عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه تأثیر جهت گیری کارآفرینی بر رشد شرکتهای کوچک در شهر گلپایگان

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده

 

کارآفرینی به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی و اجتماعی تأثیر اساسی در فرآیند توسعه ی جوامع دارد.کسب و کارهای کوچک بهترین مآمن برای فعالیتهای کار آفرینانه می باشد و این امر مستلزم آن می باشد که صاحبان و کارکنان کسب و کارهای کوچک از مهارت ها و تواناییهای کارآفرینانه برخوردار باشند.پس هدف از پژوهش حاضر مطالعه تأثیر جهت گیری کارآفرینی روی رشد شرکتهای کوچک در شهر گلپایگان می باشد .نمونه آماری پژوهش حاضر شامل 60 شرکت از شرکتهای کوچک در شهر گلپایگان می باشد، که با بهره گیری از فرمول ککران به دست آمده می باشد. ابزار گردآوری داده­ها در این پژوهش پرسشنامه می باشد. با در نظر داشتن نوع مطالعه و متغیرهای آن و با در نظر داشتن مسئولیت کارآفرینی و حجم اطلاعاتی که در اختیار مدیران ارشد قرار دارد، پرسشنامه ها به گونه خاص در اختیار این مدیران قرار گرفته و اطلاعات مورد نیاز گردآوری شده می باشد .پرسشنامه شامل 15 سؤال بوده و برای سنجش روایی پرسشنامه ها در آغاز کوشش گردید  از پرسشنامه- های استاندارد بهره گرفته و با بهره گیری از آن ها پرسش نامه ی ابتدایی تدوین گردید و جهت تعیین پایایی پرسشنامه مذکور نیزاز آلفای کرونباخ و روش ثبات درونی بهره گیری گردید که اندازه آلفای بدست آمده نشانگر پایایی مناسب بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی می باشد.در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل و مطالعه داده ها از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی )ضریب همبستگی اسپیرمن و پیرسون  وآزمون دوربین واتسون و کولموگوروف- اسمیرنوف ( و نرم افزار SPSS  بهره گیری شده می باشد. نتایج نشان  می دهد که بین جهت گیری کارآفرینی با رشد فروش و رشد کارکنان شرکتهای کوچک ارتباط مستقیم و مثبتی هست اما بین عمر شرکتهای کوچک  با رشد فروش و رشد کارکنان آنها ارتباط منفی و معکوس هست.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

هدف اصلی این پژوهش تعیین تأثیر جهت گیری کارآفرینی  روی رشد شرکتهای کوچک ( رشد فروش و رشد کارکنان) و نیز شناسایی ساختاری می باشد که باعث تقویت و ارتقای کارآفرینی سازمانی و اقتصادی در شرکتهای کوچک گردد .

 

1-6-2 اهداف فرعی :

  • تأثیر جهت گیری کارآفرینی روی رشد فروش شرکتهای کوچک
  • تأثیر جهت گیری کارآفرینی روی رشد کارکنان  شرکتهای کوچک
  • شناخت ارتباط ی میان عمر شرکتهای کوچک و رشد فروش آنها
  • شناخت ارتباط ی میان عمر شرکتهای کوچک و رشد کارکنان آنها

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر جهت گیری کارآفرینی بر رشد شرکتهای کوچک در شهر گلپایگان با فرمت ورد