصر …………………………………………………………………………………………………74
گفتار دوم: اينترنت و تلفن همراه در مصر …………………………………………………………………………………………80 گفتار سوم: شبکه ها و سايت هاي خبري در مصر ……………………………………………………………………………..83
فصل چهارم: بررسي مقايسه اي جامعه شبکه اي در مصر و تونس………………………………………………………..86
پي نوشت بخش سوم……………………………………………………………………………………………………………………..89
نتيجه گيري …………………………………………………………………………………………………………………………………..92
کتابنامه …………………………………………………………………………………………………………………………………………96

فهرست جداول
جدول شماره 1 :
نمودار رشد اينترنت در تونس…………………………………………………………………………………………………………..67
جدول شماره 1.1:
نمودار تعداد کاربران اينترنت در تونس …………………………………………………………………………………………….68
جدول شماره 2
نمودار رشد اينترنت در مصر …………………………………………………………………………………………………………..81
جدول شماره 2.2:
نمودار تعداد کاربران اينترنت در مصر …………………………………………………………………………………………….. 82

کليات

بيان مسئله:
توضيح و تبيين مفهوم جامعه شبکه اي و تا ثير آن بر شکل گيري جنبش هاي انقلابي يکي از موضوعات جالب توجه در مطالعات جامعه شناسي انقلاب است . تحولات جاري در کشورهاي حوزه ي شمال آفريقا در طول سالهاي 12-2010 مورد تعابير نظريه پردازان مختلفي قرار گرفته است. گرچه بيشتراين تعا بير جنبه هاي ژورناليستي و غير آکادميک دارند، اما از ميان عمده متغيرهايي که در اين آثار ديده مي شود بحث دموکراتيک شدن و غلبه بر نظامهاي غير دموکراتيک از جايگاه ويژه اي بر خوردار است. اين مفاهيم خود مباني ديگري همچون فرهنگ سياسي مقاومت، بحران مالي دولتها، ارتباط باز با نظام جهاني و ظهور جامعه شبکه اي را مي

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید