تحقيق و توسعه
ميزان گرايش کارکنان به ادامه تحصيل
ميزان اهميت مديران به تحصيلات دانشگاهي کارکنان

4-3-8. شاخص‌هاي بهبود فرايندهاي ارتباط با مؤديان مالياتي
نسبت مالياتهاي خود اظهاري به کل مالياتهاي وصول شده
نسبت تعداد اظهارنامه‌هاي دريافتي به پرونده‌هاي فعال مشمول و غير مشمول

4-3-9. شاخص‌هاي اعتلاي فرهنگ سازماني
کار گروهي
ريسک پذيري
خلاقيت فردي

4-3-10. شاخص‌هاي افزايش رضايت کارکنان
حقوق و مزاياي شغلي
فرصت ارتقا و پيشرفت
ماهيت و شرايط شغلي
سرپرستي و مديريت

4-3-11. شاخص‌هاي توانمندسازي نيروي انساني
نسبت ساعت آموزشي کارکنان به کل ساعات کار
نسبت کارکنان داراي مدرک دانشگاهي به کل کارکنان

4-3-12. شاخص‌هاي توانمند‌سازي فناوري اطلاعات
روند رشد سيستم‌هاي فناوري اطلاعات
ميزان بکارگيري امکانات سخت افزاري و نرم افزاري
ميزان دوره‌هاي آموزشي مرتبط با فناوري اطلاعات

4-4. هدف‌گذاري شاخص‌هاي مرتبط با هريک از اهداف عملياتي در سال 1389
هدف‌گذاري، سطح عملکرد يا ميزان بهبود مورد نياز را نشان مي‌دهد. هدفگذاري‌هاي انجام شده جهت هر يک از شاخص‌هاي ذکر شده در قسمت قبل، با توجه به برنامه عملياتي سال 1389 امور مالياتي استان و اهداف کلان استراتژيک سازمان امور مالياتي کشور و نيز استفاده از تجارب مديران و خبرگان تعيين گرديده است. در جدول زير، مقادير هدفگداري شده هر يک از شاخص‌ها جهت پايش مقادير واقعي آنها در سال 1389 و مقايسه با مقادير هدفگذاري شده ارائه گرديده است.
( جدول 4-1 هدف‌گذاري شاخص‌هاي مرتبط با هريک از اهداف عملياتي در سال 1389)
شاخص
هدفگذاري سال 1389
درآمدهاي مالياتي مستقيم
856987000000
درآمدهاي مالياتي غير مستقيم
452332000000
نسبت هزينه‌هاي جاري به درآمدهاي مالياتي
0.04
نسبت کل هزينه‌هاي وصول مطالبات به درآمدهاي مالياتي
0.06
پاسخگويي
5
همدلي
5
ادب و اعتماد
5
قابليت اطمينان
5
ملموسات
5
زمان کسب درآمد از يک پرونده مالياتي مشاغل
1
زمان کسب درآمد از يک پرونده مالياتي مستغلات
1
زمان کسب درآمد از يک پرونده مالياتي نقل و انتقال
1
ميزان تشريفات اداري
1
ميزان اطلاع ادارات از عملکرد يکديگر
5
ميزان تبادل مهارت‌ها و نقطه نظرات بين ادارات
5
ميزان تخلفات اداري
1
شفافيت قوانين و رويه‌ها
5
ميزان ضابطه‌مند بودن
5
ميزان دوره‌هاي آموزشي مرتبط با تحول سازماني
5
ميزان فرصت تحقيق و توسعه
5
ميزان گرايش کارکنان به ادامه تحصيل
5
ميزان اهميت مديران به تحصيلات داننشگاهي کارکنان
5
کار گروهي
5
ريسک پذيري
5
خلاقيت فردي
5
حقوق و مزاياي شغلي
5
فرصت ارتقا و پيشرفت
5
ماهيت و شرايط شغل
5
سرپرستي و مديريت
5
نسبت ساعت آموزش کارکنان به کل ساعات کار
0089/0
نسبت کارکنان داراي تحصيلات دانشگاهي به کل کارکنان
0.91
روند رشد سيستم‌هاي فناوري اطلاعات
5
ميزان بکار گيري امکانات سخت افزاري و نرم افزاري
5

4-5. دسته‌بندي اهداف عملياتي در قالب مناظر چهارگانه کارت امتيازي متوازن

(جدول4-2 دسته‌بندي اهداف عملياتي در قالب مناظر چهارگانه کارت امتيازي متوازن)
منظر
هدف عملياتي مرتبط
مالي
افزايش درآمدهاي مالياتي

کاهش هزينه‌هاي وصول ماليات
مؤديان
افزايش رضايت مؤديان مالياتي
فرآيند‌هاي داخلي
اصلاح و بهبود فرآيند ها و فعاليت ها

تسهيل ارتباط بين ادرات امورمالياتي استان آذربايجان غربي

ارتقاء سلامت نظام اداري

تغيير و تحول سازماني

بهبود فرآيند هاي ارتباط با مؤديان مالياتي
رشد و يادگيري
اعتلاي فرهنگ سازماني

افزايش رضايت کارکنان

توانمندسازي نيروي انساني

توسعه فناوري اطلاات

4-6. توصيف داده‌ها
در اين قسمت آمار توصيفي متغيرهاي جمعيت شناختي جامعه آماري مديران و کارکنان امور مالياتي استان آذربايجان‌غربي و همچنين آزمون آماري پرسشنامه‌هاي تحقيق مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

4-6-1. توصيف متغيرهاي مربوط به مديران، معاونين، رؤساي ادارات، امور و گروه

4-6-1-1. توصيف متغيرهاي جمعيت شناختي مديران، معاونين، رؤساي ادارات، امور و گروه
(جدول 4-3 توصيف متغيرهاي جمعيت شناختي مديران)

درصد تجمعي
درصد
فراواني
سن

4.5%
37.5%
80.7%
100%
4.5%
33%
43.2%
19.3%
100%
4
29
38
17
88
زير 40 سال
41 تا 45سال
46 تا 50 سال
50 سال و بالاتر
جمع

همانطور که جدول بالا نشان مي‌دهد 4.5 درصد از مديران سن زير چهل سال و 33 درصد داراي سن 41 تا 45 سال و 43.2 درصد داراي سن 46 تا 50 سال و 19.3 درصد داراي سن بيش از 50 سال هستند.
نمودار شماره‌ي 4-1 فراواني سني مديران، معاونين، رؤساي ادارات، امور و گروه را نشان مي‌دهد.

نمودار شماره‌ي 4-1 فراواني سني مديران

4-6-1-2. توصيف متغيرهاي جنسيت مديران، معاونين، رؤساي ادارات، امور و گروه
(جدول4-4 توصيف متغيرهاي جنسيت مديران)
درصد تجمعي
درصد
فراواني

2.3%
100%
2.3%
97.77%
100%
2
86
88
زن
مرد
جمع

همانطور که جدول بالا نشان مي‌دهد 2.3 درصد از مديران امور مالياتي استان آذربايجان غربي را زنان و 97.77 درصد بقيه را مردان تشکيل مي‌دهند. نمودار شماره‌ي4-2 فراواني متغير جنسيت مديران را نشان مي‌دهد.

نمودار شماره‌ي 4-2 فراواني جنسيت مديران

4-6-1-3. توصيف متغيرهاي تحصيلات مديران، معاونين، رؤساي ادارات، امور و گروه
(جدول 4-5 توصيف متغيرهاي تحصيلات مديران)
درصد تجمعي
درصد
فراواني

15.9%
93.2%
100%
15.9%
77.3%
6.8%
100%
14
68
6
88
فوق ديپلم
ليسانس
فوق ليسانس
جمع

همانطور که جدول شماره‌ي 4-5 نشان مي‌دهد، 15.9درصد از مديران داراي مدرک فوق ديپلم، 77.3 درصد داراي مدرک ليسانس و 6.8 درصد از مديران داري مدرک فوق ليسانس مي‌باشند. نمودار شماره‌ي 4-3 فراواني متغير تحصيلات مديران سازمان امور مالياتي استان آذربايجان غربي را نشان مي‌دهد.

نمودار 4-3 ميزان تحصيلات مديران

4-6-2. توصيف متغيرهاي جمعيت شناختي کارکنان

4-6-2-1. جدول فراواني براي سابقه خدمتي کارکنان
(جدول4-6 جدول فراواني براي سابقه کارکنان)
درصد تجمعي
درصد
فراواني
سابقه خدمتي
44.7
84.3
100
44.7
39.6
15.7
100
97
86
34
217
زير 10 سال
10 تا 20 سال
بالاي 20 سال
جمع

همانطور که جدول شماره‌ي4-6 نشان مي‌دهد، 44.7 درصد از کارکنان شرکت کننده در تحقيق داراي سن زير 10 سال، 39.6 درصد داراي سن بين 10 تا 20 سال و 15.7 درصد داراي سن بالاي 20 سال مي‌باشند. نمودار شماره ي4-4 فراواني سا بقه خدمتي کارکنان شرکت کننده در تحقيق را نشان مي‌دهد.

نمودار 4-4 ميزان سابقه خدمت کارکنان

4-6-2-2. جدول فراواني براي متغير جنسيت در کارکنان
(جدول 4-7 جدول فراواني براي متغيير جنسيت در کارکنان)
درصد تجمعي
درصد
فراواني
جنسيت
16.6%
100%
16.6%
83.4%
100%
36
181
217
زن
مرد
جمع

همانطور که جدول شماره‌ي4-7 نشان مي‌دهد، 16.6 درصد کارکنان شرکت کننده در تحقيق را زنان و 83.4 درصد بقيه را مردان تشکيل مي‌دهند. نمودار شماره‌ي 4-5 ميزان فراواني را براي متغير جنسيت کارکنان شر کت کننده در تحقيق را نشان مي‌دهد.

نمودار 4-5 فراواني جنسيت کارکنان

4-6-2-3. جدول فراواني براي متغيرتحصيلات کارکنان :
(جدول 4-8 جدول فراواني براي متغيرتحصيلات کارکنان)
درصد تجمعي
درصد
فراواني
ميزان تحصيلات
2.8%
9.7%
27.2%
93.1%
100%
2.8%
6.9%
17.5%
65.9%
6.9%
100%
6
15
38
143
15
217
زير ديپلم
ديپلم
فوق ديپلم
ليسانس
فوق ليسانس
جمع

جدول شماره‌ي 4-8 درصد فراواني ميزان تحصيلات کارکنان شرکت کننده در تحقيق را در سطوح مختلف نشان مي‌دهد. نمودار شماره‌ي 4-6فراواني متغيرهاي فوق را نشان مي‌دهد.

نمودار 4-6 فراواني تحصيلات کارکنان

4-6-2-4. جدول فراواني براي وضعيت تاهل کارکنان :
(جدول4-9 فراواني براي وضعيت تاهل کارکنان )
درصد
درصد
فراواني
وضعيت تأهل
80.2%
100%
80.2%
19.8%
100%
174
43
217
متأهل
مجرد
جمع

همانطور که جدول شماره‌ي4-9 نشان مي‌دهد، 80.2 درصد از کارکنان شرکت کننده در تحقيق متأهل و 19.8 درصد بقيه مجرد هستند. نمودار شماره‌ي 4-7 فراواني وضعيت تأهل کارکنان شرکت کننده در تحقيق را نشان مي‌دهد.

نمودار شماره‌ي 4-7 وضعيت تأهل کارکنان

4-7. تحليل داده‌ها
در اين قسمت با استفاده از آزمون t تک نمونه‌اي پرسشنامه‌هاي پژوهش مورد آزمون قرار گرفته‌اند.

4-7-1. آزمونt پرسشنامه مديران

جدول (4-10) آمار توصيفي متغير مربوط به نظر مديران در ارتباط با عملکرد
انحرف معيار از ميانگين
انحراف معيار
ميانگين
تعداد

0.03037
0.28489
2.8585
88
عملکرد مديران

(جدول 4-11) آزمون t نظر مديران در ارتباط با عملکرد
Test Value=3

سطح بحراني
اختلاف ميانگين
سطح معني‌داري
درجه آزادي
آماره آزمون

upper
lower

0.0811-
0.2018-
0.1415-
0.000
87
4.659-
عملکرد مديران

همانطور که جدول4-11 نشان مي‌دهد، عدد مربوط به سطح معني داري آزمون برابر 0.000 مي‌باشد. و اين عدد از مقدار خطاي مجاز براي آزمون (0.05) کمتر است، لذا آزمون در سطح اطمينان 0.95 درصد معنادار است. بنابراين مشخص مي‌گردد که ميانگين متغير مورد نظر با عدد 3 برابر نيست، از آنجاييکه طبق اطلاعات مندرج در جدول بالايي اين ميانگين عدد 2.8585 مي‌باشد. و از عدد 3 کمتر است، لذا مشخص مي‌گردد که مديران مالياتي استان آذربايجان غربي اعتقاد دارند که، عملکرد امور مالياتي استان در مورد شاخص‌هاي ذکر شده در پرسشنامه کمتر از حد متوسط مي‌باشد.

4-7-2. آزمنt پرسشنامه کارکنان
(جدول 4-12) آمار توصيفي متغير مربوط به رضايت کارکنان
انحرف معيار از ميانگين
انحراف معيار
ميانگين
تعداد

0.03441
0.50695
2.0534
217
رضايت کارکنان

(جدول 4-13 آزمونt پرسشنامه کارکنان)
Test Value=3

سطح بحراني
اختلاف ميانگين
سطح معني‌داري
درجه آزادي
آماره آزمون

upper
lower

0.8788-
1.0145-
0.9466-
0.000
216
27.507-
رضايت کارکنان

همانطور که جدول 4-13 نشان مي‌دهد، عدد مربوط به سطح معني داري آزمون برابر 0.000 مي‌باشد. و اين عدد از مقدار خطاي مجاز براي آزمون (0.05) کمتر است، لذا آزمون در سطح اطمينان 0.95 درصد معنادار است. بنابراين مشخص مي‌گردد که ميانگين متغير مورد نظر با عدد 3 برابر نيست، از آنجاييکه طبق اطلاعات مندرج در

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید