عنوان کامل پایان نامه :

  شناسایی و رتبه بندی مولفه های موثردرپرداخت پاداش عادلانه

قسمتی از متن پایان نامه :

نظام پاداش و ارزیابی عملکرد

به جبران خدماتی که فرد در سازمان متحمل می گردد، در ازای وقت و نیرویی که او در سازمان و به خاطر نیل به اهداف سازمان صرف می کند و به تلافی خلاقیت و ابتکارات وی برای یافتن و به کارگیری رویه ها و روش های کاری جدیدتر و بهتر، سازمان به فرد پاداش می دهد. سیستم پاداش در سازمان، هر دو نوع عملکرد را در بر می گیرد و سیستمی می باشد که بر اساس موازین وشیو ههای خاصی، پاداش هر یک از کارکنان را متناسب به کارشان به آ نها می دهد. سیستم پاداش بایستی کارا و اثربخش باشد به بیانی دیگر تخصیص و اعطای پاداش در سازمان بایستی به گونه ای باشد که حداکثر بازده را برای سازمان ممکن سازد.به عنوان اولین قدم در این راستا سیستم بایستی طوری طراحی گردد که اعطای پاداش، مشروط به عملکرد موثر باشد .مقصود از عملکرد موثر عملکردی می باشد که در جهت نیل به اهداف سازمان باشد.تنها در این صورت می باشد که بهره گیری از پاداش به عنوان مکانیسمی برای تشویق و ایجاد انگیزه در کارکنان کارساز می باشد (سعادت،78:1379).

 

روانشناسان رفتارگرا مانند نخستین کسانی بودند که در عرصه روانشناسی علمی، سر انگشت تصریح خویش را بر حفظ، ایجاد و تداوم رفتار، پیامدها و نتایج آن، معطوف نمودند. اگر چه بهره گیری از پیامدهای رفتار نظیر تشویق و تنبیه به مقصود تغییر، کاهش و افزایش رفتار از دیرباز مورد توجّه بشر بوده می باشد، امّا پژوهش های علمی و پردامنه در این زمینه به سا لهای اخیر باز می گردد.(سلطانی،89:1383)

یک نظام پاداش را می توان بر مبنای انواع انگیزاننده های سازمان، معیارهای پرداخت پاداش و فرایند توزیع پاداش تعریف نمود. نظام پاداش با مشخص کردن نوع مبادله فرد و سازمان، به تعبیری با مشخص کردن نوع مشارکت و کوشش مورد انتظار از افراد و انتظارات آنها در قبال عملکردشان و از طرف دیگر ارزشها و هنجارهای یک سازمان، ارتباط سازمان و اعضای خود رامشخص می سازد.در مجموع بایستی گفت که نظام پاداش سازما نهای نوآور به لحاظ فلسفه بهره گیری از پاداش،معیار و ترکیب آن با هم متفاوت می باشد. پس در نظام پاداش سازما نهای نوآور که در آنها نوآوری نهادی شده می باشد، پاداش کافی برای طرفداری کلیه افراد شایسته نوآور هست. معیار چنین نظام پاداشی بر اساس ریسک و پرداخت پاداش از قابلیت انعطاف برخوردار می باشد. (سلطانی، 52:1380)

راهبرد پاداش میتواند تأثیر مهمی در تحقق اهداف کلان سازمان داشته باشد اگر، این راهبرد موجب انسجام و یکپارچگی فرایندها و نظا مهای پاداش با راهبرد کلیدی رشد و بهبود عملکرد گردد در زیر به مواردی چند تصریح می گردد:

موجب تقویت ارزش های سازمان گردد به خصوص ارزشهایی زیرا خلاقیت، کار گروهی، انعطا ف پذیری، کیفیت و خدمات مشتری.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فرهنگ و سبک مدیریتی حاکم بر سازمان را متناسب کند و بهبود بخشد.

رفتار مطلوب را در تمامی سطوح ترغیب و طرفداری کند و این کار را از طریق نشان دادن رفتارهای مطلوب به کارکنان و نحوه اعمال آن رفتارها به آنها عملی سازد.

آستانه رقابتی لازم برای جذب و حفظ سطح مطلوب مهار تهای مورد نیاز سازمان را فراهم کند.

به سازمان امکان بدهد در قبال پولی که به عنوان پاداش میپردازد، ارزش مورد نظر خود را کسب کند (آرمسترانگ، 49:1381).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شناسایی ورتبه بندی مولفه های موثردرپرداخت پاداش عادلانه در اداره امور مالیاتی کاشان

ارائه شیوه های جدید ومناسب جهت سیستم پرداخت پاداش وارائه آن به سازمان امور مالیاتی

1-4.سوالات پژوهش

1.آیا مهارتهای ادراکی کارکنان در پرداخت پاداش عادلانه موثراست؟

2.آیا مهارتهای ارتباطی کارکنان در پرداخت پاداش عادلانه موثراست.؟

3.آیا عوامل شخصیتی کارکنان در پرداخت پاداش عادلانه موثراست؟

4.آیاکارتیمی کارکنان در پرداخت پاداش عادلانه موثراست؟

5.آیا مدیریت عملکرد کارکنان در پرداخت پاداش عادلانه موثراست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و رتبه بندی مولفه های موثردرپرداخت پاداش عادلانه  با فرمت ورد