شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر عملکرد مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی در جلب مشارکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

– مشارکت و کمک های مردمی

2-1-1- مفهوم مشارکت

مفهوم مشارکت،قدمتی به درازای تاریخ زندگی اجتماعی بشر دارد که در طول حیات طولانی خود،طریقه تکامل و دگرگونی را پشت سر گذاشته و به اقتضای شرایط زمانی و مکانی خود تعاریف متفاوتی دریافت کرده می باشد.(زیاری وهمکاران،1388، 215) واژه مشارکت به معنای امروزی برای اولین بار در اواخر دهه 1950در ادبیات توسعه ظاهرشده می باشد.علت رواج این واژه شکست طرح های توسعه و نسبت دادن این شکست به عدم حضور و مشارکت مردم در فرایند طراحی و اجرای این طرح ها می باشد.از این رو توسعه برمبنای مشارکت مردمی از اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980به عنوان یک مفهوم کلیدی وبه صورت گسترده ای در ادبیات توسعه مطرح گردید.

واژه مشارکت از حیث لغوی به معنای درگیر شدن و تجمع برای مقصود خاص می باشد. در مورد معنای اصطلاحی آن بحث های فراوانی شده می باشد، اما درمجموع می توان جوهره اصلی آن را درگیری، فعالیت و تأثیر پذیری دانست. با پذیرش این جوهره، بعضی از صاحب نظران مدیریت، تعریف زیر را برای مشارکت ارائه نموده اند: “مشارکت درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در جایگاه های گروهی می باشد که آنان را بر می انگیزد تا برای دستیابی به هدف های گروهی یاری دهند و در مسوولیت کار شریک شوند”. در این تعریف سه جزء مهم هست: درگیر شدن، یاری دادن ومسوولیت درک عمیق تر. این تعریف مستلزم مرور اجمالی بر این سه جزء می باشد.

درگیری ذهنی و عاطفی: در مرتبه نخست و شاید پیش از هر چیز دیگر، مشارکت به معنی درگیری ذهنی وعاطفی می باشد و تنها به کوشش های بدنی محدود نمی گردد. در مشارکت خود شخص درگیر می باشد و تنها مهارت وتوانایی های وی یا امکانات فراهم شده توسط او درگیر نیست. این درگیری روانشناختی می باشد و نه جسمانی. انسانی که مشارکت می کند، خود-درگیر می باشد و نه کار- درگیر.

انگیزش برای یاری دادن: شخص در مشارکت این فرصت را می یابد که از قابلیت ها، ابتکارات و آفرینندگی خود برای دستیابی به هدف های گروهی بهره گیری نماید. از این رو مشارکت با موافقت فرق دارد، در موافقت، موافقت کننده یاری ویژه ای نمی کند، بلکه تنها آن چیز که را که پیش رویش می گذارند، تصویب می کند.در واقع در موافقت تأثیر اصلی را تصمیم گیرنده بازی می کند که می کوشد تا با بهره گیری از توانایی های خویش جمع را به موافقت وا دارد.اما مشارکت چیزی بیش از گرفتن موافقت از یک جمع برای تصمیم از پیش گرفته شده می باشد. مشارکت یک داد و ستد اجتماعی دو سویه میان مردم می باشد و نه روش قبولاندن اندیشه های مسوولان بالا دست. در واقع در مشارکت تأثیر اصلی با مشارکت کننده می باشد که می کوشد تا توانایی های خویش را عیان سازد.

پذیرش مسوولیت: مشارکت اشخاص را بر می انگیزد تا در کوشش های گروه خود مسوولیت بپذیرند. در واقع مشارکت هنگامی تحقق می یابد که بی تفاوتی و بی مسوولیتی جای خود را به احساس وابستگی،هم سرنوشتی و مسوولیت بدهد.

با در نظر داشتن آن چیز که که درتعریف مشارکت آمد، می توان به روشنی دریافت که تحقق مشارکت مستلزم فراهم آمدن بعضی پیش نیازهاست. بعضی از این پیش نیازها در وجود شرکت کنندگان و بعضی دیگر در محیط پیرامون جای دارند.این پیش نیازها تحقق و کارسازی مشارکت را تعیین کرده و سطح آن را مشخص می سازند.عمده ترین این پیش نیازها (بعضی از آن ها برآمده از تعریف مشارکت) به تبیین زیر هستند:

الف. پیش از آن که اقدام ضرورت پیدا کند، بایستی زمان مشارکت فراهم باشد. مشارکت به سختی ممکن می باشد در زمان اضطرار و فوریت به نحوی مناسب و برازنده تحقق یابد. زمینه های مشارکت بایستی قبل از اقدام به آن فراهم شده باشد.

ب. فواید احتمالی مشارکت بایستی بر هزینه های آن فزونی داشته باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-3-1) هدف اصلی

سنجش عملکرد مدیران و افزایش مشارکتهای مردمی.

1-3-2) اهداف فرعی

  • ارتقای عملکرد مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) در راستای جلب مشارکت ها و کمک های مردمی.

ارائه راهکارهای مناسب به مقصود افزایش مشارکت ها و کمک های مردمی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر عملکرد مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی در جلب مشارکت ها  با فرمت ورد