عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

عوامل ساختاری[1]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در برگیرنده تمام عناصر، عوامل و شرایط فیزیکی و غیر انسانی سازمان می­باشد که با نظم، قاعده و ترتیب خاص و بهم پیوسته، چارچوب، قالب، پوسته، بدنه و یا هیکل فیزیکی و مادی سازمان را می­سازد. پس، تمام منابع مادی، مالی، اطلاعاتی و فنی که با ترکیب خاصی در بدنه کلی سازمان جاری می شوند (عوامل غیر زنده)، جزء شاخه ساختاری قرار می گیرند. عوامل ساختاری عبارتند از: ساختار سازمانی، استراتژی سازمانی، سیستم حقوق و دستمزد، سیستم ارزیابی عملکرد، سیستم مالی و بودجه ای، سیستم پژوهش و توسعه، سیستم منابع انسانی و فرایندها و روش­ها .

2-1-12-2. عوامل زمینه­ای یا محیطی[2]

شرایط و عوامل محیطی برون سازمانی هستند که محیط سازمان را احاطه نموده، با سازمان تأثیر و تأثر متقابل داشته و خارج از کنترل سازمان می­باشند. عوامل زمینه­ای عبارتند از: ارتباط با ارباب رجوع، محیط سیاسی-قانونی، محیط اجتماعی-فرهنگی و محیط اداری .

2-1-12-3. عوامل رفتاری یا محتوایی[3]

شامل عوامل انسانی و روابط انسانی در سازمان می باشد که نرم­های رفتاری، ارتباط غیر رسمی و الگوهای خاص بهم پیوسته و محتوای اصلی سازمان را تشکیل می­دهد. این عوامل محتوایی در واقع عوامل پویایی بخش و زنده سازمانی تلقی می­شوند و هر گونه عوامل و متغیرهایی که بطور مستقیم مربوط به نیروی انسانی می­باشد، در این شاخه قرار می­گیرد. عوامل رفتاری یا محتوایی عبارتند از: فرهنگ­سازمانی، تضاد و تنش­سازمانی، سبک­رهبری، ویژگی­های شخصیتی کارکنان و ویژگی­های شخصیتی مدیران (مقیمی، 1387،ص 164).

شایان ذکر می باشد که اساس کار این پژوهش و مدل طراحی شده بیشتر بر پایه عواملی می باشد که مقیمی آن­ها را بعنوان عوامل مؤثر بر کارآفرینی­سازمانی معرفی کرده می باشد، که این عوامل عبارتند از ساختار سازمانی، فرهنگ­سازمانی و سبک­رهبری. به علاوه­ها خلاقیت نیز بعنوان عامل دیگری می باشد که با در نظر داشتن پژوهش­های صورت گرفته در زمینه کارآفرینی­سازمانی بعنوان عامل مؤثر بر کارآفرینی­سازمانی معرفی شده می باشد.

[1]-Co-structure factors

[2]-Context factors

[3]-Behavioral Factors

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-4-1. هدف­کلی

مطالعه ارتباط میان فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

1-4-2. اهداف­جزئی

2-4-2-1. مطالعه ارتباط میان درگیر شدن در کار با کارآفرینی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

2-4-2-2. مطالعه ارتباط میان پایداری با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

2-4-2-3. مطالعه ارتباط میان سازگاری با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

2-4-2-4. مطالعه ارتباط میان مأموریت با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  ارتباط میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی  با فرمت ورد