عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر عملکرد مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی در جلب مشارکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

نظریه کنش موجه

کوشش های مختلفی برای ارائه نظریه ای که بتواند کنش های مختلف افراد را تبیین کرده و تبیین دهد صورت گرفته می باشد.مشهورترین و مهم ترین نظریه ای که در این زمینه طرح شده متعلق به آیزن و فیش باین[1] می باشد.نظر آن ها این می باشد که رفتار در حالتی بیشتر قابل پیش بینی و درک و تبیین می باشد که ما به “قصد” شخص و به رفتار توجه نماییم.به نظر آن ها رفتار در پی زنجیره ای از عوامل به وجود می آید و حلقه ما قبل بروز رفتار “قصد و نیت رفتاری”[2] می باشد. الگوی آنان نشان می دهد که “قصدها” به “گرایش ها”[3]و “هنجارها”ی مرتبط به رفتار متکی می باشد.

گرایش یک متغیر فردی و شخصی می باشد که طی آن فرد انجام یک رفتار (یا یک پدیده) را از نظر خویش ارزیابی می کند که آیا خوب یا بد می باشد. هنجارها منعکس کننده نفوذ و فشار اجتماعی می باشد که شخص آن را برای انجام کاری(رفتار) احساس و ادراک می کند. در شرایطی که گرایش ها و هنجارها، هر دو، در ارتباط با رفتار مثبت باشند،قصد به انجام رفتار معین افزایش خواهد پیدا نمود.اما در صورتی که گرایش ها و هنجارها درتضاد باشند،قدرت نسبی آن ها می تواند تعیین کننده مقاصد بعدی و رفتار متعاقب آن باشد.الگوی قصدهای رفتاری نشان می دهد که گرایش ها و هنجارها، هر دو تحت تأثیر عقاید فردی درمورد رفتارهای خاص هستند.

آیزن و فیش باین در ادامه مطالعات خود حاصل پژوهش های خود را در قالب « نظریه کنش موجه »[4] عرضه کردند.اصطلاح کنش موجه به این معنی می باشد که اکثر رفتارها به این دلیل انجام می گردد که مردم به نتایج اعمال خود فکر می کنند و برای حصول پاره ای نتایج و پرهیز از بعضی دیگر دست به انتخاب منطقی می زنند.عناصرنظریه آنان از دو عنصر اصلی تشکیل شده می باشد: بخش شخصی و بخش اجتماعی، که ترکیب آن ها پیش بینی کننده یک قصد رفتاری می باشد.قصدی که در نهایت مشخص کننده رفتار می باشد. عنصر شخصی این الگو یعنی گرایش فرد حاصل دو عامل می باشد: باور شخص در زمینه نتایج آن رفتار مشخص و ارزیابی او از نتایج ممکن آن رفتار، که هر یک از این دو عامل در میان افراد متفاوت می باشد. عنصر اجتماعی این الگو، یعنی هنجار ذهنی منعکس کننده نفوذ و فشار اجتماعی روی یک شخص برای انجام یک رفتار می باشد.به این معنی که شخص به آن توجه دارد که تا چه حد رفتارش مورد تأیید یا توبیخ افراد یا گروه های خاصی قرار خواهد گرفت. این افراد یا گروه ها در واقع تأثیر یک مرجع هدایت کننده رفتار را دارند که ممکن می باشد پدر و مادر، دوستان و نزدیکان و همکاران و یا اهالی یک محل باشند.این متغیرخود به دو عامل دیگر تجزیه می گردد:

  1. انتظار آن که یک رفتار خاص از سوی افراد دیگر(مهم) گروه چگونه ازریابی می گردد (انتظار دیگران).
  2. انگیزه فرد برای پیروی از انتظارات دیگران (اندازه اهمیتی که فرد برای نظر مردم درمورد رفتار خودش قائل می باشد).

نظریه کنش موجه معتقد می باشد که قصد های رفتاری تأثیر مستقیمی بر رفتار دارند.با این حال عوامل دیگری هم هست که بر رفتار مؤثر می باشد.به عنوان مثال رفتار دیگری که در گذشته انجام شده می باشد در اغلب موارد مهم ترین تعیین کننده رفتار در آینده می باشد.صرفنظر از این که چه گرایشی اظهار شده و چه هنجارهایی مطرح باشد،حرکت از قصد رفتاری به یک رفتار عینی می تواند تحت تأثیر عوامل زیرا امکان عینی اقدام نیز قرار می گیرد.مثلاً اگر کسی گرایش مثبتی به کمک به فقرا داشته باشد و جامعه نیز این کار را ارزشمند ارزیابی نماید، قاعدتاً قصد رفتاری برای انجام آن افزایش می یابد.اما اگر این شخص خودش گرفتار فقر باشد و پولی در اختیار نداشته باشد که در این راه صرف کند، در این صورت به احتمال زیاد این قصد رفتاری تبدیل به اقدام نخواهد گردید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن اینکه یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده هر گرایشی عنصر ادراکی یا اندازه شناختی که فرد از موضوع دارد می باشد،می توان عناصر مؤثر در شکل دهی به یک کنش را به صورت زیر فهرست نمود: (طوسی،1375)

الف. انتظاری که افراد در مورد نتایج یک کنش دارند.

ب. ارزیابی که از نتایج یک کنش می نمایند.

پ. اندازه اطلاعی که از ابعاد آن کنش دارند.

ت. تصوری که از ارزیابی دیگران در مورد این کنش دارند.

ث. انگیزه فرد برای برآوردن توقعات دیگران.

ج. اندازه اقدام به کنش در گذشته.

چ. امکانات و وسایل لازم برای عملی ساختن کنش.

از مجموعه مباحث گذشته به روشنی می توان نتیجه گرفت که زیرا مشارکت یک کنش اجتماعی می باشد، پس می توان در تبیین و تبیین آن از نظریه های مربوط به کنش اجتماعی بهره گرفت. مطالعات نظری گذشته حاکی از این می باشد که یکی از کارآمد ترین نظریه ها در این مورد” نظریه کنش موجه” می باشد.با به کارگیری این نظریه در تبیین مشارکت متغیرهای اصلی مؤثر برمیزان مشارکت مشخص می گردند.

اقدام مشارکت توسط یک فرد هنگامی صورت می پذیرد که اولاٌ قصد و نیت او برای مشارکت شکل گرفته باشد و او انگیزه کافی برای مشارکت را یافته باشد. ثانیاً امکان مشارکت برای فرد خواهان آن فراهم گشته باشد.هر یک از دوعامل (قصد و نیت مشارکت و امکان مشارکت) تحت تأثیر عوامل دیگری مشخص و تعیین می شوند.مروری اجمالی بر روی این سازه ها ی مشارکت به درک بهتر مطلب کمک می نماید.

[1] Ajzen and M.Fishbien

[2] Behavior Intention

[3] Attitude

[4] Reasoned action

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-3-1) هدف اصلی

سنجش عملکرد مدیران و افزایش مشارکتهای مردمی.

1-3-2) اهداف فرعی

  • ارتقای عملکرد مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) در راستای جلب مشارکت ها و کمک های مردمی.

ارائه راهکارهای مناسب به مقصود افزایش مشارکت ها و کمک های مردمی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر عملکرد مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی در جلب مشارکت ها  با فرمت ورد