عنوان کامل پایان نامه :

  شناسایی و رتبه بندی مولفه های موثردرپرداخت پاداش عادلانه

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                          صفحه 

فصل اول: کلیات پژوهش                                      

مقدمه……………………………………. 2

1-1. اظهار مسئله…………………………… 3

1-2. اهمیت وضرورت موضوع……………………. 5

1-3. اهداف پژوهش………………………….. 7

1-4.سوالات پژوهش…………………………… 7

1-5 .قلمرو پژوهش………………………….. 7

1-6 . فرضیات پژوهش………………………… 7

1-7 .مدل مفهومی…………………………… 8

1-8 .تعاریف اصطلاحات……………………….. 8

1-8-1 .تعریف مفهومی……………………….. 8

1-8-2 .تعریف عملیاتی………………………. 9

فصل دوم:مبانی نظری پژوهش

2-1.علل بی انگیزگی کارکنان ………………… 11

2-2 .مدیریت عملکرد…………………………. 14

2-3 .نظام پاداش و ارزیابی عملکرد……………… 15

2-4 .ویژگى‌هاى حقوق و دستمزد ……………….. 17

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-5 .مراحل طراحى نظام حقوق و دستمزد ………… 18

2-6.نظریه‌هاى حقوق و دستمزد ………………… 19

2-7 .تأثیر نظام پاداش در افزایش بهره وری …………. 21

2-8 .سیستم کار و تشویق گانت………………… 22

2-9 .انواع پاداش……………………………………………………………………………………………………………24

2-10.سیستم های پاداش………………………. 25

2-11 .مدیریت پاداش………………………… 27

2-12 .طراحی استراتژی های مدیریت پاداش……….. 28

2-13.معیارهای پاداش……………………….. 30

2-14. مبانى اعطاى پاداش …………………… 31

2- 15.ویژگى‏هاى نظام پاداش مؤثر……………… 33

2-16 .تعیین اهداف جبران خدمات کارکنان……….. 34

2-17. ارزشیابى شغل………………………… 36

2-18 .مدل ویژگیهای شغل هاکمن و الدهام……….. 39

2-19 .مدل انتظار پورتر و لاولر………………. 41

2-20 .پاداش و رضایت شغلی…………………… 41

2-21.طرح های جدید اعطای پاداش ……………… 42

2-22 .پیشینه پژوهش………………………… 43

فصل سوم:روش پژوهش

مقدمه……………………………………. 48

3-1.روش پژوهش…………………………….. 48

3-2.جامعه آماری…………………………… 49

3-3.حجم نمونه و نمونه گیری…………………. 49

3-4.روش گردآوری اطلاعات…………………….. 50

3-5.ابزار گردآوری داده ها………………….. 50

3-6.روایی و پایایی پرسشنامه………………… 51

3-7.روش تجزیه وتحلیل داده ها……………….. 51

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

مقدمه……………………………………. 54

4-1.آمار توصیفی…………………………… 55

4-2.آمارتوصیفی گویه های پرسشنامه…………………………………………………………………………………58

4-3.آزمون فرضیات…………………………. 64

فصل پنجم: نتیجه گیری

مقدمه……………………………………. 72

5-1.اختصار پژوهش……………………………. 72

5-2 .نتیجه گیری پژوهش……………………… 73

5-3 .پیشنهادها……………………………. 75

5-3-1.پیشنهادات کاربردی……………………. 75

5-3-2.پیشنهادات پژوهشی…………………….. 77

منابع فارسی………………………………. 78

منابع لاتین……………………………….. 80

پیوست

پرسشنامه…………………………………. 82

SPSS…………………………………….. 84

فهرست جداول

3-1.شماره گویه ها درپرسشنامه……………….. 51

41-1.فراوانی جنس…………………………. 55

41-2.فراوانی تحصیلات………………………. 56

4-1-3.فراوانی سابقه کار……………………. 57

4-2-1. فراوانی گویه های متغیر مهارت های ادراکی.. 58

42-2. فراوانی گویه های متغیر مهارت های ارتباطی. 59

4-2-3. فراوانی گویه های متغیرویژگی های شخصیتی… 60

4-2-4. فراوانی گویه های متغیرکار تیمی……….. 61

42-5. فراوانی گویه های متغیر مدیریت عملکرد….. 62

4-2-6. فراوانی گویه های متغیر سیستم پاداش……. 63

4-3-1. آزمون کولموگروف اسمیرنوف…………….. 64

4-3-2.آزمون فرضیه یک………………………. 65

4-3-3.آزمون فرضیه دو………………………. 66

4-3-4.آزمون فرضیه سه……………………… 67

4-3-5.آزمون فرضیه چهار…………………….. 68

4-3-6.آزمون فرضیه پنج……………………… 69

4-3-7:رتبه بندی عوامل موثربرسیستم پاداش……… 70

 

 

 

فهرست نمودارها

4-1-1 .جنس……………………………….. 55

2-1-2. تحصیلات…………………………….. 56

4-1-3 .سابقه کار………………………….. 57

فهرست شکل ها

1-7.مدل مفهومی……………………………. ..8

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شناسایی ورتبه بندی مولفه های موثردرپرداخت پاداش عادلانه در اداره امور مالیاتی کاشان

ارائه شیوه های جدید ومناسب جهت سیستم پرداخت پاداش وارائه آن به سازمان امور مالیاتی

1-4.سوالات پژوهش

1.آیا مهارتهای ادراکی کارکنان در پرداخت پاداش عادلانه موثراست؟

2.آیا مهارتهای ارتباطی کارکنان در پرداخت پاداش عادلانه موثراست.؟

3.آیا عوامل شخصیتی کارکنان در پرداخت پاداش عادلانه موثراست؟

4.آیاکارتیمی کارکنان در پرداخت پاداش عادلانه موثراست؟

5.آیا مدیریت عملکرد کارکنان در پرداخت پاداش عادلانه موثراست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و رتبه بندی مولفه های موثردرپرداخت پاداش عادلانه  با فرمت ورد