عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

اهمیت شناخت فرهنگ سازمانی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ضرورت در نظر داشتن فرهنگ سازمانی تا جایی می باشد که صاحب­نظران بر این نظر هستند که اگر قرار می باشد در سازمانی تغییرات مؤثر و پایدار به وجودآید فرهنگ آن سازمان بایستی دستخوش تغییر گردد. بعبارت دیگر موفقیت و شکست سازمان­ها را بایستی در فرهنگ آن جستجو نمود. لذا مدیران با اتکا به فرهنگ و بهره جستن از آن می­توانند خود را از بند راه حل­های گذشته رها ساخته و راه حل­های تازه ای برای سازمان و پیشرفت آن فراهم آورند (رابینز، 2005، ص214).

فرهنگ سازمانی بر تمام جنبه­های سازمان تأثیر می­گذارد؛ زیرا همانطور که مطالعات و تحقیقات نشان می­دهد، فرهنگ بر تدوین اهداف و استراتژی­ها، رفتار فردی و عملکرد سازمانی، انگیزش و رضایت شغلی، خلاقیت و نوآوری، نحوه تصمیم­گیری و اندازه مشارکت کارکنان در امور، اندازه فداکاری و تعهد، سخت کوشی و سطح اضطراب و مانند آن تأثیر می­گذارد، همچنین مطالعات نشان می­دهد که سازمان­های عالی و موفق دارای فرهنگ قوی و مؤثر بوده­اند(شوقی و نظری،1391، ص98). بطور کلی در سازمان پدیده­ای به دور از تأثیر و اثر فرهنگ سازمانی وجود ندارد و بویژه فرهنگ مدیران بر تدوین اهداف، تعیین استراتژی­ها و طراحی نظامات سازمانی بسیار مؤثر می باشد. بهمین دلیل در مورد فرهنگ سازمانی تأثیر و چگونگی تغییر و تحول آن، تحقیقات زیادی توسط محققین و دانشمند مدیریت در جریان می باشد. «برک» و «هودن اشتاین» در مورد اهمیت فرهنگ سازمانی اظهار می­دارد که، “در واقع هرگونه دگرگونی در سازمان بدون در نظر داشتن فرهنگ سازمانی، مؤثر واقع نمی­گردد”. هم­چنین اگر مدیران درصدد تغییر بهره­وری و عملکرد سازمان باشند، بایستی به عوامل متشکله فرهنگ سازمانی و تغییر آنها توجه داشته باشند و در بسیاری از کشورها و سازمان­های موفق، مدیران توجه لازم را به این مهم دارند. بهر حال مطالعات زیادی در این مورد نشان می­دهد که فرهنگ سازمانی مدیران را موفق به شناسایی و دستیابی به اهداف سازمانی می­کنند(ییلماز و ارگان[1]،2008،ص33).

از نظر هریس و هارتمن[2](2000)، فرهنگ سازمانی شامل یک سلسله قواعد منظم و دستورالعمل­های کلی می باشد که قالب رفتاری اعضا را می­سازد، پذیرفتن آن نیز می­تواند فواید چندانی داشته باشد، بطور نمونه:

  1. احساس شناخت واقعی را به اعضاء سازمان می­بخشد (هویت انسانی). ؛2. تعهد کسب اهداف فراتر از توان را تسهیل می­کند (تعهد گروهی). ؛ 3. استحکام سیستم اجتماعی را بیشتر می­نماید (ثبات) ؛ 4. شناخت اعضا را افزایش و رفتار آنها را شکل می­دهند(شوقی و نظری،1391، ص101).

شکل دادن به رفتار در تعریف فرهنگ سازمانی بیانگر این واقعیت می باشد که اجرای فرهنگ و پذیرش قاطع آن توسط سازمان از وظایف مهم آن بشمار می­رود و ضامن بقای آن نیز می­باشد (ابزاری و دلوی، 1385، ص12).

[1]-Yilmaz & Ergan

[2]-Harris & hartman

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-4-1. هدف­کلی

مطالعه ارتباط میان فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

1-4-2. اهداف­جزئی

2-4-2-1. مطالعه ارتباط میان درگیر شدن در کار با کارآفرینی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

2-4-2-2. مطالعه ارتباط میان پایداری با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

2-4-2-3. مطالعه ارتباط میان سازگاری با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

2-4-2-4. مطالعه ارتباط میان مأموریت با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  ارتباط میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی  با فرمت ورد