عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بکارگیری اتوماسیون اداری بابهبودعملکردکارکنان کمیته امداد

قسمتی از متن پایان نامه :

چارجوب نظری پژوهش

اتوماسیون اداری مشتمل بر تمام سیستم های الکترونیکی رسمی و غیر رسمی بوده که برقراری ارتباط اطلاعات بین اشخاص در داخل وخارج موسسه وبالعکس مربوط می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

کلمه اصلی که اتوماسیون ادری را از داده پردازی سیستم اطلاعات مدیریت وسیستم پشتیبانی تصمیم متمایز می سازد ارتباطات می باشد. اتومایسون اداری به مقصود تسهیل انواع ارتباطات به هر دو صورت شفاهی و کتبی می باشد.(شیخ بکلو،1391).

با در نظر داشتن این که اتوماسیون اداری، بهترین ابزار برای رسیدن به راه کارهای مفیدجهت صرفه جویی در زمان و بهره گیری بهینه امکانات موجود در سازمان می باشد. از همین رو می باشد که راه حلهای مکانیزه به گردش مکاتبات سازمان سرعت بخشیده  و همچنین مدیریت بر گردش کارها را میسر می سازد. در این فرآیندحذف مکاتبات کاغذی، صرفه جویی و بهره گیری بهینه از زمان و افزایش بهره وری عملی می گردد.

اتوماسیون اداری توسط کسانی که در دفاتر کار می کنند به کار گرفته می گردد.از آنجائی که یک دفتر می تواند شامل هر چیزی از یک طبقه سوئیت گرفته تا یک محوطه محصور در یک انبار کالا باشد.پس دامنه بهره گیری کنندگان از اتوماسیون اداری گسترده می باشد به گونه کلی سه گروه از اتوماسیون بهره گیری می کنند.مدیران، منشی ها و کارمندان دفتری.

صرافی زاده در کتاب فن آوری اطلاعات و کاربرد آن در سازمان مزایای اتوماسیون اداری را به دو بخش مزایای مستقیم مانند:افزایش خدمات، صرفه جویی در وقت ونیروی کار. و مزایای غیر مستقیم مانند:وابستگی کمتر به سایر ادارات، نیاز کمتر به تشریفات، فزایش وظایف شغلی ورضایت بیشتر مشتریان تقسیم می نماید.(صرافی زاده،1383،ص65).

در این پژوهش در نظر می باشد نسبت به مطالعه ارتباط میان بهره گیری از اتوماسیون اداری با بهبود عملکرد کارکنان سازمان کمیته امدادامام خمینی(ره)استان ایلام پرداخته گردد.سیستم اتوماسیون اداری، اینترنت، اینترانت،وسیستم ارتباط شاخه ها از طریق تلفن های داخلی  به عنوان متغیرهای مستقل و بهبود عملکرد کارکنان به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده می باشد.

11-1 قلمرو پژوهش

1-11-1قلمرو موضوع پژوهش

قلمرو موضوعی این پژوهش مربوط به مباحث اتوماسیون اداری، اینترنت، اینترانت، تلفن داخلی و بهبود عملکرد کارکنان می باشد.

2-11-1قلمرو مکانی پژوهش

قلمرو مکانی این پژوهش سازمان کمیته امداد امام خمینی (ره) استان ایلام می باشد.

 

3-11-1قلمرو زمانی پژوهش

محدوده زمانی این پژوهش 12 ماه می باشد که از دی ماه 1391 آغاز و تا پایان آذر 1392خاتمه می یابد.زمانبندی مراحل انجام این پژوهش در جدول (1-1)آمده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-6-1هدف اصلی

هدف اصلی از انجام این پژوهش ارائه پیشنهادات وراهکارهایی علمی و کاربردی در جهت بهبود عملکردکارکنان سازمان کمیته امدادامام خمینی(ره) استان ایلام از طریق به کارگیری اتوماسیون اداری می باشد.که آگاهی از این موضوع می تواند دانش مدیران و کارکنان را به ارتباط اتوماسیون اداری با بهبودعملکرد کارکنان را افزایش دهد. به گونه کلی توجه سیستمی به این موضوع زمینه ای را فراهم می سازد که بتوان اتوماسیون اداری وابعاد بهبودعملکرد کارکنان و تعاملات آن دو را مطالعه نمود.درضمن هدف های فرعی ذیل را می توان برای آن دو برشمرد.

 

 

2-6-1 اهداف فرعی

1مطالعه وجودرابطه بهره گیری ازاتوماسیون اداری،در سازمان کمیته امدادامام خمینی(ره) استان ایلام با بهبود عملکرد کارکنان.

2- بهره گیری از اتوماسیون اداری تا چه اندازه پیش بینی کننده اندازه بهبود عملکردکارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره)استان ایلام می باشد.

3- تعیین اندازه دستیابی سازمان به اهدافی مانند افزایش کیفیت ارائه خدمات ،سرعت و دقت در ارائه خدمات از طریق اتوماسیون اداری.

7-1سوالات پژوهش

1-7-1سوال اصلی:

آیا میان  اجرای اتوماسیون اداری درکمیته امداد امام خمینی(ره)استان ایلام بابهبودعملکرد کارکنان ارتباط معناداری هست؟

2-7-1 سوالات فرعی:

  • آیا میان بهره گیری از اینترنت به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری در کمیته امداد امام خمینی(ره)استان ایلام با بهبود عملکرد کارکنان ارتباط معناداری هست؟
  • آیا میان بهره گیری از اینترانت به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری در کمیته امداد امام خمینی(ره)استان ایلام با بهبود عملکرد کارکنان ارتباط معناداری هست؟
  • آیا میان بهره گیری ازتلفن داخلی به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری در کمیته امداد امام خمینی(ره)استان ایلام با بهبود عملکرد کارکنان ارتباط معناداری هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بکارگیری اتوماسیون اداری بابهبودعملکردکارکنان کمیته امداد  با فرمت ورد