عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر عملکرد مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی در جلب مشارکت ها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده

در کشور ایران که برمبنای نظام اسلامی شکل گرفته می باشد،به دلیل اعتقادات مذهبی،مشارکت و تعاون در راستای محرومیت زدایی از اهمیت خاصی برخورداراست.کمیته امداد امام خمینی(ره) یکی از نهادهای شکل گرفته پس از انقلاب می باشد که هدف اصلی آن طرفداری از محرومان و مستضعفان و جلب مشارکت های مردم به مقصود گسترش عدالت می باشد.هدف این پژوهش سنجش عملکرد مدیران و افزایش مشارکتهای مردمی می باشد.این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی پیمایشی انجام پذیرفت.جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران سازمان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی (84 نفر) می باشند که به روش سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند. روایی پرسشنامه توسط اساتید و خبرگان مورد تأیید قرارگرفت.به مقصود سنجش پایایی از آلفای کرونباخ بهره گیری گردید که برابر با 855/0 بدست آمد.تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گیری از آمار توصیفی و استنباطی صورت پذیرفت.در آمار استنباطی از آزمون های t تک نمونه ای بهره گیری گردید.بر اساس فرضیات پژوهش مهارت،توانمندی و ویژگی های شخصیتی مدیران این مجموعه مورد ارزیابی قرارگرفت.نتایج بدست آمده از یافته ها نشان داد،سه مؤلفه مورد مطالعه در سطح مطلوبی قراردارند.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-3-1) هدف اصلی

سنجش عملکرد مدیران و افزایش مشارکتهای مردمی.

1-3-2) اهداف فرعی

  • ارتقای عملکرد مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) در راستای جلب مشارکت ها و کمک های مردمی.

ارائه راهکارهای مناسب به مقصود افزایش مشارکت ها و کمک های مردمی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر عملکرد مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی در جلب مشارکت ها  با فرمت ورد