عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر جهت گیری کارآفرینی بر رشد شرکتهای کوچک در شهر گلپایگان

قسمتی از متن پایان نامه :

همیت و ضرورت پژوهش :

تأثیر سازمانها در دستیابی به هدفهای اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی ، آنچنان برجسته می باشد که سازمانهای هر جامعه را گردونه های تحقق اهداف آن جامعه می نامند . به همین دلیل بازنگری ساختارسازمانها، در راستای تحقق اهداف و حفظ پویایی به ویژه در فرآیند رقابت های اقتصادی و کیفی آنها یک نیاز بایسته می باشد . سازمانها برای رسیدن به هدفهای خود درمحیط یپیچیده ، رقابتی ، پویا و نامطمئن احتیاج زیادی به نوآوری های تکنولوژیکی و سازمانی دارند که ازطریق راهبردهای مختلفی قابل حصول می باشد ( کوراتکو و منتاگن ، به نقل ازمقیمی، 1383 ص ( 85 [1] .

امروزه درکشورهای مختلف توجه خاصی در دانش مدیریت و اقتصاد به کارآفرینی اقتصاد مدار و کارآفرینان می گردد .تقویت کارآفرینی و ایجاد بسترمناسب برای توسعه ی آن ازابزار پیشرفت اقتصادی کشورها ، به ویژه کشورهای درحال توسعه می باشد  . براساس بیانیه ی جهانی کارآفرینی ، یک همبستگی قوی میان رشد اقتصاد ملی و درسطح فعالیت کارآفرینانه ملی وسازمانی هست (آرچی بونگ ، 2004 ) [2] .

درهرکشوری کارآفرینان به صورت بالقوه وجود دارند و بایستی کوشش گردد که توانایی های آنها بیشترشده و مهمترازهمه ، ساختارهای موجود اجازه دهند که کارآفرینان ابراز وجودکنند(تامسون و جان ، 1999)[3] .

ازجمله عوامل موفقیت بنگاههای اقتصادی دردنیای کنونی توجه جدی به کارآفرینان و تحلیل مسائل آنها از رویکرد کارآفرینی می باشد ( دانکا ؛ 2000، ص 2-4) [4] .

کارآفرینی سازمانی راهی برای بازآفرینی قابلیتهای اقتصادی وسازمانی به شمارمی رود) صمدآقایی ، 1378 ، ص  3)  .

1 – koratco and montagon

[2]– Archibong

[3]– Thompson& John

[4] – Danka

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

هدف اصلی این پژوهش تعیین تأثیر جهت گیری کارآفرینی  روی رشد شرکتهای کوچک ( رشد فروش و رشد کارکنان) و نیز شناسایی ساختاری می باشد که باعث تقویت و ارتقای کارآفرینی سازمانی و اقتصادی در شرکتهای کوچک گردد .

1-6-2 اهداف فرعی :

  • تأثیر جهت گیری کارآفرینی روی رشد فروش شرکتهای کوچک
  • تأثیر جهت گیری کارآفرینی روی رشد کارکنان  شرکتهای کوچک
  • شناخت ارتباط ی میان عمر شرکتهای کوچک و رشد فروش آنها
  • شناخت ارتباط ی میان عمر شرکتهای کوچک و رشد کارکنان آنها

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر جهت گیری کارآفرینی بر رشد شرکتهای کوچک در شهر گلپایگان با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید