عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی

قسمتی از متن پایان نامه :

3-1-        مقدمه

یکی از راههای دستیابی به شناخت و کسب دانش و روشن کردن مجهولات برای بشر بهره گیری از پژوهش علمی می باشد. بنابه تعریف، پژوهش علمی فرآیند نظامند و منطقی برای دست یافتن به پاسخ یا پاسخ هایی برای یک سوال و یا چندین سوال می باشد. در این مسیر می توان از روش های مختلفی بهره گیری نمود تا به نتایج علمی دست پیدا نمود. هر تحقیقی بسته به نوع هدف پژوهش و گزاره های پژوهش بایستی از روش خاصی انجام گردد. در این فصل آغاز نوع روش پژوهش از لحاظ دسته بندی های مختلف اظهار شده، سپس متغیرها پژوهش و ابعاد آنها مشخص شده اند. در ادامه فصل قلمرو پژوهش از حیث زمانی،مکانی و موضوعی مطرح و به معرفی ابزار گردآوری اطلاعات پرداخته شده می باشد. پس از آن پایایی و روایی ابزار جمع آوری اطلاعات محاسبه گردیده و در پایان شیوه های تجزیه و تحلیل داده ها معرفی شده اند.

3-2-    روش پژوهش

به گونه کلی روش‌های پژوهش در علوم رفتاری را می‌توان با در نظر داشتن دو ملاک تقسیم نمود. الف) هدف پژوهش و ب) نحوه گردآوری داده‌ها ( سرمد و همکاران، 1377). بر این اساس پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات پژوهش توصیفی (غیر آزمایشی) و از نوع همبستگی می باشد. تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که به دنبال کاربردی کردن دانش موجود برای حل مسائل و معضلات موجود می باشند. بدین معنی که با به کارگیری نظریه­های موجود کوشش در حل مسائل می نمایند. لذا تحقیقات کاربردی به دنبال مرز شکنی و گسترش مرزهای دانش نیستند. لذا با در نظر داشتن اینکه پژوهش حاضر بر حل مسئله فرسودگی شغلی کارکنان تمرکز دارد لذا از نوع هدف کاربردی می باشد. اما در خصوص شیوه های گرد آوری اطلاعات دو روش موجود می باشد که روش اول روشهای آزمایشی بوده که اطلاعات مورد نیاز از طریق دستکاری متغیر مستقل و در شرایط کاملا آزمایشگاهی به دست می آید. اما روش های نوع دوم روش های توصیفی با غیر آزمایشی بوده که اطلاعات مورد نیاز برای پژوهش در محیط طبیعی و بدون دستکاری متغیر مستقل توسط پژوهشگر به دست می آید. لذا یا در نظر داشتن اینکه داده های مورد نیاز پژوهش حاضر نیز در محیط میدانی و طبیعی به دست آمده و هیچ گونه دستکاری متغیر مستقل صورت نگرفته می باشد، از این حیث غیر آزمایشی می باشد. تحقیقات توصیفی خود به چند دسته تقسیم می شوند که یکی از انواع آن تحقیقات همبستگی می باشد. هدف پژوهش همبستگی عبارت می باشد، از درک الگوهای پیچیده رفتاری از طریق مطالعه ارتباط بین این الگوها و متغیرهایی که فرض می گردد بین آنها ارتباط هست. این روش علی‌الخصوص در شرایطی مفید می باشد که هدف آن کشف ارتباط متغیرهایی باشد که در مورد آنها تحقیقاتی انجام نشده می باشد. (سرمد و همکاران، 1377) تحقیقات همبستگی برحسب هدف به سه دسته تقسیم می گردد:

1) مطالعه همبستگی دو متغیری

2) تحلیل رگرسیون[1]

3) تحلیل ماتریس همبستگی یا کواریانس

پژوهش حاضر، از آنجایی که هدفش تعیین ارتباط میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی می باشد، از نوع همبستگی می‌باشد.

[1]– Regression analysis

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-

  1. مطالعه ارتباط میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی
  2. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  3. پیمایش وضعیت سرمایه اجتماعی ادارات دولتی شهرستان نطنز
  4. پیمایش وضعیت معنویت در محیط کار ادارات دولتی شهرستان نطنز
  5. مطالعه ارتباط میان معنویت در محیط کار و ابعاد سه گانه سرمایه اجتماعی(ساختاری، ارتباط ای و شناختی)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی با فرمت ورد