عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر عملکرد مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی در جلب مشارکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

 

جدول 2-1: مزایای ارزیابی عملکرد در سازمان……………………………………………………………………………………………………58

جدول 3-1: مقادیر آلفا برای پرسشنامه‌های مورداستفاده در پژوهش…………………………………………………………………………93

جدول 4-1- وضعیت پاسخ‌دهندگان از لحاظ متغیر تحصیلات………………………………………………………………………………97

جدول 4-2- وضعیت پاسخ‌دهندگان از لحاظ متغیر سن………………………………………………………………………………………..98

جدول 4-3- وضعیت پاسخ‌دهندگان از لحاظ متغیر سابقه کار………………………………………………………………………………..99

جدول 4-4- شاخص‌های آمار توصیفی ابعاد اصلی پژوهش………………………………………………………………………………….100

جدول 4-5- نتایج آزمون میانگین یک نمونه آماری برای فرضیه اصلی…………………………………………………………………103

جدول 4-6- نتایج آزمون میانگین یک نمونه آماری برای فرضیه فرعی اول……………………………………………………………104

جدول 4-7- نتایج آزمون میانگین یک نمونه آماری برای فرضیه فرعی دوم………………………………………………………….105

جدول 4-8- نتایج آزمون میانگین یک نمونه آماری برای فرضیه فرعی سوم………………………………………………………….106

جدول 4-9-نتایج آزمون فریدمن برای رتبه‌بندی ابعاد پژوهش……………………………………………………………………………….107

جدول 4-10- نتایج آزمون همبستگی بین متغیرهای جمعیت‌شناختی و ابعاد پژوهش……………………………………………….108

جدول 5-1- تجزیه و تحلیل داده های توصیفی…………………………………………………………………………………………………111

 

 

 

 

فهرست نمودارها و اشکال

نمودار 2-1:مجموعه عوامل مؤثر بر اندازه مشارکت مردم………………………………………………………………………………………28

نمودار2-2: نظریه دوایت دین…………………………………………………………………………………………………………………………….41 نمودار2-3: روابط بین متغیرها بر اساس نظریه هانتیگتون و نلسون………………………………………………………………………….42

شکل 2-4: مدل ارزیابی عملکرد در سازمانها……………………………………………………………………………………………………… 55

نمودار2-5: کاربردهای ارزیابی عملکرد کارکنان……………………………………………………………………………………………………60 نمودار 2-6: مراحل ارزیابی عملکرد ………………………………………………………………………………………………………………….64 شکل 2-7: مدل مفهومی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………88 نمودار 4-1: وضعیت پاسخ‌دهندگان از لحاظ متغیر تحصیلات………………………………………………………………………………..97 نمودار 4-2:وضعیت پاسخ‌دهندگان از لحاظ متغیر سن………………………………………………………………………………………… 98

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نمودار 4-3:وضعیت پاسخ‌دهندگان از لحاظ متغیر سابقه کار………………………………………………………………………………..  99

نمودار 4-4: میانگین ابعاد اصلی پژوهش و مؤلفه‌های آن‌ها…………………………………………………………………………………..101

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-3-1) هدف اصلی

سنجش عملکرد مدیران و افزایش مشارکتهای مردمی.

1-3-2) اهداف فرعی

  • ارتقای عملکرد مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) در راستای جلب مشارکت ها و کمک های مردمی.

ارائه راهکارهای مناسب به مقصود افزایش مشارکت ها و کمک های مردمی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر عملکرد مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی در جلب مشارکت ها  با فرمت ورد