عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

 ساختار سازمان کارآفرین                                                                                                                    

سازمان­های کارآفرین در صددند تا فلسفه و روحیه سازنده­ای را بر سازمان حاکم نمایند و ساختارسازمانی را بگونه­ای درآورند که تعداد نوآوری­های شرکت از حد متوسط بیشتر گردد. سازمان­های کارآفرین بمنظور تحقق این امر از ساختارهای دو منظوره[1] بهره گیری می­نمایند. یعنی ساختار آن بگونه­ای می باشد که از یک سو برای خلاقیت و ابتکار اقدام مفید می باشد و از سویی دیگر برای بکارگیری پدیده  جدید مناسب می­باشد. پس هنگامیکه نظر یا ایده جدیدی ارائه گردد سازمان حالت ارگانیک بخود می­گیرد و زیرا مسأله بکارگیری پدیده جدید مطرح گردد ساختار سازمانی بصورت مکانیکی در می­آید. در چنین شرکت­هایی دوایر خلاق و تیم­های کارآفرین تشکیل می­شوند و شرکت می­کوشد تا تفکر خلاق و نوآوری را در سازمان ترویج نماید و بگونه­ای اقدام کند که همه اعضای سازمان در اندیشه خلاقیت­ونوآوری باشند (هادیزاده­مقدم­ و رحیمی­فیل­آبادی،1384،ص92). بطور کلی در جدول 2-2 ساختار سازمانی سازمان­های سنتی و کارآفرین با یکدیگر مقایسه شده اند.

جدول 2-2: مقایسه ساختار سازمانی سازمان­های کارآفرینانه و سنتی(مقیمی،1384،ص57)

بطورکلی ابعاد، مدل و عوامل زیادی از قبیل: عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی از دیدگاه بار ان، عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی از دیدگاه هیونن و کارولا، عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی از دید مقیمی، ابعاد کارآفرینی سازمانی از نظر آکتان و بیولت، ابعاد کارآفرینی سازمانی از دید آنتونسیک و هیسریچ، فرایند کارآفرینی سازمانی از دید فرهنگی و صفر زاده، مدل کارآفرینی سازمانی کورنوال و پرلمن، مدل کارآفرینی سازمانی کوراتکو و همکاران، مدل کارآفرینی اکلس و نک، مدل کارآفرینی سازمانی تامپسون، الگوی پیش نیازها و نتایج کارآفرینی­سازمانی، مدل کارآفرینی­سازمانی از دیدگاه فرای، مدل 4E و مدل کارآفرینی سازمانی کوراتکو و هاجتس، در زمینه کارآفرینی سازمانی موجود می باشد، اما در این­جا تنها چند مورد از آن­ها که مرتبط با کار پژوهشی می­باشد تشریح می­گردد.

2-1-12. عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی از دید مقیمی(1387)

از دیدگاه مقیمی عوامل مؤثر بر کارآفرینی­سازمانی شامل عوامل ساختاری، محیطی و محتوایی می­باشد که در ادامه هر یک از این عوامل تبیین داده می­گردد:

[1]-Ambidextrous

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-4-1. هدف­کلی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه ارتباط میان فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

1-4-2. اهداف­جزئی

2-4-2-1. مطالعه ارتباط میان درگیر شدن در کار با کارآفرینی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

2-4-2-2. مطالعه ارتباط میان پایداری با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

2-4-2-3. مطالعه ارتباط میان سازگاری با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

2-4-2-4. مطالعه ارتباط میان مأموریت با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  ارتباط میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی  با فرمت ورد