عنوان: ارزيابي عملکرد امور مالياتي استان آذربايجان غربي براساس کارت امتيازي متوازن در سال 13
2-2-4 دلايل و ضرورت يادگيري و انجام ارزيابي عملكرد 20
2-2-5 اهميت ارزيابي عملکرد 21
2-2-6 رويکردهاي موجود در سنجش عملکرد 22
2-2-6-1 رويکردهاي تک‌بعدي سنجش عملکرد 22
2-2-6-1-1 حسابداري منابع انساني 23
2-2-6-1-2 ارزش افزوده اقتصادي 23
2-2-6-1-3 مدل هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت 24
2-2-6-1-4 سرمايه فکري 24
2-2-6-2 رويکردهاي چند بعدي سنجش عملکرد 25
2-2-6-2-1 رويکرد ذينفع 25
2-2-6-2-2 کارت امتيازي متوازن 25
2-2-7 کاستي‌هاي سيستم‌هاي سنتي ارزيابي عملکرد 26
2-2-8 عناصر سيستم ارزيابي عملکرد 27
2-2-9 مدل‌هاي ارزيابي عملكرد 28
2-2-10 فلسفه‌ي ارزيابي عملکرد 29
2-2-11 حوزه‌هاي ارزيابي عملکرد 29
2-2-12 ويژگي هاي نظام ارزيابي عملکرد کارآمد 30
2-2-13 محورها، شاخصهاواستانداردهادر نظام ارزيابي عملکرد سازمان 30
2-2-14 مزاياي ارزيابي عملکرد سازمان 31
2-2-15 محدوديت‌هاي ارزيابي عملکرد سازمان 31
2-2-16 عوامل اساسي موفقيت در اجراي سيستم ارزيابي عملکرد 32
2-2-17 نتيجه‌گيري 32
2-3 مدل كارت امتيازي متوازن 33
2-3-1 مقدمه 33
2-3-2 تعاريف 34
2-3-3 تاريخچه 37
2-3-4 اهداف روش کارت امتيازي متوازن 38
2-3-5 روش ارزيابي متوازن به عنوان يک سيستم ارزيابي عملکرد 38
2-3-6 چرا استراتژي‌ها در عمل پياده نمي‌شوند؟ 39
2-3-7 ايجاد سازمان استراتژي‌ محور 41
2-3-8 اصول سازمان استراتژي‌محور 43
2-3-9 کاربرد کارت امتيازي متوازن به عنوان سيستم مديريت استراتژيک 45
2-3-10 روش ارزيابي متوازن بعنوان ابزاري جهت تحقق استراتژي 48
2-3-11 توازن در ارزيابي عملکرد 48
2-3-12 اهميت کارت امتيازي متوازن 48
2-3-13 ساختار روش کارت امتيازي متوازن 49
2-3-13-1 ديدگاه مشتري 49
2-3-13-2 ديدگاه فرآيندهاي داخلي 50
2-3-13-3 ديدگاه رشد و يادگيري 50
2-3-13-4 ديدگاه مالي 51
2-3-14 گام هاي فرآيند پياده‌سازي کارت امتيازي متوازن 53
2-3-15 چالش‌هاي کارت امتيازي متوازن 55
2-3-15-1 چالشهاي طراحي 55
2-3-15-2 چالش‌هاي اجرايي 55
2-3-15-3 چالشهاي ساختاري 55
2-3-15-4 چالش‌هاي فرهنگي 56
2-3-16 مزاياي استفاده از کارت امتيازي متوازن 56
2-3-17 کاستي‌هاي کارت امتيازي متوازن 58
2-3-18 نتيجه‌گيري 59
بخش دوم از فصل دوم 60
2-4 آشنايي با ماليات و امور مالياتي استان آذربايجان غربي 60
2-4-1مقدمه 60
2-4-2 تعاريف و مفاهيم عملياتي 60
2-4-3 انواع مالياتها در ايران 62
2-4-3-1 مالياتهاي مستقيم 62
2-4-3-1-1 انواع مالياتهاي مستقيم 63
2-4-3-2 مالياتهاي غير مستقيم 66
2-4-3-2-1 انواع مالياتهاي غير مستقيم 66
2-4-4 تاريخچه ي نظام مالياتي 68
2-4-5 بيانيه مأموريت سازمان امور مالياتي کشور(1389الي1393) 69
2-4-6 بيانيه چشم‌انداز سازمان امور مالياتي کشور(1389 الي 1393) 70
2-4-7 تشکيلات سازماني امور مالياتي کشور 70
2-4-8 وظايف ادارات امور مالياتي استان آذربايجان غربي 73
2-4-9 برنامه‌ها و پروژه‌هاي ادارات امور مالياتي استان آذربايجان غربي 73
2-4-10 اهداف ادارات امور مالياتي استان آذربايجان غربي 74
2-4-11 استراتژي‌هاي مرتبط با اهداف استراتژيک ادارات امور مالياتي استان آذربايجان غربي 75
بخش سوم از فصل دوم 76
2-5 پيشينه تحقيق 76
2-5-1 پيشينه‌ي تحقيق داخلي 77
2-5-2 پيشينه تحقيق خارجي 81
2-6 مباني نظري تحقيق 88
2-7 چارچوب نظري 88

فصل سوم
3-1 مقدمه 91
3-2 مفهوم پژوهش و ويژگي‌هاي آن 91
3-3 نوع و روش پژوهش 93
3-4 جامعه‌ي آماري 93
3-5 نمونه آماري و حجم نمونه 94
3-6 ابزارهاي اندازه‌گيري در تحقيق 95
3-6-1 پرسشنامه 95
3-6-2 مصاحبه 96
3-7 روش تجزيه و تحليل داده‌ها 97
3-8 روش سنجش پايايي پرسشنامه 97
3-9 روش سنجش روايي پرسشنامه‌ها 98

فصل چهارم
4-1. مقدمه 100
4-2. استخراج اهداف عملياتي اداره امور مالياتي استان آذربايجان غربي 100
4-3. شاخص‌هاي مرتبط با هريک از اهداف عملياتي 101
4-3-1. شاخص‌هاي درآمد 101
4-3-2. شاخص‌هاي کاهش هزينه 102
4-3-3. شاخص‌هاي افزايش رضايت مؤديان مالياتي 102
4-3-4. شاخص هاي اصلاح و بهبود فرايندها و فعاليت‌ها 102
4-3-5. شاخص‌هاي تسهيل ارتباط بين ادارات 102
4-3-6. شاخص‌هاي ارتقاي سلامت نظام اداري 103
4-3-7. شاخص‌هاي تغيير و تحول سازماني 103
4-3-8. شاخص‌هاي بهبود فرايندهاي ارتباط با مؤديان مالياتي 103
4-3-9. شاخص‌هاي اعتلاي فرهنگ سازماني 103
4-3-10. شاخص‌هاي افزايش رضايت کارکنان 103
4-3-11. شاخص‌هاي توانمندسازي نيروي انساني 104
4-3-12. شاخص‌هاي توانمند‌سازي فناوري اطلاعات 104
4-4. هدف‌گذاري شاخص‌هاي مرتبط با هريک از اهداف عملياتي در سال 1389 104
4-5. دسته‌بندي اهداف عملياتي در قالب مناظر چهارگانه کارت امتيازي متوازن 105
4-6. توصيف داده‌ها 106
4-6-1. توصيف متغيرهاي مربوط به مديران، معاونين، رؤساي ادارات، امور و گروه 107
4-6-1-1. توصيف متغيرهاي جمعيت شناختي مديران، معاونين، رؤساي ادارات، امور و گروه 107
4-6-1-2. توصيف متغيرهاي جنسيت مديران، معاونين، رؤساي ادارات، امور و گروه 108
4-6-1-3. توصيف متغيرهاي تحصيلات مديران، معاونين، رؤساي ادارات، امور و گروه 109
4-6-2. توصيف متغيرهاي جمعيت شناختي کارکنان 110
4-7. تحليل داده‌ها در اين قسمت با استفاده از آزمون t تک نمونه‌اي پرسشنامه‌هاي پژوهش مورد آزمون قرار گرفته‌اند. 114
4-7-1. آزمونt پرسشنامه مديران 114
4-7-2. آزمونt پرسشنامه کارکنان 115
4-7-3. آزمون t پرسشنامه مؤديان مالياتي 115
4-8. تشکيل کارت امتيازي متوازن امور مالياتي استان آذربايجان‌غربي 116
4-9. تحليل نتايج حاصل از تشکيل کارت امتيازي متوازن 118
4-10. تحليل سؤالات تحقيق 119
4-11. نتيجه‌گيري 119

فصل پنجم
5-1. مقدمه 121
5-2. استخراج بيانيه مأموريت امور مالياتي استان آذربايجان غربي در سال 1389 121
5-3. استخراج بيانيه چشم‌انداز امور مالياتي استان آذربايجان غربي در سال 1389 121
5-4. نتيجه‌گيري سؤالات تحقيق 122
5-4-1 نتيجه‌گيري سؤال اصلي 122
5-4-2. نتيجه‌گيري سؤالات فرعي 123
5-4-2-1. نتيجه‌گيري سؤال اول فرعي 123
5-4-2-2. نتيجه‌گيري سؤال دوم فرعي 124
5-4-2-3. نتيجه‌گيري سؤال سوم فرعي 125
5-4-2-4. نتيجه‌گيري سؤال چهارم فرعي 127
5-5. نتيجه‌گيري 129
5-6. پيشنهادات پژوهش 130
5-6-1. پيشنهادهاي کاربردي 130
. 5-6-2. پيشنهادهاي پژوهشي 130
5-7. محدوديت‌هاي پژوهش 131
فهرست منابع فارسي……………………………………………………………………………………. 132
فهرست منابع انگليسي……………………………………………………………………………………135

فهرست جداول

2-1 روند تغييرات در اندازه گيري عملکرد……………………………………………………………………………………16
2-2 چارچوب‌هاي ارزيابي عملکرد……………………………………………………………………… 19
2-3 خلاصه مطالعات انجام شده در ايران و جهان……………………………………………………….. 87
3-1 جامعه و نمونه آماري……………………………………………………………………………….. 95
3-2 ضرايب آلفاي کرونباخ……………………………………………………………………………… 98
4-1 هدف‌گذاري شاخص‌هاي مرتبط با هريک از اهداف عملياتي در سال 1389…………………………….. 104
4-2 دسته‌بندي اهداف عملياتي در قالب مناظر چهارگانه کارت امتيازي متوازن……………………….. 106
4-3 توصيف متغيرهاي جمعيت شناختي مديران………………………………………………………. 107
4-4 توصيف متغيرهاي جنسيت مديران……………………………………………………………….. 108
4-5 توصيف متغيرهاي تحصيلات مديران…………………………………………………………….. 109
‌ 4-6 جدول فراواني براي سابقه کارکنان……………………………………………………………….. 110
4-7 جدول فراواني براي متغيير جنسيت در کارکنان………………………………………………….. 111
4-8 جدول فراواني براي متغيرتحصيلات کارکنان……………………………………………………. 112
4-9 فراواني براي وضعيت تاهل کارکنان………………………………………………………………. 113
4-10 آمار توصيفي متغير مربوط به نظر مديران در ارتباط با عملکرد…………………………………. 114
4-11 آزمون t نظر مديران در ارتباط با عملکرد………………………………………………………… 114
4-12 آمار توصيفي متغير مربوط به رضايت کارکنان…………………………………………………… 115
4-13 آزمونt پرسشنامه کارکنان………………………………………………………………………. 115
4-14 آمار توصيفي متغير مربوط به رضايت مؤديان……………………………………………………. 115
4-15 آزمون t پرسشنامه مؤديان مالياتي………………………………………………………………… 116
4-16کارت امتيازي متوازن امور مالياتي آذربايجان غربي……………………………………………….. 116
4-18 نتايج سؤالات تحقيق……………………………………………………………………………… 119

فهرست اشکال

2-1 موانع اساسي درسرراه پياده‌سازي استراتژي……………. ……. ………………………………….. 40
2-2 همسو کردن و تمرکز کردن در جهت استراتژي…………………………………………………….. 44
2-3 اصول سازمان استراتژي محور……………………………………………………………………… 45
2-4 چارچوب كارت امتيازي متوازن…………………………………………………………………….. 50
2-5 روابط علت و معلولي در چهار منظر ارزيابي متوازن………………………………………………… 52

فهرست نمودارها

1- 1نمودار مراحل انجام تحقيق……………………………………………………………………………. 11
2-1 عناصر سيستم سنجش عملکرد ……………………………………………………………………………………………..27
2-2 ساختار سازمان امور مالياتي کشور………………………………………………………………………………………….72
4-1 فراواني سني مديران……………………………………………………………………………….. 107
4-2 فراواني جنسيت مديران……………………………………………………………………………. 108
4-3 ميزان تحصيلات مديران……………………………………………………………………………… 109
4-4 ميزان سابقه خدمت

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید