عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر عملکرد مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی در جلب مشارکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

رویکردها و روش های ارزیابی عملکرد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برای انجام ارزشیابی صحیح بایستی رویکردها و روشهای ارزشیابی عملکرد را شناسایی کرده و کاربرد هر کدام را در جایگاه‌های معین بدانیم. بطور کلی پنج رویکرد در خصوص ارزشیابی عملکرد معرفی شده می باشد (نو و دیگران، 2008 ، 355،اسنل و بولندر ، 2007 ،348) این رویکردها عبارتند از:1- رویکرد مقایسه‌ای ، 2- رویکرد ویژگی‌ها ، 3- رویکرد رفتاری ، 4- رویکرد نتایج  و 5- رویکرد کیفیت .

الف) رویکرد مقایسه‌ای

رویکرد مقایسه‌ای به مدیریت عملکرد ، نیازمند اینست که ارزیابی کننده، عملکرد افراد را با دیگران مقایسه کند. این رویکرد معمولاً از ارزیابی جامع یک عملکرد فردی یا ارزشی به مقصود رتبه‌بندی افراد در یک گروه کاری بهره گیری می کند. حداقل سه تکنیک در این رویکرد مورد بهره گیری قرار می‌گیرد که شامل: رتبه‌بندی، توزیع اجباری، و مقایسه زوجی می گردد.

ب) رویکرد ویژگیهای فردی

این رویکرد به مدیریت عملکرد ، بر گسترش ویژگیهای معینی که برای موفقیت سازمان مطلوب تعبیر می گردد، تأکید می کند. تکنیکهایی که در این رویکرد مورد بهره گیری قرار می‌گیرند مجموعه‌ای از رفتارها و ویژگیها شامل: ابتکار، رهبری، خصلت رقابتی و ارزشیابی افراد را در بر می‌گیرد.

ج) رویکرد رفتاری

این رویکرد کوشش می کند رفتارهایی که یک کارمند بایستی انجام دهد تا در کارش مؤثر باشد را تعریف کند. تکنیک‌های متنوعی در این رویکرد تعریف شده می باشد که مستلزم اینست که یک مدیر ارزیابی ‌کند کدام کارمند این رفتارها را از خود بروز می‌دهد. این تکنیک‌ها شامل 5 تکنیک: وقایع حساس، مقیاس‌های درجه‌بندی رفتاری، مقیاس‌های نظاره رفتاری، اصلاح رفتار سازمانی و مراکز سنجش می‌باشد.

د) رویکرد نتایج

این رویکرد بر مدیریت اهداف، نتایج قابل اندازه‌گیری یک شغل و گروه های کاری تمرکز دارد. این رویکرد فرض را بر این می‌گذارد که می‌توان فردیت خود را از فرآیند اندازه‌گیری جدا نمود که در این صورت نتایج بدست آمده نزدیک‌ترین شاخص‌های ویژگیهای فردی به اثربخشی سازمانی می باشد. دو سیستم مدیریت عملکردی که در این رویکرد جای می‌گیرد شامل: مدیریت بر مبنای اهداف و سیستم ارزیابی و اندازه‌گیری بهره‌وری می‌باشد.

هـ) رویکرد کیفیت

چهار رویکرد پیش گفته رویکردها سنتی به اندازه‌گیری و ارزیابی عملکرد کارکنان تلقی می شوند. دو ویژگی اصلی رویکرد کیفیت؛ مشتری‌گرایی و رویکرد پیشگیری از خطا هستند. ارتقاء رضایت مشتریان داخلی و خارجی از اهداف اولیه و اساسی رویکرد کیفیت می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-3-1) هدف اصلی

سنجش عملکرد مدیران و افزایش مشارکتهای مردمی.

1-3-2) اهداف فرعی

  • ارتقای عملکرد مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) در راستای جلب مشارکت ها و کمک های مردمی.

ارائه راهکارهای مناسب به مقصود افزایش مشارکت ها و کمک های مردمی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر عملکرد مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی در جلب مشارکت ها  با فرمت ورد