شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر عملکرد مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی در جلب مشارکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

– قلمرو پژوهش

1-9-1-  قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی این پژوهش مباحث مرتبط با مفاهیم مشارکت،کمک های مردمی،مدیریت و عملکرد مدیران را دربرمی گیرد.

1-9-2-  قلمرو مکانی

قلمرو مکانی این پژوهش، سازمان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی می باشند.

 1-9-3-  قلمرو زمانی

قلمرو زمانی این پژوهش بهار و تابستان سال 1392 می باشد.

1-10- تعریف مفاهیم و واژگان کلیدی

1-11-1) مشارکت[1]: به کارگرفتن منابع شخصی به مقصود سهیم شدن در یک اقدام جمعی (معنی،1382، 12)

1-11-2) کمک های مردمی[2]: عبارت می باشد از اعطای هدایا به اشخاص حقیقی یا حقوقی که نوعاً با اهداف خیرخواهانه صورت می پذیرد.این هدایا می تواند در قالب کمک های نقدی و یا ارایه کالا و خدمات ارایه گردد.[3]

1-11-3) برنامه ریزی[4]: فرمول سازی شماری از گزینه های موجود در برنامه کاری به مقصود دستیابی به اهداف تعیین شده.( Gahlot,2007,3)

1-11-4) سازماندهی[5]: سازماندهی را فرآیندی می‌دانند که طی آن با تقسیم کار میان افراد و گروه‌های کاری و ایجاد هماهنگی میان آنها، برای کسب اهداف کوشش می گردد.( رضاییان، 1387،۲۷۳)

1-11-5) رهبری[6]: فرایندی که طی آن رهبر به مقصود دستیابی به اهداف مشترک،گروهی از افراد را تحت تأثیرقرار می دهد.( Northouse,2010, 12)

1-11-6) کنترل[7]: ارزیابی و اصلاح عملکرد فردی وسازمانی به مقصود اطمینان یافتن از این که برنامه ها به درستی انجام پذیرفته اند.( Koontz,2010,25)

1-11-7) برقراری ارتباطات[8]: انتقال و تبادل اطلاعات،معانی و مفاهیم و احساس ها بین افراد در سازمان با واسطه یا بی واسطه.(الوانی،1386، 174)

[1] participation

[2] Donation

[3]  رجوع کنید به سایت: http://en.wikipedia.org

[4] planning

[5] Organizing

[6] Leadership

[7] controlling

[8] Communication

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-3-1) هدف اصلی

سنجش عملکرد مدیران و افزایش مشارکتهای مردمی.

1-3-2) اهداف فرعی

  • ارتقای عملکرد مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) در راستای جلب مشارکت ها و کمک های مردمی.

ارائه راهکارهای مناسب به مقصود افزایش مشارکت ها و کمک های مردمی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر عملکرد مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی در جلب مشارکت ها  با فرمت ورد