منابع تحقیق درمورد تفریخ، RW1، آلومتری

ر اساس تغییر انداز یا به عبارتی دیگر آلومتری رشد مورد استفاده قرار‌گرفت. این روش می‌تواند به درک تغییر شکل یا به عبارت دیگر رشد کمک نماید و به بیانی دیگر نشان می‌دهد که چگونه و چه زمانی یک شکل ویژه در ماهسی حاصل می گردد. نتایج این تحقیق همچنین ادامه مطلب…

منابع تحقیق درمورد چند متغیره، تقسیم بندی، ضریب همبستگی

ییرات طول تنه نسبت به طول کل ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus). (خط چین بیانگر نقطه‌ی عطف تغییرات تنه می‌باشد که در روز 30 بعد از تفریخ (طول کل 56/0±06/16 میلیمتر) رخ می‌دهد). بررسی رشد آلومتریک طول پوزه ماهی کلمه نشان داد که یک رابطه‌ی معنی‌دار و قوی بین طول ادامه مطلب…

منابع تحقیق درمورد چند متغیره، ایزومتریک، رگرسیون خطی

همکاران، 1997). در رشد ایزومتریک مقدار β یک است، مقادیر کمتر منجر به رشد آلومتریک منفی و مقادیر بزرگ‌تر منجر به رشد آلومتریک مثبت می‌شود. در مورد وزن ضریب رشد ایزومتریک سه می‌باشد و مقادیر آلومتری براساس آن سنجیده می‌شوند. رگرسیون خطی بر طبق مراحل تکاملی بررسی شده و هم ادامه مطلب…

منابع تحقیق درمورد مورفولوژی، رگرسیون، نرخ رشد

می‌باشند در حالی که در گربه‌ماهی چنین نقاط عطفی مشاهده نشد. از طرفی نقاط عطف ماهی کپور در مرحله‌ای که سبک شنای لاروی به سبک شنای ماهی بالغ تغییر می‌کند، اتفاق می‌افتد. گیزبرت و همکاران (2002) تکوین موفولوژیکی و رشد آلومتریک لارو ماهی هالیبوت کالیفرنیا را از تفریخ تا دگردیسی ادامه مطلب…

منابع تحقیق درمورد ایزومتریک، مورفولوژی، نرخ رشد

تغییرات ریخت‌فیزیولوژیکی (تکوین شنا، تغذیه و سیستم‌های تنفسی) بوده که ماهی را قادر می‌سازد در هر یک از مراحل تکوینی زیستگاه‌های مختلفی را اشغال کند (بالون، 1985). و نحوه‌ی گسترش، بازگشت شیلاتی و میزان بقاء آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد (اولا و همکاران، 2008).در نتیجه تغییرات ریختی و الگوهای ادامه مطلب…

منابع تحقیق درمورد چند متغیره، رگرسیون، روش انطباق

(3) سیستماتیک و (4) فرآیندهای تکاملی می‌باشند. در مطالعاتی که بر پایه‌ی لندمارک می‌باشند، متغیرها از قبل تعیین نمی‌شوند (ولی لندمارک‌ها از قبل تعیین می‌شوند)، متغیرهای معنی‌دار از طریق آنالیزها مشخص می‌شوند. پایه‌گذار روش مدرن ریخت‌سنجی26 فرد بوکستین27 به همراه اف جیمز رولف28 می‌باشد. دنیس اسلایس، لس مارکوس، کانتی ماردیا ادامه مطلب…

منابع تحقیق درمورد دریای خزر، اطلاعات مربوط، میزان صادرات

ر سالیانه صید مربوط به همین فصل مهاجرت بخصوص ماه‌های اسفند و فروردین است. میزان صادرات کلمه در اسفند ماه 1374 از منطقه گمیشان 450 تن برآورد شده است. صید کلمه در دهه 1950 در کشور شوروی سابق سالانه 55000 تن و در کشور ما 4500 تن در سال 1306 ادامه مطلب…

منابع تحقیق درمورد منابع طبیعی، دریای خزر، تکنولوژی

تصفیه خود به خود4 طبیعت هضم و جذب می‌شود. ولی تجمع و انباشتگی وتجزیه ناپذیری برخی از مواد سرانجام محیط را دچار آلودگی می‌کند زیرا کهاکوسیستم جهانی بسته ومحدود است و بی‌انتها نمی‌باشد. دگرگونی‌های اکولوژیک در محیط زیست رابطه‌ی کاملا مستقیمی با بهره‌گیری مفرط از منابع طبیعی دارد و باید ادامه مطلب…

منابع تحقیق درمورد چند متغیره، محیط زیست، منابع طبیعی

اینکهچاپ وانتشارپایان‌نامه‌هايتحصیلیدانشجویاندانشگاه گنبد کاووس مبینبخشیاز فعالیتهايعلمی-پژوهشیبودهوهمچنینبااستفادهازاعتباراتوامکاناتدانشگاهانجاممی‌شود،بنابراینبه منظوررعایتحقوقدانشگاه،کلیهدانشآموختگاننسبتبهرعایتمواردذیلمتعهدمی‌شوند: 1) قبلازچاپپایاننامه (رساله) خود،مراتبراقبلابطورکتبیبهمدیریتتحصیلاتتکمیلیدانشگاه اطلاعدادهوکسبمجوزنمایند. 2) درانتشارنتایجپایاننامهدرقالبمقالاتمجلاتعلمیپژوهشی،همایش‌هاوسایرموارد،ذکرنام دانشگاه گنبد کاووس الزامیاست. 3) انتشارنتایجپایاننامهبههرشکلی (مقاله،کتاب،ثبتاختراعوابداع) بایدباکسباجازهاستادراهنما صورتگیرد. اینجانبمريم ايگدريدانشجویرشتهشیلات- گرایش تکثیر و پرورش آبزیان مقطع کارشناسی‌ارشد دانشگاه گنبد کاووستعهداتفوقراقبولکردهوملزمبه رعایتکلیهمفادآنمی‌باشم. نامونامخانوادگیدانشجو امضا تاریخ تقدیم به مادر عزیزم، اوکه پاکترین و زیباترین تندیس شکیبایی بوده ادامه مطلب…