عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر جهت گیری کارآفرینی بر رشد شرکتهای کوچک در شهر گلپایگان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

کارآفرینی مفهومی عینی وعملی می باشد که همزمان با آغاز زندگی بشر بر روی زمین وتلاش برای کسب درآمد و تأمین مایحتاج زندگی وارد حیطه وجود گذاشته می باشد . اما طرح این مقوله به عنوان یک مفهوم علمی سابقه ی چندانی ندارد ( سعیدی مهرآباد و مهتدی ، 1387 ، 2 )  .

کارآفرینی مقوله ی بسیارمهمی می باشد که بسیاری ازکشورهای توسعه یافته و درحال توسعه توجه جدی به آن مبذول داشته و میدارند. دراین میان، یکی ازشاخه های اصلی کارآفرینی، کارآفرینی درسازمان می باشد که بدون شک سهم چشمگیری درتوفیق وتعالی سازمانها دارد( احمدپور ، 1383  ؛ 132 -135) .

تغییرات درمحصولات مکانیسم های بازار ، اغلب به این شکل می باشد که سازمانها دست به بهره برداری از فرصتهایی می زنند که دیگرسازمانها دنبال نمی کنند و گاه حتی از وجود آنها مطلع نیستند.  دراین زمینه ، نوآوری تأثیر راهبردی و عمده را اعمال می کند ( کولینس و رام ، 2003 ، ص 5-7) [1] .

کارآفرینی شرکتی ، مجموعه فعالیتهایی می باشد که بهره برداری ازمزایای رقابتی نوآوری را دریک سازمان امکان پذیرکرده و رهیافتی در نهادینه کردن نوآوری درسازمان ها می باشد . درحقیقت ، کارآفرینی شرکتی به عنوان دریچه ای به سوی بهره برداری از مزایای رقابتی ماندگار، نوآوری و پیشگامی برای سازمان ها قلمداد می گردد ( کوراتکو و همکاران ، 2005 ؛ ص 699 ) [2] .

تحول و دگرگونی که در مقوله ی کارآفرینی روی داده ، تمامی جهان را متأثرکرده می باشد؛ به گونه ی که دنیای کار و تجارت برای همیشه متأثر از این مقوله خواهد بود . برای مثال ، می توان به شروع قدرتمندانه ی فعالیتهای کارآفرینی در کشور آمریکا طی ده سال گذشته تصریح نمود . آمارمربوط به ثبت شرکتهای تجاری جدید ، رقمی درحدود 600 هزار مؤسسه ی تجاری درسال می باشد.  هر چند تعداد زیادی ازاین مؤسسه ها و واحدهای تجاری ممکن می باشد درگذشته واحدهای کوچکتر و یا تعاونی مانند باشند ، اما تمایل وگرایش آنها به سمت کارهایی با خطرپذیری بالاتر، چه به هنگام شروع کار و چه درمراحل توسعه و پیشرفت مؤسسه ، افزایش یافته می باشد.  آمار دقیق تر نشان می دهد که درسال  1995میلادی تعداد 807 هزارمؤسسه ی تجاری کوچک به ثبت رسیده اند . ازسال  1980میلادی تاکنون حدود پانصد شرکت بزرگ ، بیش ازپنج میلیون فرصت شغلی را ازدست داده اند ، اما آمارنشان می دهد که درمقابل این رقم ، حدود 34  میلیون فرصت شغلی جدید هم ایجاد شده می باشد.  درسال 96 نیز تنها یک زمینه ی شغلی کوچک توانست یک میلیون وششصدهزارفرصت شغلی جدید ایجاد کند . 15 درصد از واحدهای تجاری که بسیارسریع درحال رشد بوده وتوسعه یافته بودند ، 94 درصد از شبکه ی ایجاد فرصتهای شغلی را به خود اختصاص داده بودند وحدود کمتر از یک سوم این واحدها ازفناوری پیشرفته ای برخوردار بودند  .

کسب و کارهای کوچک ، یعنی آنهایی که دارای کمتر از پانصد نفرشاغل هستند ،53  درصدازنیروی کارخصوصی رااستخدام کرده و همچنین 47 درصد از اندازه فروش و 51 درصد از تولید ناخالص داخلی مربوط به بخش خصوصی را به خود اختصاص می دهند .

16 درصد ازتمامی واحدهای تجاری که اکنون در آمریکا مشغول به فعالیت هستند ، ظرف یک سال گذشته به ثبت رسیده اند و واحدهای تجاری کوچکترهم حدود 67 درصد از اختراعات و اکتشافات جدید را به نام خود ثبت کرده اند (  رینولد ، های و کمپ ؛ 1999 ) [3] .

با وجود این داده ها و یافته های جدید ، روشن می باشد که بایستی پذیرفت تعداد واحدهای تجاری جدید ، چیزی حدود 600 هزار واحد دریک سال می باشد و چند میلیون شغل جدید هم درقالب طرحهای خود اشتغالی ،همه ساله ایجاد خواهدشد . به طورمتوسط در آمریکا درهرسال به ازای هر 300 نفر یک واحد جدید به ثبت می رسد . از آنجایی که هرکدام از این واحدها حداقل دو مدیر یا مالک دارند ، پس درهرسال ازهر 150 نفر، یک شخص پایه گذار یک واحد کسب وکارجدید می گردد  .

آمریکا در طول 10 سال گذشته به بالاترین اندازه عملکرد اقتصادی خود دست یافته و این نتیجه ی تشویق ، ترغیب و نیز بهبود و ارتقای کیفیت فعالیتهای کارآفرینانه در زمینه های گوناگون می باشد (مینیتی و بایگریو، 2004 ) [4]  .

کارآفرینی را میتوان یک فرآیند پویا نامید ؛ که شامل آرمان ، تحول ، دگرگونی و خلاقیت می گردد.  این فرآیند به کاربرد و بهره گیری ی نیرو و انگیزه ی افراد در جهت خلق واجرای ایده های نو وهمچنین راه حلهای کاربردی احتیاج دارد .

[1]– Collins & Ram

[2]– Kuratko et al

[3] -Reynolds, Hay & Camp

[4] – Minniti & Bygrave

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

هدف اصلی این پژوهش تعیین تأثیر جهت گیری کارآفرینی  روی رشد شرکتهای کوچک ( رشد فروش و رشد کارکنان) و نیز شناسایی ساختاری می باشد که باعث تقویت و ارتقای کارآفرینی سازمانی و اقتصادی در شرکتهای کوچک گردد .

1-6-2 اهداف فرعی :

  • تأثیر جهت گیری کارآفرینی روی رشد فروش شرکتهای کوچک
  • تأثیر جهت گیری کارآفرینی روی رشد کارکنان  شرکتهای کوچک
  • شناخت ارتباط ی میان عمر شرکتهای کوچک و رشد فروش آنها
  • شناخت ارتباط ی میان عمر شرکتهای کوچک و رشد کارکنان آنها

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر جهت گیری کارآفرینی بر رشد شرکتهای کوچک در شهر گلپایگان با فرمت ورد