ادارات امور مالياتي استان آذربايجان غربي
استراتژيهاي مصوب سال 1389الي1393 به شرح زير است: (برنامه عملياتي سازمان امور مالياتي کشور، 1389)
ايجاد نظام يکپارچه‌ي مالياتي
توسعه کاربرد روشها و فن‌آوريهاي نوين
ايجاد پايگاه‌هاي اطلاعاتي منسجم
استاندارد‌سازي و مکانيزاسيون فرآيندها
بهره‌گيري از حداکثر ظرفيت قوانين و مقررات مالياتي
توسعه زير ساخت‌هاي ارتباطي سازمان
بکارگيري روشهاي مؤثر براي تمکين مالياتي
توسعه و تعميق روابط با صاحبان منافع
بکارگيري نظام هاي انگيزشي و کنترلي در جهت کاهش وقفه هاي مالياتي
افزايش تعداد مأموران مالياتي متناسب با مقياس جهاني
بهبود وضعيت آموزشي کارکنان با استفاده از روش‌هاي نوين آموزشي
زمينه‌سازي و تأثير‌گذاري در امر اصلاح و تنقيح قوانين و مقررات مالي
جذب و نگهداشت نيروهاي دانشگاهي و متخصص
استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي
نهادينه‌سازي نظام مديريت عملکرد

بخش سوم از فصل دوم

2-5 پيشينه تحقيق
مدل کارت امتيازي متوازن به عنوان يكي از كاربردي‌ترين مدلهاي اندازه‌گيري عملكرد با مقبوليت جهاني است. به طوري كه طبق تحقيقي (مقدم، 2009) در سال 1999‌، 50% شركتهاي آمريكاي شمالي و 40‌% شركتهاي اروپايي از مدل مذكور استفاده مي‌كردند (نوروزي و همکاران،2009). در ايران محمدرضا مهرگان و حميد شاه بندرزاده در مقاله‌اي با استفاده از روش کارت امتيازي متوازن روشي را براي ارزيابي عملكرد سازماني با شناسايي شاخص‌هاي مختلفي كمي و كيفي و با چشم‌اندازهاي متعددي كه با الهام از مدل کارت امتيازي متوازن تكميل و طراحي شده است، سعي كردند به يك نتيجه عملياتي دست يابند. در اين پژوهش با بررسي ادبيات موضوعي به طور عام و ارزيابي عملكرد بانكها به طورخاص درداخل و خارج به استخراج شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد شعب بانك دست يافته و پس ازآن با طراحي مدل مفهومي وعملياتي با بكارگيري فنون جبراني و غيرجبراني تصميم‌گيري چندشاخه تحت 21سناريو (17سناريوجبراني و4 سناريو غيرجبراني) در شعب 10گانه مربوط به يكي از اين بانكها با استفاده از 137شاخص كمي وغيركمي بعنوان يك مطالعه موردي مدل مذكوربه صورت عملياتي بكارگرفتند. مقدم(2009) با روش کارت امتيازي متوازننشان داد كه عملكرد شركت پارس سوييچ براساس شاخص‌هاي کارت امتيازي متوازندر وضعيت مطلوبي قرار دارد و به غير از شاخص بازخورد، بقيه شاخص‌ها از جمله ترجمه چشم‌انداز، برقراري ارتباط و پيوند، برنامه‌ريزي كسب و كار در وضعيت خوب قرار دارد. حاجي كريمي و پرهيزگار (1384) بابكارگيري شاخص‌هاي کارت امتيازي متوازندربانكهاي تجاري كشور(مطالعه موردي،بانك ملت) به اين نتيجه رسيدند كه اين سازمان‌ها براي سنجش عملكرد، بايد دو رويكرد را مدنظر قرار دهند: نخست به دنبال معيارها وشاخص‌هايي باشند كه كل عملكرد سازمان را مورد سنجش قراردهد و از معيارهاي تك‌بعدي به سوي معيارهاي چندبعدي حركت كنند و رويكرد دوم برقراري ارتباط نظام سنجش عملكردسازماني بااستراتژي‌ها و اهداف كلان سازمان است. در اين تحقيق اين دو رويكرد مدنظرقرارگرفته است. يعني نخست معيارها و شاخص‌هاي نو براي سنجش عملكرد، معرفي و آزمون خواهد شد. و دوم اين كه همه‌ي اين شاخص‌ها و معيارها ترجيحاً استراتژي و اهداف بلندمدت سازمان مي‌تواند باشد.

2-5-1 پيشينه‌ي تحقيق داخلي
در سال 1389 دکتر عليرضا علي احمدي و ديگران در مقاله‌اي با عنوان ارزيابي عملکرد فضاي کسب و کار صنعتي ايران در حمايت از بخش خصوصي با رويکرد کارت امتيازي متوازن به ارزيابي فضاي کسب و کار صنعتي ايران پرداختند. در اين مقاله هدف، استفاده از يک رويکرد تلفيقي از تحليل سلسله مراتبي فازي و کارت امتيازي متوازن براي ارزيابي فضاي کسب و کار صنعتي در ايران مي‌باشد. در بخش نخست وضعيت موجود و مطلوب فضاي کسب و کار در ايران بررسي و در ادامه نتايج مطالعات بر اساس مدل کارت امتيازي متوازن در چهار جنبه؛ مالي، مشتري، فرآيندهاي داخلي و رشد ويادگيري دسته بندي و تحليل شده‌اند.
توسعه صنعتي در کشور بدون توجه به توسعه و توانمند ساختن بخش خصوصي کارساز نخواهد بود. لذا در اين مطالعه چگونگي توانمند‌سازي بخش خصوصي در حوزه‌هاي توسعه منابع مالي، مشتري، فرايندهاي داخلي و رشد ويادگيري بعنوان وجوه کارت امتيازي متوازن مورد نظر قرار گرفته است. در قدم اول، شاخص‌ها و مؤلفه‌هايي در ارزيابي فضاي کسب و کار صنعتي ايران در راستاي توانمند‌سازي بخش خصوصي تعريف و نتايج از عملکرد ضعيف کشور در اين حوزه را نشان مي‌داد. بطوريکه در مقايسه با هفت کشور منطقه رتبه آخر در اين عملکرد براي ايران کسب شده بود، از اينرو توجه به اين بخش اساس تحول کشورها در جهان امروز مي‌باشد. در اين مقاله سعي شده است راهبردها و راهکارهاي توانمند‌سازي بخش خصوصي مورد نظر قرار گيرد. با نظر‌خواهي از خبرگان و کارشناسان، در مجموع 46 راهبرد کلان شناسايي و پس از رتبه بندي آنها براساس وضعيت موجود و ميزان تأثيرگذاري، در مجموع به کمک تحليل 30 پرسشنامه بدست آمده از خبرگان ، 16 راهبرد کلان مورد نظر قرار گرفت. سپس متناسب با اين راهبردها 193 راهکار اجرايي و عملياتي به کمک مصاحبه با خبرگان و مطالعات کتابخانه استخراج و در نهايت 64 راهکار عملياتي معرفي و شناسايي گرديد. نتايج اجرايي سازي برنامه ها مي‌تواند عملکرد کلان کشور را با جهشي بزرگ مواجه نموده و بخش خصوصي را بعنوان بازوي عملياتي و اجرايي کشور در کنار حمايت‌هاي دولتي براي حضور در رقابت‌هاي جهاني و تحول‌هاي حرکتي مواجه نمايد.
درسال 1387 دکتر مجتبي طبري و فرزاد آراسته در مقاله‌اي با عنوان ارزيابي عملکرد با رويکرد کارت امتيازي متوازن به ارزيابي عملکرد شرکت فولاد طبرستان پرداختند. اين مقاله ضمن اشاره به مفهوم و پيشينه مدل کارت امتيازي متوازن به ارزيابي عملكردشركت فولاد طبرستان، با استفاده از مدل امتيازات متوازن پرداخته است. دراين پژوهش روش تحقيق، توصيفي از نوع پيمايشي بوده است. تحقيق توصيفي شامل مجموعه روش هايي است كه هدف آنها توصيف كردن شرايط يا پديده هاي مورد بررسي است. اجراي تحقيق توصيفي مي‌تواند فقط براي شناخت بيشتر شرايط موجود يا ياري دادن به فرايند تصميم‌گيري باشد. (سرمد، 1381 )
براي ارزيابي عملكرد و تعيين چگونگي وضعيت شركت، پس از دسته‌بندي شاخص‌ها و جمع‌آوري داده‌ها و تجزيه و تحليل آنها نتايج زير به دست آمده است:

در وجه رشد و يادگيري كاركنان
در وجه رشد و يادگيري كه هدف شركت افزايش قابليت‌هاي نيروي‌كار، افزايش انگيزش و هم جهتي اهداف افراد با اهداف شركت بوده، از شاخص‌هاي مهارت كاركنان (سرانه‌ي آموزشي) ، شاخص بهره‌وري نيروي انساني و شاخص رضايت شغلي كاركنان استفاده شده است. در مجموع در وجه رشد و يادگيري، شاخص مهارت كاركنان و شاخص بهره‌وري نيروي انساني به عنوان نقاط قوت عملكرد شركت شناخته مي‌شوند و در شاخص رضايت كاركنان نيز رضايت در حد قابل قبولي بوده است.
در وجه فرايندهاي داخلي
در مجموع در وجه فرآيند‌هاي داخلي با توجه به اينكه شاخص توليد و شاخص درصد ضايعات در توليد در طي چهار سال به طور مستمر بهبود يافته در نتيجه به عنوان نقاط قوت شركت در اين وجه مي‌باشند و شاخص مقدار كالاي معيوب برگشتي به همراه شاخص تحويل به موقع كالا به علت افزايش ناگهاني مقدار توليد با رشد منفي مواجه شده كه در نتيجه به عنوان نقاط ضعف عملكرد شركت در وجه فرآيندهاي داخلي به حساب مي آيند.
دروجه مشتري
در مجموع با تجزيه و تحليل شاخص‌هاي وجه مشتري اين نتايج بدست آمده است كه در هر سه شاخص مورد‌نظر، شاخص زمان پيگيري شكايات از بدو شكايت تا حصول رضايت مشتري، شاخص تعداد شكايت‌هاي مشتريان و شاخص تعداد مشتريان جذب شده، شركت توانسته يك تعالي و بهبود مستمر در روند چهار ساله داشته باشد و به اين ترتيب توانسته رضايت مشتريان را جلب نمايد.
در وجه مالي
در وجه مالي پيشنهاد مي‌گردد مديريت شركت براي ارزيابي عملكرد شركت از نسبت هاي مالي براي پي بردن به نقاط قوت و ضعف شركت و تعيين خطرات بالقوه استفاده كند به جهت اهميت نسبت هاي مالي براي مديران، مشتريان شركت و وام دهندگان، مديران شركت بايستي در جهت كنترل و ارزيابي اين نسبت‌ها تصميمات لازم را براي بهبود اين نسبت‌ها اتخاذ نمايند.
در سال 1388 دکتر چنگيز والمحمدي و نگين فيروزه در مقاله‌اي با عنوان ارزيابي عملکرد با تکنيک کارت امتيازي متوازن به ارزيابي عملکرد يک سازمان آموزشي پرداختند. در اين تحقيق مدلي براي ارزيابي عملكرد در يك سازمان آموزشي پيشنهاد شده است. مبناي اين مدل كارت امتيازي متوازن مي باشد. براساس اين مدل پس از شناسايي و واضح ساختن مأموريت و چشم‌انداز سازمان، اهداف سازمان در هر يك از چهار ديدگاه پيشنهادي كارت امتيازي متوازن (مالي،مشتري، فرآيندهاي داخلي و رشدويادگيري) تعريف شده است. سپس معيارهاي موفقيت، اهداف و شا خص‌ها تعيين و نتايج آن مورد بررسي قرار گرفته است. ابتدا ضريب اهميت اين شاخص‌ها اندازه‌گيري شده است تا شاخص‌هاي با اهميت كمتر حذف شوند. سپس با استفاده از آنتروپي شانون به اين شاخص‌ها وزن داده شده است تا نتايج به دست آمده از اندازه‌گيري اوزان اين شاخص‌ها موجب شناسايي نقاط قوت و ضعف سازمان شده و فرصت‌هاي بهبود مناسب فراهم شود. در نهايت، به منظور تعيين ميزان اثربخشي شاخص‌هاي طراحي شده در دو دوره سه ماهه و شش ماهه عملكرد سازمان ارزيابي شد كه نتايج حاصله بيانگر كسب موفقيت سازمان در جهت تحقق اهداف تعيين شده و درك اين اهداف و شاخص‌ها از سوي كاركنان است.
در سال 1384حاجي كريمي و پرهيزگار بابكارگيري شاخص‌هاي کارت امتيازي متوازن دربانكهاي تجاري كشور(مطالعه موردي بانك ملت) به اين نتيجه رسيدند كه اين سازمان‌ها براي سنجش عملكرد، بايد دو رويكرد را مد‌نظر قرار دهند: نخست به دنبال معيارها و شاخص‌هايي باشند كه كل عملكرد سازمان را مورد سنجش قرار دهد. و از معيارهاي تك بعدي به سوي معيارهاي چندبعدي حركت كنند. و رويكرد دوم، برقراري ارتباط نظام سنجش عملكرد سازماني با استراتژي‌ها و اهداف كلان سازمان است. در اين تحقيق اين دو رويكرد مدنظر قرارگرفته است. يعني نخست معيارها و شاخص‌هاي نو براي سنجش عملكرد، معرفي و آزمون خواهد شد. و دوم اين كه همه‌ي اين شاخص‌ها و معيارها ترجيحاً استراتژي و اهداف بلندمدت سازمان مي‌تواند باشد.
در سال 2009 نوروزي و مقدم در تحقيقي تحت عنوان ارزيابي عملکرد به روش کارت امتيازي متوازن در شرکت پارس سوئيچ زنجان مدل کارت امتيازي متوازن را يکي از کاربردي ترين مدل هاي ارزيابي عملکرد با مقبوليت جهاني قلمداد مي‌کنند. تأييد فرضيه کلي تحقيق نمايانگر آنست که بين عملکرد شرکت پارس سوئيچ براساس شاخص‌هاي کارت امتيازي متوازن و وضعيت خوب تفاوت معناداري وجود ندارد. بنابراين آنچه از اين مطلب بر مي‌آيد اين است که عملکرد پارس سوئيچ واحد زنجان در حد مطلوبي قرار دارد. اهداف و معيارهاي سنجش روش ارزيابي متوازن از دل چشم‌انداز و استراتژي استخراج مي‌شوند و عملکرد سازمان را از چهار ديدگاه: مالي، مشتريان، فريندهاي داخلي و يادگيري و رشد مد نظر قرار مي‌دهند. اين چهار ديدگاه، چهارچوب روش ارزيابي متوازن را به وجود مي‌آورند. در حالي که مطابق روش هاي سنتي اثربخشي سازمان ها صرفا با اتکاء به مسائل مالي مورد سنجش قرار مي‌گرفت بنابراين شرکت پارس سوئيچ از مناظر مدل ارزيابي متوازن داراي عملکرد مطلوبي است.
در سال 1387 دکتر سيد سپهر قاضي‌نوري و صادق توسلي‌زاده در مقاله‌اي با عنوان ارزيابي برنامه‌ي ملي فناوري نانو ايران با کارت امتيازي متوازن و تبيين جايگاه

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید