عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر جهت گیری کارآفرینی بر رشد شرکتهای کوچک در شهر گلپایگان

قسمتی از متن پایان نامه :

 

چکیده: .1

فصل اول

کلیات پژوهش. 2

1-1 مقدمه 3

1-2 اظهار مساله 5

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………….6

 

1-4 چارچوب نظری. 7

1-5 فرضیات.. 9

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-6 اهداف پژوهش. 9

1-6-1 هدف کلی. 9

1-6-2 هدف فرعی. 9

1-7 قلمرو پژوهش. 10

1-7-1 قلمرو موضوعی………………………………………………………………………………….10

 

1-7-2 قلمرو مکانی. 10

1-7-2 قلمرو زمانی. 10

1-8 تعاریف مفهومی. 10

1-9تعاریف عملیاتی………………………………………………………………………………………11

 

فصل دوم

مروری بر ادبیات پژوهش. 12

2-1 مقدمه 13

2-2  کارآفرینی سازمانی : 14

2-3 اهمیت و ضرورت کارآفرینی در سازمان و شرکتها : 15

2-4 رفتار کارآفرینانه : 16

2-5 مهارتهای کارآفرینی. 17

2-5-1 مهارت شخصی. 17

2-5-2مهارتهای مدیریتی. 17

2-5-3 مهارتهای فنی. 17

2-6 راهبرد کارآفرینی سازمانی ( شرکتی ) 18

2-7 موانع و محدودیتهای کارآفرینی. 19

2-8 عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی ( شرکتی ) 22

2-8-1 عوامل ساختاری کارآفرینانه 22

2-8-2 عوامل رفتاری کارآفرینانه 22

2-8-3 عوامل زمینه ای کارآفرینانه 22

2-9 ساختار شرکتهای های کارآفرین. 22

2-10 ویژگی های شرکت های کارآفرین. 23

2-11 الگوهای شرکتهای کارآفرین. 24

2-11-1 الگوی کارآفرینی سازمانی کورنوال و پرلمن. 24

2-11-2 الگوی کارآفرینی سازمانی کوراتکو و نافزیگر. 25

2-11-3 الگوی کارآفرینی سازمانی اکهلس و نت.. 26

2-12 گرایش کارآفرینی ( جهت گیری کارافرینانه ) 26

2-13 فرهنگ سازمانی و نوآوری. 27

2-14  نوآوری. 29

2-14-1 انواع نوآوری. 30

2-14 -2 مراحل نواوری. 32

2-15 ریسک پذیری. 34

2-16 پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………… 37

2-16-1تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………………..38

2-16-2 تحقیقات خارجی. 38

 

 

 

 

فصل سوم

روش‌ اجرای پژوهش. 40

3-1 مقدمه 41

3-2  روش پژوهش. 41

3-3 جامعه مطالعاتی. 42

3-3-1حجم نمونه………………………………………………………………………………………….42

3-4 روش جمع آوری اطلاعات.. ..43

3-5  روایی و پایایی پرسشنامه 44

3-5-1 تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه 44

3-5-2 تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه 44

3-6 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 46

3-6-1 مفروضات در کاربرد آزمون همبستگی خطی. 46

3-6-2 آزمون دوربین واتسون. 46

3-7 مطالعه نرمال بودن داده ها 49

3-7-1 آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف.. 49

3-7-2- تجزیه وتحلیل رگرسیون ………………………………………………………………… 50

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده‌ها 51

4-1 مقدمه‏ 52

4-2  نتایج توصیفی پژوهش. 52

4-3 تحلیل داده‌ها 55

4-3-1 آزمون دوربین واتسون. 55

4-3-2 آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف.. 56

4-4 مطالعه فرضیه های پژوهش. 56

 

 

فصل پنجم

نتیجه‌گیری و پیشنهادات.. 64

5-1 مقدمه 65

5-2 نتیجه گیری فرضیات.. 65

5-2-1 فرضیه 1. 65

5-2-2 فرضیه 2. 66

5-2-3 فرضیه 3. 66

5-2-4 فرضیه 4. 66

5-3 پیشنهاد مبتنی بر پژوهش. 67

5-4  پیشنهاد به محققین آتی. 69

پیوست ها 71

منابع و ماخذ 79

منابع فارسی: 80

منابع لاتین: 82

Abstract: 84

 

 

جدول 2-1  مقایسه ی ویژگیهای سازمانی سنتی و کارآفرین. 25

جدول  3-1 ترکیب سوالات پرسشنامه 43

جدول 4-1 نتایج توصیفی براساس متغیر جنس………………………………………………….. 52

جدول 4-2 نتایج توصیفی بر اساس متغیر سن. 53

جدول 4-3 نتایج توصیفی بر اساس متغیر سطح تحصیلات……………………………………… 53

جدول 4-4 مقادیر آزمون دوربین– واتسون. 55

جدول 4-5 مقادیرآزمون کولموگوروف- اسمیرنوف.. 56

جدول 4-6 نتایج ضریب همبستگی پیرسون فرضیه اول. 57

جدول 4-7 نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن فرضیه اول. 58

جدول 4- 8 نتایج ضریب همبستگی پیرسون فرضیه دوم………………………………………… 59

جدول 4- 9 نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن فرضیه دوم 59

جدول 4- 10 نتایج ضریب همبستگی پیرسون فرضیه سوم 60

جدول 4- 11 نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن فرضیه سوم 61

جدول 4- 12 نتایج ضریب همبستگی پیرسون فرضیه چهارم 62

جدول 4- 13 نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن فرضیه چهارم 63

جدول شماره  4 -14 : نتایج تحلیل فرضیه های پژوهش…………………………………………. 63

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

هدف اصلی این پژوهش تعیین تأثیر جهت گیری کارآفرینی  روی رشد شرکتهای کوچک ( رشد فروش و رشد کارکنان) و نیز شناسایی ساختاری می باشد که باعث تقویت و ارتقای کارآفرینی سازمانی و اقتصادی در شرکتهای کوچک گردد .

 

1-6-2 اهداف فرعی :

  • تأثیر جهت گیری کارآفرینی روی رشد فروش شرکتهای کوچک
  • تأثیر جهت گیری کارآفرینی روی رشد کارکنان  شرکتهای کوچک
  • شناخت ارتباط ی میان عمر شرکتهای کوچک و رشد فروش آنها
  • شناخت ارتباط ی میان عمر شرکتهای کوچک و رشد کارکنان آنها

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر جهت گیری کارآفرینی بر رشد شرکتهای کوچک در شهر گلپایگان با فرمت ورد