عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل ساختاری و مطالعه مزیت نسبی بانک ملی استان سمنان از نظر جذب سپرده در مقایسه با سایر بانک ها در سطح استان

قسمتی از متن پایان نامه :

2-38- پیشینه پژوهش

در این قسمت، تعدادی از کارهای پژوهشی مرتبط با موضوع که در گذشته انجام شده اند، مرور می گردند.

2-38-1 –  در ارتباط با جذب انواع سپرده در بانکها، در مقاله ای تحت عنوان تجزیه و تحلیل آثار عوامل درون سازمانی بر جذب سپرده بانکی ریال به آثار عوامل درون سازمانی، مانند اندازه تسهیلات بانکی، تعداد کارکنان، تعداد باجه، ضریب تغییرات حقوق، جایگاه مکانی و تجهیزات شعبه، بر جذب سپرده در بانک ملت پرداخته شده می باشد. برای این مقصود از طالاعاتی تلفیقی حاصل از نمونه 51 تایی از شعبه ها در سطح شهر تهران در سال های 78، 79 و 80 بهره گیری گشته و برای کنترل و کاهش واریانس ناشی از عوامل دیگر، از میانگین متغیرها در خلال سه سال بهره گیری شده می باشد. نتایج حاصل از این پژوهش تجربی، حاکی می باشد که تعداد کارکنان بانک به حد اشباع رسیده، در حالی که تعداد باجه کم تر از حد مطلوب می باشد. اندازه اعطای تسهیلات، مکان شعبه و تجهیزات شعبه بر جذب سپرده اثر مثبت دارد. به علاوه، نتایج نشان می دهد نابرابری در اندازه پرداخت ها به کارکنان، با فرض استقرار شایسته سالاری، در اثر افزایش انگیزه، موجب افزایش در جذب سپرده می گردد. (ابونوری، 1384).

2-38-2 –  همچنین در پایان نامه کارشناسی ارشدی تحت عنوان مطالعه و تعیین عوامل موثر بر جذب سپرده های قرض الحسنه پس انداز بانک تجارت، محقق به مطالعه و تعیین عوامل موثر بر جذب سپرده های قرض الحسنه پس انداز پرداخته که با آشنایی با این عوامل و اعمال و کاربرد آنها، بانکها بتوانند در راستای سیاستهای نظام جمهوری اسلامی ایران نسبت به تامین بخشی از نیازهای مردم و رفع مضایق فردی جامعه اقدام نمایند. در این پژوهش، پژوهشگر برای یافتن ارتباط بین تبلیغات، مکتب و ایدئولوژی و اعطای امتیازات با جذب منابع پیش فرضهایی تنظیم نموده و سپس به آزمون آنها پرداخته می باشد. فرضیه های پژوهش، شامل یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی می باشند. فرضیه اصلی عبارت می باشد از: انجام تبلیغات، تاکید بر جنبه های مکتبی– اخلاقی و اعطای امتیازات خاص به سپرده گذاران تأثیر موثری در جذب های سپرده های قرض الحسنه خواهد داشت. نتایج پژوهش، حاکی از اثبات فرضیه فوق می باشد (نادری، 1378).

2-38-3 –  در ارتباط با ارزیابی عملکرد در بانکها، در مقاله ای با عنوان ارزیابی عملکرد و درجه بندی شعب، محققین جهت رفع نقایص و معضلات روشهای موجود ارزیابی عملکرد و درجه بندی شعب و پاسخ به نیازهای اطلاعاتی مدیران بانک رفاه براساس کار ساتریو و زنیوس در سالهای 1997 و 1999 مدل جامعی را برای شعب بانک رفاه به گونه ای توسعه دادند که سه بعد اساسی عملکرد شامل کارایی عملیاتی، کارایی کیفیت خدمات و کارایی سودآوری را در برگرفته و شعب بانک رفاه را از این سه جنبه مورد سنجش قرار دهد. در مطالعاتی که پیش از آن،در زمینه ارزیابی عملکرد شعب با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA) انجام شده می باشد.، جنبه های نامحسوس عملکرد مانند کیفیت خدمات در نظر گرفته شده می باشد. در این پژوهش به مقصود جامعیت بخشیدن به مدل ارائه شده و اندازه گیری کارایی های سه گانه مذکور، مدلهای سه گانه ای مبتنی بر تکنیک DEA توسعه داده شده می باشد.

1- مدل کارایی عملیاتی  2- مدل کارایی کیفیت خدمات  3- مدل کارایی سودآوری

در بخش نهایی پژوهش، محققین با بهره گیری از تحلیل رده ای و ارائه یک مدل خطی کار اقدام به ترکیب نمرات بدست آمده برای کاراییهای سه گانه و درجه بندی شعب از درجه یک تا درجه نه نموده اند. (اصغری زاده، 1384).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوال اصلی:

” بانک ملی استان سمنان از نظر مدل تغییر مکان – سهم، در چهار سپرده(جاری، قرض الحسنه، کوتاه مدت، بلند مدت) چه وضعیتی داشته می باشد؟

سوال فرعی:

الف) نرخ رشد سپرده های  بانک ملی استان سمنان متناسب با نرخ رشد سپرده های بانک های استان بوده می باشد؟
ب) تمرکز فعالیتهای بانک ملی استان از نظر جذب سپرده متناسب بوده می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ج) بانک ملی استان سمنان دارای مزیت نسبی در جذب سپرده نسبت به بانک های استان می باشد؟

د) اولویت های جذب سپرده های  بانک ملی استان سمنان کدام می باشد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید