عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر جهت گیری کارآفرینی بر رشد شرکتهای کوچک در شهر گلپایگان

قسمتی از متن پایان نامه :

 چارچوب نظری:

لازم به تبیین می باشد که فعالیتهای مخاطره آمیز در کارآفرینی مستقل وفردی به معنای راه اندازی و سازماندهی یک سازمان جدید یا تأ سیس یک شرکت بوده و فعالیت مخاطره آمیز درمفهوم کارآفرینی شرکتی به معنای توسعه ی فعالیتی جدید در چارچوب یک سازمان موجود می باشد. علاوه براین ، کارآفرینی سازمانی معادل واژه لاتین Intrapreneurship می باشد که درآن یک فرد آغازگر فعالیتهای مخاطره آمیز درسازمان می باشد . ازطرف دیگر ، لازمه ی  کارآفرینی شرکتی [1]  آن می باشد که کل سازمان وکارکنان آن دارای روحیه ی کارآفرینی شوند (احمدپور، 1383، ص 136-137 ) .

درواقع،این باور هست که اعمال کارآفرینی در یک سازمان موجود ، طیف وسیع وگسترده ای می باشد (هینونن و کورویلا ؛ 2003) [2] که نیل به درجات متعالی آن امری بسیار خطیرقدم گذاری و حرکت مثبت به سوی مدارج بالای این طیف ، موجب اثرگذاری مستقیم برعملکرد سازمان و بهبود محسوس آن می گردد ( هورنسبای و همکاران ، 1993 ) [3]  .

در این پژوهش، جهت گیری کارآفرینی نهایتاً روی رشد کارکنان و رشد شرکت اثرگذار خواهد بود . متغیر مستقل این پژوهش جهت گیری کارآفرینی و متغیر وابسته این پژوهش رشد شرکتهای کوچک می باشد که شامل رشد کارکنان و رشد شرکت می باشد .

 

نمودار 1-1  مدل پژوهش :  ارائه شده توسط  گولرو گوربوز و ساینم ایکول[4] (2009)

 

 

1-5 فرضیات :

1- جهت گیری کارآفرینی روی رشد فروش شرکتهای کوچک تأثیر قابل ملاحظه ای دارد.

2-جهت گیری کارآفرینی روی رشد کارکنان شرکتهای کوچک تأثیر قابل ملاحظه ای دارد.

3-به نظر می رسد میان عمر شرکتهای کوچک و رشد فروش آنها تفاوت  معناداری هست.

4-به نظر می رسد میان عمر شرکتهای کوچک و رشد کارکنان آنها  تفاوت معناداری هست.

[1]– Corporate Entrepreneurship

[2] – Heinonen & Korvela

[3] – Hornsby et al

[4] – Gulruh Gurbuz and Sinem Aykol

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

هدف اصلی این پژوهش تعیین تأثیر جهت گیری کارآفرینی  روی رشد شرکتهای کوچک ( رشد فروش و رشد کارکنان) و نیز شناسایی ساختاری می باشد که باعث تقویت و ارتقای کارآفرینی سازمانی و اقتصادی در شرکتهای کوچک گردد .

1-6-2 اهداف فرعی :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • تأثیر جهت گیری کارآفرینی روی رشد فروش شرکتهای کوچک
  • تأثیر جهت گیری کارآفرینی روی رشد کارکنان  شرکتهای کوچک
  • شناخت ارتباط ی میان عمر شرکتهای کوچک و رشد فروش آنها
  • شناخت ارتباط ی میان عمر شرکتهای کوچک و رشد کارکنان آنها

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر جهت گیری کارآفرینی بر رشد شرکتهای کوچک در شهر گلپایگان با فرمت ورد