عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بکارگیری اتوماسیون اداری بابهبودعملکردکارکنان کمیته امداد

قسمتی از متن پایان نامه :

1عملکرد:

عملکرد، عبارت می باشد از اندازه کارآیی و اثربخشی در تعیین هدف های مناسب و تحقق آنها (در فصل دوم به صورت مفصل تبیین داده شده می باشد).(علاقه بند، ص 17 و16).

7-12-1عملکرد سازمانی

اندازه کارآیی و اثربخشی سازمان در تحقق هدف های آن تعیین می گردد.(همان منبع).

8-12-1بهره وری

بهره وری،یعنی درست بجای آوردن کار+انجام کارهای درست (دراکر[1]1994، ص118).

9-12-1کارآیی

کارآیی، عبارت می باشد از نسبت ستاده به داده یا به بیانی دیگر نسبت تولید کالا یا خدمات نهایی به منابع به کار رفته در آن.

10-12-1اثربخشی[2]

اثربخشی،عبارت می باشد از درجه یا میزانی که سازمان به هدف های مورد نظر خود نائل می آید.

(دفت،1377،ص101).

13-1تعاریف عملیاتی[3]

تعریف عملی یا عملیاتی نسبت به تعاریف مفهومی از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد. زیرا که یک مفهوم از حالت کلی، ذهنی و غیرقابل نظاره به حالت جزئی، عینی وقابل نظاره تبدیل می کند.در پرسش نامه هر متغیر از طریق یک یا چند سوال مطرح می گردد. سوالها به طریقی ساخته می شوند که محقق را به اندازه گیری یک مفهوم یاری کنند.به هنگام اندازه گیری ارزشها و اندازه گیری مختلف یک متغیر را مورد مطالعه، ثبت وضبط قرار می دهیم.(ساده ،1375 ،ص88-87).

 

 

1-13-1اتومایسیون اداری

اتومایسیون اداری، کاربرد فناوری رایانه و ارتباط به مقصود تسهیل امور اداری در سازمان به مقصود ارتقاء کارآئی آنهاست.(صرافی زاده،1383،ص65).

 

2-13-1 فن آوری اطلاعات

فن آوری اطلاعات، عبارت می باشد از تمامی اشکال فن آوری که به مقصود پردازش، ذخیره سازی  وانتقال اطلاعات در یک قالب الکترونیکی به کار گرفته می گردد. تجهیزات فیزیکی که برای این مقصود به کار می رود عبارتند از:رایانه، شبکه، تجهیزات ارتباطی، فکس ونرم افزارهای الکترونیکی (لوکاس[4]، 2000،ص12).

3-13-1 بهبودعملکرد

بهبودعملکرد، معانی بهبودترقی تدریجی، به بودن، بهتری، عافیت، سلامت و تندرستی می باشد.(معین محمد ،1386).

در این پژوهش محقق متغیرهای وابسته و مستقل را از تعریف مفهومی به صورت عملیاتی تعریف می نمایدتا بهتر و راحتر بتواندآن را سنجیده و مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

از این رواتوماسیون اداری که متغییرمستقل پژوهش می باشد شامل اینترنت،اینترانت و تلفن های داخلی در سازمان کمیته امدادامام خمینی(ره) استان ایلام می باشد.

متغیر وابسته در این پژوهش بهبودعملکرد می باشد. برای عملیاتی کردن بهبودعملکرد طبق تعریف و با در نظر داشتن ادبیات مربوط به آن سوالات پرسش نامه از میان شاخص های بهبود عملکرد، بعلاوه شاخص هایی از اهداف اصلی کمیته امدادامام خمینی(ره) و همچنین شاخص هایی برای دولت الکترونیک سوالاتی در نظر گرفته شده که پس از کسب دیدگاههای اساتید صاحبنظر و اعمال اصلاحات لازم،پرسش نامه ای 40سوالی طراحی و تدوین گردید. که با تایید اساتید محترم راهنما و مشاور بین کارکنان واحدهای مختلف کمیته امداد امام خمینی(ره) استان ایلام توزیع گردید.که این معیارها رامی توانید در فصل سوم نظاره فرمایید.

[1] .Drucker

[2] .Effectiveness

[3] .Operational Definition

[4] .lucas

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-6-1هدف اصلی

هدف اصلی از انجام این پژوهش ارائه پیشنهادات وراهکارهایی علمی و کاربردی در جهت بهبود عملکردکارکنان سازمان کمیته امدادامام خمینی(ره) استان ایلام از طریق به کارگیری اتوماسیون اداری می باشد.که آگاهی از این موضوع می تواند دانش مدیران و کارکنان را به ارتباط اتوماسیون اداری با بهبودعملکرد کارکنان را افزایش دهد. به گونه کلی توجه سیستمی به این موضوع زمینه ای را فراهم می سازد که بتوان اتوماسیون اداری وابعاد بهبودعملکرد کارکنان و تعاملات آن دو را مطالعه نمود.درضمن هدف های فرعی ذیل را می توان برای آن دو برشمرد.

 

 

2-6-1 اهداف فرعی

1مطالعه وجودرابطه بهره گیری ازاتوماسیون اداری،در سازمان کمیته امدادامام خمینی(ره) استان ایلام با بهبود عملکرد کارکنان.

2- بهره گیری از اتوماسیون اداری تا چه اندازه پیش بینی کننده اندازه بهبود عملکردکارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره)استان ایلام می باشد.

3- تعیین اندازه دستیابی سازمان به اهدافی مانند افزایش کیفیت ارائه خدمات ،سرعت و دقت در ارائه خدمات از طریق اتوماسیون اداری.

7-1سوالات پژوهش

1-7-1سوال اصلی:

آیا میان  اجرای اتوماسیون اداری درکمیته امداد امام خمینی(ره)استان ایلام بابهبودعملکرد کارکنان ارتباط معناداری هست؟

2-7-1 سوالات فرعی:

  • آیا میان بهره گیری از اینترنت به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری در کمیته امداد امام خمینی(ره)استان ایلام با بهبود عملکرد کارکنان ارتباط معناداری هست؟
  • آیا میان بهره گیری از اینترانت به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری در کمیته امداد امام خمینی(ره)استان ایلام با بهبود عملکرد کارکنان ارتباط معناداری هست؟
  • آیا میان بهره گیری ازتلفن داخلی به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری در کمیته امداد امام خمینی(ره)استان ایلام با بهبود عملکرد کارکنان ارتباط معناداری هست؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بکارگیری اتوماسیون اداری بابهبودعملکردکارکنان کمیته امداد  با فرمت ورد