عنوان کامل پایان نامه :

  شناسایی و رتبه بندی مولفه های موثردرپرداخت پاداش عادلانه

قسمتی از متن پایان نامه :

.سیستم های پاداش

سازمانها برای انگیزش دادن به کارکنان خود از سیستم های مختلفی بهره گیری می کنند. چهار نوع سیستم رایج در سازمانهای امروزی هست که عبارتند از: برنامه های سهیم شدن در سود، برنامه های مزایای انعطاف پذیر، مرخصی و پرداخت مبتنی بر مهارت.

برنامه سهیم شدن در سود: ازطریق برنامه های سهیم شدن در سود، سازمانها پاداشهای نقدی منظمی را به کارکنان به خاطر بهره وری بالاتر، کاهش هزینه ها، یا بهبود کیفیت ارائه می کنند. طراحی صحیح چنین برنامه هایی موجب افزایش انگیزه و درگیــــری شغلی کارکنان می گردد. نقطه قوت این روش این می باشد که چنین پاداشی به کارکنانی داده می گردد که به سطح تولید خاصی برسند یا هزینه های کار را کنترل کنند. ازجمله محدودیتهای این روش پیچیده بودن تدوین و فرمول بندی برنامه و از الزامات آن اعتماد کارکنان و مدیریت به یکدیگر می باشد.

برنامه مزایای انعطاف پذیر: این برنامه به کارکنان اجـــــازه می دهدکه مزایایی را که می خواهند، انتخاب کنند. به جای اینکه مدیریت حق انتخاب را برای آنها داشته باشد حق انتخاب دردست خود کارکنان می باشد.

این برنامه براین فرض استوار می باشد که کارکنان می توانند تصمیمات مهم و هوشمندانه را در زمینه پاداش و مزایایشان بگیرند.

بعضی کارکنان تمام مزایایشان را در پول می بینند، بعضی امکانات رفاهی بیشتر و…

درحال حاضر هزاران سازمان در سطح جهــــان برنامه مزایای انعطاف پذیر را ارائه می دهند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

علت اصلی رواج این برنامه این می باشد که اولاً به کارکنان اجازه می دهد تصمیمات مهم را در ارتباط با مسائل مالی آنها بگیرند ثانیاً سازمان تأثیر قیم مآبانه یعنی تشخیص آن چیز که که برای کارکنان بهترین می باشد را نـــدارد ثالثاً چنین برنامه هایی ارزش و مزایای اقتصادی زیادی را برای کارکنان مشخص می سازد.

مرخصی: مرخصی همراه با حقوق برای بعضی از افراد ایجاد انگیزه می کند. درچنین برنامه ای افراد پیش روی عملکرد مطلوب ازسوی سرپرست خود مرخصی همراه با حقوق دریافت می کنند حتی درصورت عدم بهره گیری فرد از این مـــرخصی، آن را برای فرد ذخیره می کند. محدودیت اصلی این روش این می باشد که بایستی به عملکردهای بالاتر بیشتر از عملکردهای پایین مرخصی داد. درحالی که به حضور افراد با عملکردهای بالا نیاز بیشتری می باشد.

پرداخت مبتنی بر مهارت: این نوع برنامه بر تعداد و سطوح مهارتهای مرتبط با شغل فرد وابسته می باشد. در اینجا مدیران مهارتهای موردنیازبر انجام شغل را شناسایی کرده و آنها را به کارکنان خاطرنشان می سازند. همان گونه که فرد مهارتهای جدیدی را کسب می کند اندازه پرداخت به او نیز افزایش می یابد. نقطه قوت این روش این می باشد که کارکنان برای دستیابی به پاداش و پرداخت بیشتربایستی مهارتهای جدیدی کسب کنند. اما از محدودیتهای این روش هزینه های آموزشی می باشد که ممکن می باشد زیاد باشد. همان گونه که کارکنان به مهارتهای بالاتری دست می یابند هزینه های نیروی کار نیز افزایش می یابد. (هلریگل و دیگران، 1995)

شناسایی و انتخاب پاداش مناسب برای ایجاد انگیزه در کارکنان بسیار با اهمیت می باشد. متأسفانه اغلب سازمان ها کمتر به این امر توجه و اقدام می کنند و علت آن را نیز ناشی از دو عامل زیر می دانند.

الف- ارتباط دادن پاداش ها به عملکرد همیشه آسان نیست.

ب- قوانین و مقررات و دستور العمل های اتحادیه ها و غیره.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شناسایی ورتبه بندی مولفه های موثردرپرداخت پاداش عادلانه در اداره امور مالیاتی کاشان

ارائه شیوه های جدید ومناسب جهت سیستم پرداخت پاداش وارائه آن به سازمان امور مالیاتی

1-4.سوالات پژوهش

1.آیا مهارتهای ادراکی کارکنان در پرداخت پاداش عادلانه موثراست؟

2.آیا مهارتهای ارتباطی کارکنان در پرداخت پاداش عادلانه موثراست.؟

3.آیا عوامل شخصیتی کارکنان در پرداخت پاداش عادلانه موثراست؟

4.آیاکارتیمی کارکنان در پرداخت پاداش عادلانه موثراست؟

5.آیا مدیریت عملکرد کارکنان در پرداخت پاداش عادلانه موثراست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و رتبه بندی مولفه های موثردرپرداخت پاداش عادلانه  با فرمت ورد