جامعه آماري است، بطوريکه با مطالعه گروه نمونه و فهميدن خصوصيات يا ويژگيهايي را به اعضاي جامعه آماري تعميم داد (سکاران، 1381، ص132).
هرگاه جامعه‌ي مورد تحقيق نامحدود و گسترده و يا به سبب پراکندگي‌ جامعه امکان دسترسي به فهرست اسامي‌ وجود نداشته باشد، مي‌توان از روش نمونه‌گيري خوشه‌اي که به صورت چند ‌مرحله‌اي انجام مي‌گيرد، استفاده کرد. در اين نوع نمونه‌گيري، واحد نمونه‌گيري فرد نيست، بلکه هر واحد نمونه‌گيري شامل گروه يا خوشه‌اي از افراد است (شريفي و شريفي، 1383، ص67).
در اين تحقيق بخاطر حجم جامعه و عدم دسترسي به تمام اعضاء جامعه آماري و توزيع جغرافيايي و پراکندگي اعضاء، نمونه‌گيري بصورت خوشه‌‌اي انتخاب شده است.
در اين تحقيق با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه بصورت جدول (3-1) انتخاب شده است.

جدول 3-1 جامعه آماري و حجم نمونه تحقيق
گروه
جامعه آماري
حجم نمونه
رؤسا و معاونين و …
88
88
کارکنان
462
217
مؤديان مالياتي
270000
383

حجم جامعه آماري = N
07/0 مقدار اشتباه مجاز d:
96/1=مقدار متغير نرمال واحد متناظر با سطح اطمينان 95 درصد =
5/0= برآورد نسبت صفت متغير= p
q=1-p=0/5
n=(462×1/96.^2×/5×/5)/(462×/07+1/96.^2×/5×/5)=217
n=(270000×1/96.^2×/5×/5)/(270000×/07+1/96.^2×/5×/5)=383

3-6 ابزارهاي اندازه‌گيري در تحقيق
3-6-1 پرسشنامه
پرسشنامه يکي از ابزارهاي رايج تحقيق و روشي مستقيم براي کسب داده‌هاي تحقيق است. پرسشنامه مجموعه‌اي از سؤال‌ها (گويه‌ها) است که پاسخ‌دهنده با ملاحظه آن‌ها پاسخ لازم را ارائه مي‌دهد. اين پاسخ، داده مورد‌نظر پژوهشگر را تشکيل مي‌دهد. سؤال‌هاي پرسشنامه را نوعي محرک- پاسخ مي‌توان محسوب کرد. از طريق سؤال‌هاي پرسشنامه مي‌توان دانش، علايق، نگرش و عقايد فرد را مورد ارزيابي قرار داد، به تجربيات قبلي وي پي برده و به آنچه در حال حاضر انجام مي‌دهد آگاهي يافت. بايد توجه داشت که در برخي فرهنگ‌ها با توجه به شرايط اجتماعي، پرسشنامه نمي‌تواند داده‌ها را با دقت لازم همانند يک مصاحبه عميق، بدست دهد. بنابراين براي بالا بردن دقت داده‌هاي گردآوري شده، توصيه مي‌شود که تکميل پرسشنامه همراه با ساير ابزارهاي گردآوري داده‌ها باشد (سرمد و ديگران، 1381، ص83-84).
در اين پژوهش، اطلاعات مورد نياز جهت تبيين اهداف عملياتي، استراتژيها، شاخص‌ها و هدفگذاريهاي مربوطه از طريق مراجعه به اسناد و مدارک مرتبط به برنامه استراتژيک سازمان امور مالياتي کشور، برنامه عملياتي 1389 سازمان، مصاحبه نيمه ساخت يافته با مديران ارشد امور مالياتي استان آذربايجان‌غربي و نيز مطالعات کتابخانه‌اي و اينترنت گردآوري و براساس متدولوژي کارت امتيازي متوازن دسته‌بندي و در ادامه شاخص‌هاي مربوطه سنجش و سؤالات مورد آزمون قرار مي‌گيرند.
جهت سنجش استراتژيها و شاخص‌هاي استخراج شده در ابتدا لازم است مقادير هدف و تحقق يافته اين شاخصها مشخص گردد. مقادير واقعي تعدادي از شاخص‌هاي عملکرد امور مالياتي استان با توجه به وجود آمار و ارقام کمي مورد استناد قابل استخراج است. براي استخراج مقادير ساير شاخص‌ها از پرسشنامه استفاده شده است. جهت سنجش پرسشنامه‌هاي تحقيق از آزمون t تک نمونه‌اي استفاده شده است.
هريک ازسوالات پرسشنامه‌هاي فوق به صورت پنج گزينه‌اي و براساس مقياس طيف ليکرت که به صورت ذيل تقسيم‌بندي شده‌اند: شاخص‌هاي مثبت به صورت زير مي‌باشند:( جدول 5-4)
خيلي زياد= 5امتياز زياد=4 امتياز متوسط=3 امتياز کم=2 امتياز خيلي کم =1 امتياز
همچنين امتياز شاخص‌هاي منفي بصورت معکوس مي‌باشند:
خيلي کم=5 امتياز کم=4 امتياز متوسط=3 امتياز زياد=2 امتياز خيلي زياد=1 امتياز

3-6-2 مصاحبه
مصاحبه يکي از ابزار جمع آوري داده‌ها محسوب مي‌شود. اين ابزار گردآوري داده‌ها امکان برقراري تماس مستقيم مصاحبه شونده را فراهم مي‌آورد و با کمک آن مي‌توان به ارزيابي عميق‌تر ادراک‌ها، نگرش‌ها، علايق و آرزوهاي آزمودني‌ها پرداخت. از سوي ديگر مصاحبه ابزاري است که امکان بررسي موضوع‌هاي پيچيده، پيگيري پاسخ‌ها يا پيدا کردن علل آن و اطمينان يافتن از درک سؤال از سوي آزمودني را فراهم مي‌سازد. اعتقاد بر اين است که در جريان مصاحبه بسياري از حالت‌ها و عکس العمل آزمودني فاش شده و مي‌توان به مقاومت مصاحبه شونده در برخي سؤال‌ها پي برد. براي اين‌که مصاحبه داراي کارايي بوده و در رسيدن به هدف‌هاي تحقيق به محقق ياري نمايد، توجه به نکات زير ضروري است:
ايجاد جو دوستانه
توجه و علايق مصاحبه‌گر
نظم در ارائه سؤال‌ها
نشان ندادن عکس‌العمل به سؤال‌هاي آزمودني
مطرح کردن سؤال‌ها به شيوه مشابه در طول مصاحبه (سرمد و ديگران، 1381، ص95-97).

3-7 روش تجزيه و تحليل داده‌ها
مقايسه مقادير واقعي و مقادير هدفگذاري شده از طريق آزمون t تك نمونه‌اي (t وابسته) انجام خواهد گرفت. در ضمن براي نشان دادن برخي از شاخصها ازآمار توصيفي، استنباطي با استفاده از نرم‌افزار spss داده‌ها تحليل و همچنين از نمودارهاي مناسب نيز استفاده خواهد شد.

3-8 روش سنجش پايايي پرسشنامه
پايايي ابزاري که ازآن به اعتبار، دقت و اعتمادپذيري نيز تعبير مي‌شود عبارت است از اينکه اگر يک وسيله اندازه‌گيري که براي سنجش متغيير و صفتي ساخته شده در شرايط مشابه در زمان يا مکان ديگر مورد استفاده قرار گيرد، نتايج مشابهي ازآن حاصل شود. به عبارت ديگر ابزار پايا يا معتبر ابزاري است که از خاصيت تکرارپذيري وسنجش نتايج يکسان برخوردار باشد (حافظ نيا، 1386، ص147).
در اين تحقيق براي سنجش پايايي پرسشنامه‌ها ازآزمون آلفاي کرونباخ استفاده شده است. بدين صورت که پرسشنامه‌هاي طراحي شده دريک مطالعه آزمايشي بين تعدادي از نمونه‌ها پخش و توسط آنها تکميل شد. و سپس داده‌ها وارد نرم‌افزار spssگرديد. وآلفاي کرونباخ آنها محاسبه گرديد. همانگونه که درجدول شماره(3-2)نشان داده شده است، از آنجاييکه ضرايب آلفاي حاصله براي هريک از پرسشنامه‌ها از عدد 7/0 بزگتراست، لذا مشخص مي‌گردد که پرسشنامه‌هاي مربوطه از پايايي مطلوب برخوردار مي‌باشند (محقق).
جدول3-2 ضرايب آلفاي کرونباخ پرسشتامه‌ها
پرسشنامه‌ها
تعدادسؤالات
ضريب
پرسشنامه شماره 1(مديران)
20
7206/0
پرسشنامه شماره 2(کارکنان)
16
9176/0
پرسشنامه شماره 3(مؤديان)
20
9167/0

3-9 روش سنجش روايي پرسشنامه‌ها
مقصود از روايي آن است وسيله اندازه‌گيري بتواند خصيصه و ويژگي موردنظر را اندازه بگيرد (خاکي، 1384، ص91).
روايي يا اعتبار يک ابزار سنجش بدين معني مي‌باشد که ابزار واقعاً چيزي را اندازه‌گيري نمايند که براي آن ساخته شده است. ازآنجا که قابل اعتماد بودن يک مقياس شرط لازم جهت اعتبار علمي‌(ونه شرط کافي) مي‌باشد، لذا واضح است که اگر يک مقياس اندازه‌گيري قابل اعتماد نباشد. بي‌اعتبار هم خواهد بود. اما يک مقياس قابل اعتماد ضرورتاً داراي ارزش علمي‌نيست زيرا احتمال دارد چيزي اندازه‌گيري کند که مورد نظرمحقق نيست. روش‌هاي متعددي براي تعيين روايي اندازه‌گيري وجود دارد که دراين تحقيق از روايي محتوا استفاده شده است. روايي محتوايي اين اطمينان را بوجود مي‌آورد که مقياس شامل يک سري موارد کافي و نمونه براي استفاده ازمفهوم است. هرچه موارد معرف حيطه مفهومي‌ که اندازه‌گيري مي‌شود، بيشترباشد. اعتبار محتوايي آن بيشتر خواهد بود (خاکي، 1386، ص92).
روايي محتوايي پرسشنامه‌هاي اين تحقيق باتوجه به نظر مشورتي اساتيد محترم راهنما و مشاور و نظرات مديران امور مالياتي استان آذربايجان‌غربي، تأييد شده است.

4-1. مقدمه
تحقيق حاضر با هدف ارزيابي عملکرد بر اساس کارت امتيازي متوازن در اداره امور مالياتي استان آدربايجان غربي انجام شده است. در اين تحقيق براساس مباني نظري (مدل کاپلان و نورتون) به ارزيابي عملکرد اداره امور مالياتي استان آدربايجان غربي پرداخته شده است.
لذا پس از تعيين روش تحقيق و جمع‌آوري داده‌هاي مورد نياز، نوبت به پردازش و آزمون فرضيات تحقيق براساس اطلاعات حاصل مي‌رسد. در اين مرحله با استفاده از تکنيک‌هاي آماري مناسبي که با روش تحقيق و نوع متغيرها سازگاري دارد، داده‌ها جمع‌آوري شده و تجزيه و تحليل شده‌اند و در نهايت با آزمون فرضيات تحقيق در صدد يافتن پرسشهاي تحقيق بر آمده‌ايم. براي اين منظور در اين پژوهش ابتدا اطلاعات جمعيت شناختي پرسشنامه را بررسي کرديم و سپس با استفاده از آمار استنباطي به تجزيه و تحليل قسمت دوم پرسشنامه يعني بررسي فرضيه‌ها پرداخته شده است.
در مرحله اول که بررسي اطلاعات جمعيت شناختي(آمار توصيفي) مي‌باشد، داده‌هاي جمع آوري شده به صورت جداول آمار توصيفي(فراواني، درصد فراواني و…) و نمودار ارائه شده است. مرحله دوم که تجزيه و تحليل فرضيه‌ها مي‌باشد به صورت بررسي ارزيابي عملکرد اداره امور مالياتي استان آذربايجان غربي مي‌باشد که شامل 4 فرضيه مي‌باشد که براي بررسي آن از آزمون t.test (آزمون ميانگين يک جامعه) استفاده شده است.

4-2. استخراج اهداف عملياتي اداره امور مالياتي استان آذربايجان غربي
هدف چگونگي تحقق يک وجه استراتژيک را بيان مي‌کند. مجموعه‌اي از اهداف عملياتي امور مالياتي استان آذربايجان غربي که در راستاي اهداف استراتژيک سازمان امور مالياتي کشور مي‌باشد از چندين منبع گرد‌آوري و بشرح ذيل مي‌باشند.
افزايش درآمدهاي مالياتي
کاهش هزينه‌هاي وصول ماليات
افزايش رضايتمندي مؤديان
ارتقاء سطح دانش، مهارتها و توانمند‌سازي نيروي انساني
ماليات الکترونيکي(E- tax)
ارتقاي بهره‌وري
ارتقاي سلامت نظام اداري
توسعه ارتباطات و مناسبات بين‌المللي
تغيير و تحول سازماني
بهبود فرايندهاي ارتباطي با مؤديان مالياتي
افزايش رضايت کارکنان
اعتلاي فرهنگ سازماني

4-3. شاخص‌هاي مرتبط با هريک از اهداف عملياتي
معيار يا شاخص مقدار قابل اندازه‌گيري است که چگونگي تحقق يک هدف را بيان مي‌کند. معيارهاي مختلف و در سطوح مختلف سازماني و با توجه به ماهيت‌هاي مختلف وظايف واقع مي‌شوند، که بر اساس برنامه عملياتي 1389 سازمان امور مالياتي کشور، مطالعات ميداني و يافته‌هاي حاصل از مصاحبه، معيارها و شاخص‌هاي مرتبط با هريک از اهداف ذکر شده در قسمت قبل استخراج گرديده‌اند.

4-3-1. شاخص‌هاي درآمد
درآمدهاي مالياتي مستقيم
درآمدهاي مالياتي غيرمستقيم

4-3-2. شاخص‌هاي کاهش هزينه
نسبت هزينه‌هاي جاري به درآمدهاي مالياتي
نسبت هزينه‌هاي وصول ماليات به درآمدهاي مالياتي

4-3-3. شاخص‌هاي افزايش رضايت مؤديان مالياتي
پاسخگويي
همدلي
ادب و اعتماد
قابليت اطمينان
ملموسات

4-3-4. شاخص هاي اصلاح و بهبود فرايندها و فعاليت‌ها
زمان کسب درآمد از يک پرونده مالياتي مشاغل
زمان کسب درآمد از يک پرونده مالياتي نقل و انتقال
زمان کسب درآمد از يک پرونده مالياتي مستغلات
ميزان تشريفات اداري

4-3-5. شاخص‌هاي تسهيل ارتباط بين ادارات
ميزان اطلاع ادارات از عملکرد يکديگر
ميزان تبادل مهارت ها و نقطه‌نظرات بين ادارات
4-3-6. شاخص‌هاي ارتقاي سلامت نظام اداري
ميزان تخلفات اداري
شفافيت قوانين و رويه‌ها
ميزان ضابطه‌مند بودن

4-3-7. شاخص‌هاي تغيير و تحول سازماني
ميزان دوره‌هاي آموزشي مرتبط
ميزان فرصت

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید