عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-5-          تعریف­های عملیاتی متغیرها و  واژه­های کلیدی

 

سرمایه اجتماعی:

ارزش آن جنبه از ساختار اجتماعی می باشد که به عنوان منابعی در اختیار اعضا قرار می گیرد تا بتوانند به اهداف و منافع خود دست یابند (Coleman, 1990). ‍‍‍‍‍‍

بعد ساختاری:شامل پیوندهای موجود در شبکه، شکل و ترکیب شبکه و تناسب سازمانی می گردد

بعد ارتباطی: این بعد شامل اعتماد، هنجارها، تعهدات وهویت می گردد.

بعد شناختی: زبان و کدهای مشترک و روایت‌های مشترک این بعد در ارتباط با پدیده هایی نظیر ارزشها، نگرشها، تعهدات، مشارکت و اعتماد موجود در سیستم می باشد (Nahapiet & Ghoshal,1998:251)

معنویت در محیط کار:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

درک و شناسایی اینکه بعدی از زندگی کارکنان درونی و باطنی می باشد که این بعد قابل پرورش می باشد و به واسطه انجام کارهای با معنا در زندگی افزایش می یابد. (Ashmos and Duchon, 2000)

 

1-6-          روش پژوهش

 

پژوهش کاربردی، پژوهشی می باشد که نتیجه های حاصل از آن در رفع نیازها و حل معضلات یک سازمان به کار آید. پس هدف از این نوع تحقیقات ، به کارگیری نتیجه ها در حل مسائل و معضلات خاص در جامعه می باشد. در واقع پژوهش های کابردی، پژوهش هایی هستند که در آنها نظریه پردازی وجود ندارد، اما نظریه های حاصل از پژوهش های بنیادی را برای حل مسائل به کار می گیرند. از این رو با در نظر داشتن اینکه پژوهش حاضردر داخل یک سازمان صورت پذیرفته لذا از نظر هدف،  کاربردی می باشد.

پژوهش توصیفی مجموعه روش هایی می باشد که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد مطالعه می باشد. اجرای پژوهش توصیفی می تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری می باشد. به دلیل اینکه جمع آوری داده ها صرفاً جهت شناخت شرایط سازمان مورد مطالعه بدون دخالت پژوهشگر صورت پذیرفته از این رو پژوهش حاضر از حیث جمع آوری داده ها از نوع توصیفی می باشد. هم چنین وقتی که ارتباط بین متغیرها در یک پژوهش مورد آزمون قرار می گیرد، این تحقیقات از نوع همبستگی می باشند(سرمد و همکاران،1377، 91) پس با در نظر داشتن اینکه در این پژوهش ارتباط میان متغیرها سنجیده می گردد لذا  از نظر نحوه جمع آوری اطلاعات از نوع همبستگی می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-

  1. مطالعه ارتباط میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی
  2. پیمایش وضعیت سرمایه اجتماعی ادارات دولتی شهرستان نطنز
  3. پیمایش وضعیت معنویت در محیط کار ادارات دولتی شهرستان نطنز
  4. مطالعه ارتباط میان معنویت در محیط کار و ابعاد سه گانه سرمایه اجتماعی(ساختاری، ارتباط ای و شناختی)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی با فرمت ورد