غربي مرتبط با برنامه استراتژيک سازمان امورمالياتي کشور در جهت نيل به تعالي در تمامي واحدهاي کلان آن تدوين و شاخص‌هاي مرتبط به همراه هدف گذاري مربوطه استخراج گردد.

3-پيشنهاد مي‌گردد اهداف استراتژيک امور‌مالياتي استان آذربايجان غربي سالانه مورد بازبيني قرار گيرد تا ضمن اطلاع از نتايج بدست‌آمده نسبت به بازنگري و يا بروز‌آوري آن اقدام نمايند.

4-پيشنهاد مي‌گردد امور‌مالياتي استان آذربايجان غربي نسبت به پياده‌سازي مدل کارت امتيازي متوازن در تمامي واحدهاي سازماني خود اقدام نمايند
.
5-6-2. پيشنهادهاي پژوهشي

1- براي محققيني که مي‌خواهند از مدل کارت امتيازي متوازن براي ارزيابي استراتژيک سازمان استفاده کنند توصيه مي‌شود که قبل از اجراي اين مدل ابتدا از وجود پيش شرط‌ها و الزامات کارت امتيازي متوازن اطمينان حاصل نمايند مثلاً از وجود برنامه استراتژيک يا ساختار صحيح وآکادميک مطمئن شوند.
2-به ساير محقيقن علاقمند دراين زمينه پيشنهاد مي‌گردد سازمان مورد نظر را با استفاده از مدل تعالي سازماني و کارت امتيازي متوازن بطور همزمان ارزيابي نمايند.

3-پيشنهاد مي‌گردد تحقيقي در خصوص دلايل و موانع مربوط به عدم اجراي استراتژي با رويکرد کارت امتيازي متوازن در امور مالياتي استان آذربايجان غربي انجام پذيرد.

4-پيشنهاد مي‌گردد درخصوص امکان‌سنجي تشکيل کارت امتيازي متوازن امور‌مالياتي استان آذربايجان غربي که در آن اهداف بصورت ماهيانه پايش گردند تحقيقي انجام پذيرد.

5-7. محدوديت‌هاي پژوهش
عدم پشتيباني مراکز علمي، پژوهشي و ساير سازمانها و نهادها از پژوهش.
زمان‌بر بودن و وقتگير بودن جمع‌آوري داده‌هاي مورد نياز براي محاسبه متغيرهاي پژوهش و تردد بسيار زياد ميان شهرستان‌هاي استان.
هزينه‌بر بودن و گران بودن تردد ميان شهرستان‌هاي استان
مشکلات مربوط به جمع‌آوري اطلاعات از قبيل کامل جواب ندادن جوابگو به تمامي سؤالات و يا عدم ارائه اطلاعات، واقعي نبودن و تفره رفتن از باز‌گرداندن پرسشنامه‌ها.
تعدادي از کارکنان نوعي نگاهي غيرمطمئن به تحقيق و به تبع آن به پرسشنامه دارند و علاقه‌اي به پاسخگويي درآنها ديده نمي‌شود که اين ديدگاه در بعضي ازکارکنان با سابقه نيز مشاهده شد.
وجود دو نوع شاخص کمي و کيفي در واحد مربوطه باعث شد در تجزيه و تحليل سنجه‌ها با مشکلات زيادي مواجه شويم.

منابع فارسي
1- الماسي، حسن (??74) ، از ارزيابي عملكرد تا مديريت عملكرد، مجله تدبير، شماره ??.
2- ابن رسول. سيد اصغر،(1384) ” توسعه كارت امتيازي متوازن، تست و پياده سازي در سيستم مديريت” تحقيقاتي، تهران، چهارمين كنفرانس بين المللي مديريت.
3- ابن رسول . سيداصغر ، طرهاني. فرزاد ، لطفي. اسماعيل( 2007)، روش پياده سازي و توسعه مدل كارت امتيازي متوازن درسازمان هاي صنعتي، سومين کنفرانس ملي مديريت عملکرد، 15-16، مي.
4- پاشا شريفي، حسن، شريفي، نسترن(1383)، روشهاي تحقيق در علوم رفتاري، انتشارات سخن.
5- حاجي كريمي، عباسعلي. و پرهيزگار، محمد مهدي(1386). سازوكارهاي موثر در طراحي و پياده‌سازي نظامهاي نوين ارزيابي عملكرد سازماني در بانكهاي تجاري كشور ( (مطالعه‌ي موردي، بانك ملت). پژوهشنامه علوم انساني واجتماعي. ” ويژه مديريت”سال هفتم شماره بيستم.
6- حافظ نيا، محمد رضا(1386)، مقدمه اي بر روشهاي تحقيق در علوم انساني، انتشارات سمت.
7- خاکي، غلامرضا (1383) روش تحقيق در مديريت، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي، چاپ دوم.
8. ديويد، ف. آر. (1999). مديريت استراتژيك. ترجمه: علي پارسائيان و سيد محمد اعرابي. تهران: دفتر پژوهشهاي فرهنگي.
9- دفتربرنامه ريزي سازمان امورمالياتي کشور(1389) . برنامه راهبردي سازمان امورمالياتي کشور،اداره کل امورپشتيباني.
10 . رويايي، رمضانعلي . نعمتي كشتلي، رضا(1386). روش ارزيابي متوازن، کنفرانس منطقه اي ضرورت ها وچالش هاي حسابداري مديريت.
11-رابرت اس . كاپلان وديويد پي . نورتون ، ترجمه پرويز بختياري(1383)، سازمان استراتژي محور،چاپ اول، انتشارات سازمان مديريت صنعتي.
-راعي، رضا، پويان فر، احمد (1389)، مديريت سرمايه گذاري پيشرفته، انتشارات: سمت، ويرايش اول.
12- زنجيردار . مجيد، علي، کهن و علي اکبر، سلطان زاده (1387)، “مديريت، اندازه گيري و گزارشي از سرمايه فکري” ،اتاق بازرگاني ، نشريه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران ، 18 ، تيرماه،12-10.
13-زنجيردار،مجيد(1389)، مقايسه سيستم‌هاي سنجش عملکرد، مجله بررسي‌هاي بازرگاني، شماره 41، خرداد و تير.
14- سازمان امورمالياتي کشور(1387) – فصلنامه تخصصي ماليات، دوره جديد، شماره دوم، سال شانزدهم، (شماره مسلسل50).
15-ستاري فرد، احسان (1383) “چرايي و چگونگي ارزيابي عملکرد در سازمانها تعميرات و بازرسي”، تهران، سومين کنفرانس بين المللي مديريت.
16- سرمد،زهره، بازرگان، عباس،حجازي،الهه (1381)، روشهاي تحقيق در علوم انساني،انتشارات:آگه.
17- سعادت،اسفنديار (1375)، مديريت منابع انساني؛انتشارات سمت ، چاپ سوم ، تهران :
18- شاهمرادي، محمدعلي (1383)، “ارزيابي عملکرد واحدهاي تابعه يک مجتمع صنعتي با استفاده از کارت امتيازي متوازن” پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشکده فني، دانشگاه تهران.
19- شباهنگ. رضا، حسابداري در مديريت (1383) ، مرکزتحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي سازمان حسابرسي. ،20-31 ، چاپ چهاردهم.
20- طبري، مجتبي، آراسته،فرزاد (1387)، ارزيابي عملکرد با رويکرد کارت امتيازي متوازن، فصلنامه مديريت، سال پنجم، شماره 12 ، زمستان.
21- فضل الهي، سميرا (1387)، اندازه گيري عملكردوعارضه يابي سيستم لجستيك با استفاده ازكارت امتيازي متوازن، سومين كنفرانس بين المللي مديريت عملكرد، تهران.
22-فراهاني،روح اله، عريضي، حميد رضا(1384)،روشهاي پيشرفته پژوهش در علوم انساني، انتشارات سمت.
23- كريمي دستجردي، داوود، كريمي، تورج(1387) ، ارزيابي عملكرد مناطق عمليات انتقال گاز بر اساس چارچوب منشورعملكرد ، سومين كنفرانس بين المللي مديريت عملكرد، تهران.
24- محامدپور،مريم(1385) ، ارائه چارچوبي جهت رتبه بندي پژوهشكده هاي مركزتحقيقات مخابرات ايران و با دو رويكرد چندشاخصه MAUT و.OREST پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه تهران .
25- مقدم ،ابوالفضل. و نوروزي، حميد(2009). ارزيابي عملكرد به روش كارت امتيازي متوازن . ارايه شده در بيست و چهارمين كنفرانس بين المللي برق.
26- نجفي، سيد اسماعيل؛ آريانژاد، ميربهادر؛ حسين زاده لطفي، فرهاد ؛ و ابن الرسول، اصغر (1388)، “ارزيابي با ورودي هاي غير قابل کنترل”، مجله پژوهش‌هاي DEA-BSC کارايي در يک متدولوژي ترکيبي،147- مديريت، شماره 82 ، صص .161
27- نيون، پل آر (1386)، ـ”ارزيابي متوازن-گام به گام”، مترجمان پرويز بختياري وهمکاران، تهران، انتشارات سازمان مديريت صنعتي، چاپ اول.
28- نيلس-يوران اولوه آنا شو ستراند (1384)، “کارت امتيازي متوازن”، ترجمه عليرضا علي سليماني، تهران، مرکز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران.
29- والمحمدي، چنگيز ، مديريت كيفيت و بهره وري، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي – واحد تهران جنوب، تهران،5 138
30- والمحمدي،چنگيز، فيروزه،نگين(9138) ،ارزيابي عملکرد سازمان با استفاده از تکنيک کارت امتيازي متوازن، فصلنامه مديريت، سال هفتم، شماره 18 ، تابستان.

منابع انگليسي

1- Amaratunga, D., and Bardly, D. (2002), “performance measurement in facilities management and its relationship with management theory and motivation”, facilities, Vol.20. No. 10, pp. 327-336.
2- Charles Lusthaus(2002), “Organization assessment, a framwork for improving performance”, International Development Research Centre, Ottawa, Canada,
3- Charan.R & Colvin(1999)، “why ceo?s fail،” Fortun، 21 june.
4- Davis, D., Fisher, T. (2003), “Attitudes of middle managers to quality-based organizational change”, Managing Service Quality, Vol. 12 pp.405-13
5- David,Fred R(1993)- Strategic Management,4the Edition New York:Mc mllun Publishing Company.
6- Folan, p, and Browne, J. (2005), “A review of performance measurement : towards performance management”, Computer industry, 56, pp. 663-680.
7- Ghalayini، A.M.، Noble، J.S. and crowe، T.J. (1997)، “An integrated dynamic performance measurement System for improving manufacturing competitiveness”، International Journal of production Economics، vol.48 .pp. 207-25.
8- Kaplan, R.S, and Norton, D.P. (1996 b) “Using the Balanced Scorecard as a Strategic
Management System”, Harvard Business Review, Jan-Feb.
9- Kaplan, R.S. and Norton, D.P. (1992). “The balanced scorecard – measures that drive
performance”, Harvard Business Review, January-February, pp. 71-9.
10-kaplan R.s، Norton d.p،(2004)،” having trouble with your strategy? Then map it” boston، Harvard business review.
11- Kaplan, R.S., Norton, D.P., (1996b). Translating Strategy into Action: The Balanced Scorecard. Harvard Business School Press, Boston.
12-Kim، F.، Rhoads، Badrinas M.، Konety، R، Adams Dudley، A.، performance Measurment، public Reporting، and Pay-for performance، Urologic clinicsof north America، vol. 36، 2009، pp.37-48.
13- Kaplan, R.S., Norton, D.P(1996).- Translating Strategy into Action: The
Balanced Scorecar. Harvard Business School Press, Boston.
14-Maris Martinson، Robert Davison، Dennis Tse(1999)، ، the balanced scorecard: a foundation for the strategic management of information systems، journal of decision support systems، pp.71-88
15- Neely, A.D., Richards, A.H., Mills, J.F., Platts, K.W., Bourne, M.C.S., Gregory, M. and Kennerley, M. (2000), “Performance Measurement system Design: Developing and Testing a process-based Approach”, International Journal of Operations & Production Management, Vol.20No.10,pp19-45
16- Neely, A.D., Gregory, M., Platts, K.W. (1995), “Performance Measurement system Design: a literature Review and Research Agenda”, International Journal of Operations & Production Management, Vol.15 , No.4, pp 80-116
17-Niven.paul. Balanced scorecard step by step: “maximizing performance and maintaining results” New York: wiely، 2002.
18- Niven,Paul R ،(2003). Balanced Scorecard Step-by-Step For Government And Nonprofit Agencies John Wiley & Sons,Inc.
19-Robert.s.kaplan & David .p . norton، (1992) ، “the balanced scorecard measure that drive performance،” Harvard Business Review، jan – feb.
20-Tangen, S.(2004),”performance measurement: from philosophy to practice”, international journal of productivity and performance management, Vol. 53, No. 8, pp. 726-737.
21- Toni, A., and Tonchia, S. (2001), “performance measurement systems
models, characteristics and measures”, International journal of operations and production management, Vol.21, No. 42, pp. 46-70.
22-‘Using the Balanced ScoreCard as a strategic Management system. Kaplan , Robert S., David P.Norton, Harvard Business Review , Jan/Feb, 1996
23-Valcheva، D.، Todorova

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید