عنوان کامل پایان نامه :

  شناسایی و رتبه بندی مولفه های موثردرپرداخت پاداش عادلانه

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده

یکی از وظایف عمده مدیران طراحی وترسیم سیستم حقوق ومزایا برای کارکنان می باشد.سیستم های پرداخت متعددی هست که یکی ازآنها براساس پاداش منصفانه می باشد. حقوق ومزایا یک پاداش پیچیده بیرونی می باشد. حقوق ومزایا می تواند برای جلب و حفظ کارکنان لایق به سازمان کمک نماید.حقوق و مزایا می تواند موجب رضایت و انگیزش کارکنان برای سخت کوشی و بازدهی بالا باشد. اما اگر نسبت به حقوق وپاداش ناخرسندی وجود داشته باشد منجر به اعتصاب،اعتراض،غیبت،جابجایی شغلی و ناتوانی جسمی وروحی می گردد.

این پژوهش با هدف ارزیابی عوامل موثر در پرداخت پاداش عادلانه در اداره مالیاتی کاشان مطالعه  می گردد. روش پژوهش از حیث هدف کاربردی و روش  پژوهش توصیفی- پیمایشی می باشد.جامعه آماری 144 نفر از کارکنان اداره مالیاتی کاشان که با بهره گیری از جدول مورگان و جرسی 103 نفر محاسبه گردید.روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای وابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته ای با 24 سوال در طیف لیکرت با پایایی 78% بدست آمد.روش تجزیه وتحلیل داده ها با بهره گیری از نرم افزار spssوExcell و آزمون فرضیات با بهره گیری ازضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی جهت آزمون فرضیات بهره گیری گردید، نتایج آماری نشان داد عوامل مهارت های ارتباطی، ادراکی، کارتیمی، مدیریت عملکرد با سیستم پاداش ارتباط معناداری دارند .نتایج رگرسیون چندگانه نیز نشان داد کار تیمی و مدیریت عملکرد در پیش بینی نظام پاداش تاثیرگذاری بیشتری دارند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شناسایی ورتبه بندی مولفه های موثردرپرداخت پاداش عادلانه در اداره امور مالیاتی کاشان

ارائه شیوه های جدید ومناسب جهت سیستم پرداخت پاداش وارائه آن به سازمان امور مالیاتی

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-4.سوالات پژوهش

1.آیا مهارتهای ادراکی کارکنان در پرداخت پاداش عادلانه موثراست؟

2.آیا مهارتهای ارتباطی کارکنان در پرداخت پاداش عادلانه موثراست.؟

3.آیا عوامل شخصیتی کارکنان در پرداخت پاداش عادلانه موثراست؟

4.آیاکارتیمی کارکنان در پرداخت پاداش عادلانه موثراست؟

5.آیا مدیریت عملکرد کارکنان در پرداخت پاداش عادلانه موثراست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و رتبه بندی مولفه های موثردرپرداخت پاداش عادلانه  با فرمت ورد