عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-        سوال­ها و فرضیه­های پژوهش

 

1-5-1-   سوال اصلی

 

 

1-5-2-   سوال های فرعی

 

 1. آیا بین معنویت در محیط کار و بعد ساختاری سرمایه اجتماعی ارتباط معناداری هست؟
 2. آیا بین معنویت در محیط کار و بعد ارتباط ای سرمایه اجتماعی ارتباط معناداری هست؟
 3. آیا بین معنویت در محیط کار و بعد شناختی سرمایه اجتماعی ارتباط معناداری هست؟

1-5-3-   فرضیه اهم

 

 • بین معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی ارتباط مثبت و معناداری هست.
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-5-4-   فرضیه­های اخص

 

 1. بین معنویت در محیط کار و بعد ساختاری سرمایه اجتماعی ارتباط مثبت و معناداری هست.
 2. بین معنویت در محیط کار و بعد ارتباط ای سرمایه اجتماعی ارتباط مثبت و معناداری هست.
 3. بین معنویت در محیط کار و بعد شناختی سرمایه اجتماعی ارتباط مثبت و معناداری هست.

 

1-6-          مدل مفهومی پژوهش

 

در پژوهش حاضر متغیر معنویت در محیط کار به عنوان متغیر مستقل و سرمایه اجتماعی و ابعاد سه گانه به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده می باشد. برای سنجش معنویت در محیط کار از مدل اشمس و دوچن[1](2000) و برای سرمایه اجتماعی از مدل ناهاپیت و قوشال[2] (1998) بهره گیری شده می باشد پس مدل مفهومی پژوهش به تبیین ذیل می باشد:

[1] – Ashmos and Duchon

[2] – Nahapiet & Ghoshal

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-

 1. مطالعه ارتباط میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی
 2. پیمایش وضعیت سرمایه اجتماعی ادارات دولتی شهرستان نطنز
 3. پیمایش وضعیت معنویت در محیط کار ادارات دولتی شهرستان نطنز
 4. مطالعه ارتباط میان معنویت در محیط کار و ابعاد سه گانه سرمایه اجتماعی(ساختاری، ارتباط ای و شناختی)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی با فرمت ورد