عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

فهرست موضوعی                                                                                            شماره صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش 2

1-1- مقدمه 3

1-2- اظهار مسئله پژوهش 3

1-3- اهداف پژوهش 5

1-4- اهمیت موضوع پژوهش و انگیزه انتخاب آن 6

1-5- سوال­ها و فرضیه­های پژوهش 8

1-5-1-سوال اصلی 8

1-5-2-سوال های فرعی 8

1-5-3-فرضیه اهم 8

1-5-4-فرضیه­های اخص 9

1-6- مدل مفهومی پژوهش 9

1-7- تعریف­های عملیاتی متغیرها و  واژه­های کلیدی 10

1-8- روش پژوهش 10

1-9- قلمرو پژوهش 11

1-10-………………………………………………………… جامعه آماری و حجم نمونه 11

1-11-……………………………… برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری: 11

فصل دوم: مروری بر مبانی نظری پژوهش 13

2-1- مقدمه 14

2-2- سرمایه اجتماعی 14

2-2-1-              سرمایه اجتماعی از دیدگاه بوردیو 16

2-2-2-              سرمایه اجتماعی از دیدگاه کلمن 16

2-2-3-              سرمایه اجتماعی از دیدگاه پوتنام 17

2-2-4-              تمایزات بر مبنای سطح تحلیل 18

2-2-5-              تمایزات بر مبنای کاربردهای هنجاری 19

2-2-6-              تمایزات بر اساس مزایای اصلی پیش روی مزایای ثانویه 19

2-2-7-              سرمایه اجتماعی در حوزه سازمان و مدیریت 23

2-2-8-              ابعاد سرمایه اجتماعی سازمانی 25

2-2-9-              سازه های اندازه گیری 33

2-2-10-          الگوهایی برای تبیین مفهوم سرمایه اجتماعی 33

2-2-11-          تأثیر سرمایه انسانی و افراد در سرمایه اجتماعی سازمان 35

2-2-12-          ویژگی‌های سرمایه ‌اجتماعی 39

2-2-13-          راههای ایجاد و حفظ سرمایه اجتماعی در سازمان 41

2-2-14-          مزایای سرمایه اجتماعی 43

2-2-15-          هزینه‌های بالقوه سرمایه اجتماعی 45

2-3- معنویت در محیط کار 46

2-3-1-              نیازهای معنوی کارکنان و ظهورپارادایم معنویت در محیط کار 49

2-3-2-              تعاریف و دیدگاه‌های معنویت و معنویت در محیط کار 51

2-3-3-              رویکرد درون‌گرا / متافیزیکی 53

2-3-4-              رویکرد دینی 53

2-3-5-              رویکرد اگزیستانسیالیستی / سکولار 54

2-3-6-              رویکرد مخالفان معنویت 55

2-3-7-              مباحثی درمورد روش پژوهش در زمینه معنویت در محیط کار 55

2-3-8-              مزایای معنویت در محیط کار 57

2-3-9-              مفهوم‌سازی معنویت در محیط کار 58

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-3-10-          رفتار شهروندی سازمانی و معنویت محیط کاری 60

2-4- پیشینه تحقیقات 62

2-4-1-              تحقیقات صورت گرفته در خصوص سرمایه اجتماعی 62

2-4-2-              مطالعات صورت گرفته در خصوص معنویت در محیط کاری 65

فصل سوم: روش پژوهش 68

3-1- مقدمه 69

3-2- روش پژوهش 69

3-3- متغیرها و شاخص های پژوهش 71

3-4- قلمرو مکانی پژوهش 71

3-5- قلمرو زمانی پژوهش 71

3-6- قلمرو موضوعی پژوهش 71

3-7- جامعه آماری پژوهش 71

3-8- حجم نمونه و روش نمونه­گیری 71

3-9- ابزار جمع‌آوری اطلاعات 72

3-10-…………………………………………………. روایی و پایایی پرسشنامه ها 74

3-10-1-تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه­ها 74

3-10-2-          تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه 76

3-11-………………………………………………. روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات 76

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 79

4-1- مقدمه…. 80

4-2- آمار توصیفی 81

4-2-1-              آمار توصیفی بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی 81

4-2-2-              آمار توصیفی متغیر های پژوهش 85

4-3- آزمون فرضیه های پژوهش 86

4-3-1-              آزمون فرضیه اهم 86

4-3-2-              آزمون فرضیه اخص اول 87

4-3-3-              آزمون فرضیه اخص دوم 88

4-3-4-              آزمون فرضیه اخص سوم 89

4-4- آزمون رگرسیون 91

4-4-1-………………………………………………………………………………………… فرضیه اهم 92

4-4-2-              فرضیه اخص اول 93

4-4-3-              فرضیه اخص دوم 94

4-4-4-              فرضیه اخص سوم 96

4-5- آزمون فریدمن 97

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 99

5-1- مقدمه 100

5-2- نتیجه گیری براساس نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه ها 102

5-2-1-………………………………………………………………………………………… فرضیه اهم 102

5-2-2-              فرضیه اخص اول 103

5-2-3-              فرضیه فرعی دوم 105

5-2-4-              فرضیه فرعی سوم 107

5-3- پیشنهادات برای محققان آینده 108

منابع و مواخذ 109

منابع فارسی 110

منابع لاتین 111

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-

  1. مطالعه ارتباط میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی
  2. پیمایش وضعیت سرمایه اجتماعی ادارات دولتی شهرستان نطنز
  3. پیمایش وضعیت معنویت در محیط کار ادارات دولتی شهرستان نطنز
  4. مطالعه ارتباط میان معنویت در محیط کار و ابعاد سه گانه سرمایه اجتماعی(ساختاری، ارتباط ای و شناختی)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی با فرمت ورد