عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بکارگیری اتوماسیون اداری بابهبودعملکردکارکنان کمیته امداد

قسمتی از متن پایان نامه :

عوامل موثر بر عملکرد کارکنان

1-5-2-2 استعداد

استعداد،به عنوان ترکیب پیچیده ای از دانش، مهارت و توانایی های شناختی و پتانسیل کارمندان شناخته می گردد.(تامر،2006).

تعدادمعدودی از کارمندان که ایده، دانش و مهارت آنهااین پتانسیل را خلق می کندکه با منابعی که در اختیارشان قرار گرفته می باشد تناسب ندارد. (گافی ، اندجونس،2007).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-5-2-2 منابع

تخصیص منابع یکی از فعالیت های اصلی مدیریت می باشد.که اجرای استراتژی را امکان پذیر می سازد.هر سازمان، دست کم، چهار نوع منبع دارد، که برای تامین هدف های مورد نظر بایستی تخصیص یابند:منابع مالی، منابع فیزیکی، منابع انسانی و منابع فنی(فن آوری).

تخصیص دادن منابع به بخش هاو واحدهای وظیفه ای به آن معنا نیست که همه استراتژی ها به شیوه موفقیت آمیز به اجرا در خواهند آمد.عوامل زیادی مانع از این می گردد که منابع به شیوه ای اثربخش تخصیص یابندکه بعضی از آنها بدین قرار می باشد: اعمال مقررات بسیار شدیدبر فرآیند تخصیص منابع، تاکیدبسیار زیادبر معیارهای مالی کوتاه مدت، سیاست بازی های سازمانی، هدف های استراتژیک مبهم، بی میلی به پذیرش خطرونداشتن دانش کافی. به گونه کلی برنامه ها، کارکنان،اعمال کنترل ها و تعهدات کارکنان بایستی به حیات منابع ارائه شده جان ببخشد.(فرد آر.دیوید[1]،1384،ص438-437).

 

3-5-2-2 انگیزه

انگیزش، عبارت می باشد از حالتی درونی که بشر را به انجام فعالیت خاصی ترغیب می کند.بعضی از صاحب نظران انگیزه را همان نیاز، خواسته، تمایل یا نیروی درونی می دانندکه افرادرا، برای انجام کار، راغب می سازد! (رضائیان،1387،ص444).

4-5-2-2 هدف[2]

هدف، نتایج یا حالت هایی ازآینده که وصول به آن مورد نظر می باشد.هدف های یک سازمان یا موسسه را به هدف های اصلی وفرعی تقسیم کرده اند، از هدف های اصلی هر موسسه یا سازمان که مدیران در مورد آن اتفاق نظر دارند، بقاء[3]و توسعه[4] آن موسسه می باشد.(اصول و مبانی مدیریت،جاسبی،ص144).

5-5-2-2 پشتکار

داشتن پشتکار، تفاوت ظریف بین شکست و کامیابی می باشد.(سارنف)

برای پیشرفت سه چیز لازم می باشد:اول پشتکار، دوم پشتکار و سوم پشتکار. (لردآویبری).

هیچ چیز جای استقامت و پشتکار را نمی گیرد، از استعداد وبلوغ هیچ کاری ساخته نیست.(کن بلانچارد).

پشتکار، به خاطر معضلات و موانع موجود بر سر اقدامات کارآفرینانه، پشتکار و استقامت بسیار درخلق محصول، فرآیند یا شرکت جدید از ملزومات موفقیت کارآفرین به حساب می آید.موفقیت بعضی کارآفرینان و حتی در مواردی موفقیت افسانه ای آنان، ناشی از استقامت در تحلیل هایی از ریسک وبازده می باشد.که بنابردیدگاه کارآفرین بر توقف فعالیت های وی تاکید می کند. (آرتورلیپر،1998).

[1] .F.R.David

[2] .Goals

[3] .Survival

[4] .Development

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-6-1هدف اصلی

هدف اصلی از انجام این پژوهش ارائه پیشنهادات وراهکارهایی علمی و کاربردی در جهت بهبود عملکردکارکنان سازمان کمیته امدادامام خمینی(ره) استان ایلام از طریق به کارگیری اتوماسیون اداری می باشد.که آگاهی از این موضوع می تواند دانش مدیران و کارکنان را به ارتباط اتوماسیون اداری با بهبودعملکرد کارکنان را افزایش دهد. به گونه کلی توجه سیستمی به این موضوع زمینه ای را فراهم می سازد که بتوان اتوماسیون اداری وابعاد بهبودعملکرد کارکنان و تعاملات آن دو را مطالعه نمود.درضمن هدف های فرعی ذیل را می توان برای آن دو برشمرد.

 

 

2-6-1 اهداف فرعی

1مطالعه وجودرابطه بهره گیری ازاتوماسیون اداری،در سازمان کمیته امدادامام خمینی(ره) استان ایلام با بهبود عملکرد کارکنان.

2- بهره گیری از اتوماسیون اداری تا چه اندازه پیش بینی کننده اندازه بهبود عملکردکارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره)استان ایلام می باشد.

3- تعیین اندازه دستیابی سازمان به اهدافی مانند افزایش کیفیت ارائه خدمات ،سرعت و دقت در ارائه خدمات از طریق اتوماسیون اداری.

7-1سوالات پژوهش

1-7-1سوال اصلی:

آیا میان  اجرای اتوماسیون اداری درکمیته امداد امام خمینی(ره)استان ایلام بابهبودعملکرد کارکنان ارتباط معناداری هست؟

2-7-1 سوالات فرعی:

  • آیا میان بهره گیری از اینترنت به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری در کمیته امداد امام خمینی(ره)استان ایلام با بهبود عملکرد کارکنان ارتباط معناداری هست؟
  • آیا میان بهره گیری از اینترانت به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری در کمیته امداد امام خمینی(ره)استان ایلام با بهبود عملکرد کارکنان ارتباط معناداری هست؟
  • آیا میان بهره گیری ازتلفن داخلی به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری در کمیته امداد امام خمینی(ره)استان ایلام با بهبود عملکرد کارکنان ارتباط معناداری هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بکارگیری اتوماسیون اداری بابهبودعملکردکارکنان کمیته امداد  با فرمت ورد