اینکهچاپ وانتشارپایان‌نامه‌هايتحصیلیدانشجویاندانشگاه گنبد کاووس مبینبخشیاز فعالیتهايعلمی-پژوهشیبودهوهمچنینبااستفادهازاعتباراتوامکاناتدانشگاهانجاممی‌شود،بنابراینبه منظوررعایتحقوقدانشگاه،کلیهدانشآموختگاننسبتبهرعایتمواردذیلمتعهدمی‌شوند:
1) قبلازچاپپایاننامه (رساله) خود،مراتبراقبلابطورکتبیبهمدیریتتحصیلاتتکمیلیدانشگاه اطلاعدادهوکسبمجوزنمایند.
2) درانتشارنتایجپایاننامهدرقالبمقالاتمجلاتعلمیپژوهشی،همایش‌هاوسایرموارد،ذکرنام دانشگاه گنبد کاووس الزامیاست.
3) انتشارنتایجپایاننامهبههرشکلی (مقاله،کتاب،ثبتاختراعوابداع) بایدباکسباجازهاستادراهنما صورتگیرد.

اینجانبمريم ايگدريدانشجویرشتهشیلات- گرایش تکثیر و پرورش آبزیان مقطع کارشناسی‌ارشد دانشگاه گنبد کاووستعهداتفوقراقبولکردهوملزمبه رعایتکلیهمفادآنمی‌باشم.

نامونامخانوادگیدانشجو

امضا

تاریخ

تقدیم به

مادر عزیزم،

اوکه پاکترین و زیباترین تندیس شکیبایی بوده و هست
و در تمام لحظاتم مایه امید و دلگرمی من است….

تشکر و قدردانی

به مصداق «من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق» بسی شایسته است از استاد فرهیخته و فرزانه جناب آقای دکتر رحمان پاتیمار و دکتر سهیل ایگدریکه با کرامتی چون خورشید، سرزمین دل را روشنی بخشیدند و گلشن سرای علم و دانش را با راهنماییهای کار ساز و سازنده بارور ساختند; تقدیر و تشکر نمایم.
(و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه)
معلما مقامت ز عرش برتر باد همیشه توسن اندیشه ات مظفر باد
به نکته های دلاویز و گفته های بلند صحیفه های سخن از تو علم پرور باد

چکیده
این تحقیق جهت بررسی الگوی رشد، روند تغییرات شکل بدن در طی مراحل اولیه و تحلیل الگوی همبستگی ساختارهای بدن در طی مراحل اولیه رشدی و بررسی نقش عملکردی و کارآیی هر یک از مراحل شکلی ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus)انجام شد. نمونه‌برداری در مجتمع بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری سد وشمگیر از استخر 5/0 هکتاری که یک مزوکوم طبیعی جهت پرورش لارو‌های ماهی کلمه بود صورت گرفت. نمونه‌برداری از لحظه تفریخ شروع شد که در 12 روز ابتدایی به صورت روزانه، از روز 12 تا روز 30 با فواصل یک روزه و از روز 30 تا روز 45 با فواصل دو روزه و از روز 45 تا روز 60 با فواصل 5 روزه و از روز‌ 60 تا روز 80 با فواصل ده روزه صورت گرفت. نمونه‌ها در محلول بافر فسفاته فرمالدهید چهار تا 10 درصد تثبیت گردیدند. تهیه‌ي تصاویر با لوپمجهزبه دوربین کوداک6 مگاپیکسل،ازنیم‌رخ چپ انجام گرفت. اندازه‌ی طول پوزه، طول سر، طول تنه، طول دم، طول کل، قطر چشم، ارتفاع بدن با استفاده از نرم‌افزار ImageJ نسخه p1.44 از تصاویر استخراج شد.ریخت‌سنجی هندسی به روش لندمارک‌گذاری با استفاده از نرم‌افزارTpsDigنسخه 2.16 انجام شد. در ابتدا داده‌های مختصات لندمارک‌هابا استفاده از آنالیزGP1 رویهم‌گذاری شدند و تغییرات شکلی در طی رشد به صورت شبکه‌ی تغییرات شکلی2 توسط نرم‌افزارTpsregترسیم شد،همبستگی بین متغیرهای شکلی و طول کل با استفاده از آزمون همبستگی در نرم‌افزار PAST مورد بررسی قرار گرفت. در آنالیز تجزیه به مولفه‌های اصلی، تغییرات وابسته به مولفه‌های جدید انتخاب و خط سیر رشد با رسم محور RWA (بعنوان توصیف کننده شکل بدن) در برابر طول کل ترسیم شد.شکل میانگین شبکه‌ی تغییرات شکلی مربوط به آنها برای هر گروه سنی با استفاده از نرم‌افزار TPS Splineمحاسبه شد.‌ به منظور خوشه بندی شکل بدن بین گروه‌های سنی آنالیز خوشه ای با استفاده از الگوریتم Wardانجام شد آزمون چند متغیره با استفاده از داده‌های تبدیل و استاندارد شده به منظور بررسی معنی‌دار بودن یا نبودن اختلافات موجود در صفات آنتوژنیک استفاده شد. نتایج نشان داد آلومتری رشد همه نواحی مورد بررسی بدن ماهی کلمه به جز ناحیه تنه و قطر چشم در طی مراحل اولیه رشدی مثبت است. تغییرات ضرایب رشد نیز سه نقطه عطف را در روزهای سوم و سی‌ام و چهل و یکم پس از تفریخ نشان دادند. بر طبق نتایج آلومتری چند متغیره، ارتفاع بدن و طول پوزه بیشترین ضریب رشد را داشتند. بر طبق نتایج RW، تغییرات عمده‌ای در مناطق تعیین شده یعنی سر و تنه و دم رخ داده است. روند تغییرات RW1 به RW2 و PC1 به PC2 سه گروه شکلی را نشان می‌دهد. بر اساس آزمون پراکندگی اقلیدسی واردز3 چهار مرحله اصلی بر پایه تغییرات شکلی در دوران زندگی ماهی کلمه از روز صفر تا روز هشتاد پس از تفریخ بدست آمد. بر اساس آزمونCVAسه گروه شکلی که بیان‌گر تغییر شکل ماهی کلمه در طول رشد است و صفات موثر در این روند تغییر مربوط به لندمارک‌های y8, y6 و y9 بر روی محور یک و x1, x6,x7, x8 بر روی محور دو است لندمارک 7 مربوط به ناحیه دمی و لندمارک 6 و 8 مربوط به ناحیه تنه و لندمارک 9 مربوط به ناحیه سر است که بیان کننده افزایش ارتفاع بدن و تغییر شکل بدن دوکی به پهن می‌باشد و افزایش طول پوزه برای تحتانی شدن دهان و پیدا کردن شکل کارآمد برای کف‌زی‌خواری است. تغییرات شکلی استخراجی از TPS Spline حاکی از آن است که تغییرات لندمارک‌های پیکره نه لندمارکی تغییراتی را به وضوح در ناحیه سر، پوزه، دم و ارتفاع بدن شاهد هستیم که در نهایت ما تغییر شکل و روند تبدیل شدن از یک ماهی با شکل کشیده به یک ماهی با ارتفاع بدن بالا را به راحتی می‌بینیم.

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه و کلیات
1-1- کلیات 3
1-2- ضرورت تحقیق 5
1-3- اهداف مورد مطالعه در این تحقیق 7
1-4- معرفی ماهی کلمه 7
1-5- رده بندی ماهی کلمه 7
1-6- مشخصات ظاهری ماهی کلمه 8
1-7- صید ماهی کلمه 9
1-8- تغذیه ماهی کلمه 9
1-9- تولیدمثل ماهی کلمه 10
1-10- ریخت‌سنجی 10
1-11- شکل و اندازه 13
1-12- شکل 13
1-13- نقطه‌گذاری یا لندمارک گذاری 14
1-14- ریخت‌سنجی هندسی 16
1-15- روی‌هم‌گذاری 19
1-16- آنالیز پروکراستی تعمیم یافته 19
1-17- آلومتری 20
1-18- کاربرد آنالیزهای آلومتری شکل و ریخت‌سنجی هندسی 23
1-19- شبکه تغییرات شکلی 23

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل دوم: مروری بر منابع
2-1- مطالعات انجام شده 27

فصل سوم: مواد و روش‌ها
3-1- نمونه برداری 35
3-2-آماده سازينمونه‌هابرايآنالیزهايریخت‌سنجی 36
3-3- ریخت‌سنجی هندسی 36
3-4- رشد آلومتری 37
3-5- آلومتری چند متغیره 38
3-6- آنالیز CVA 38

فصل چهارم: نتایج
4-1-نتایج بررسی‌های ریخت ظاهری ماهی 43
4-2-آلومتری رشد 46
4-3- آزمون کلاستر یا پراکندگی 58
4-4-ریخت‌سنجی هندسی 60

فصل پنجم: بحث
5-1- آلومتری رشد 72
5-2- ضرایب رشد 74
5-3- ریخت‌سنجی هندسی 75

منابع 81
فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه

جدول1-1- اصطلاحات کلیدی و مترادف آنها 18
جدول3-1- سن، بیومتری و تعداد نمونه‌های جمع‌آوری شده 39
جدول 4-1- ضرایب رشد (طول پوزه، طول سر، طول تنه، طول دم، قطر، ارتفاع بدنماهی کلمه قبل و بعد از نقطه عطف 56
جدول 4-2- ضرایب رشد (طول پوزه، طول سر، طول تنه، طول دم، قطر چشم، ارتفاع بدن ماهی کلمه قبل و بعد از جذب کیسه زرده 56
جدول 4-3- ضریب رشد طول پوزه، طول سر، طول تنه، طول دم، قطر چشم، ارتفاع بدن 57
جدول 4-4- ضرایب رشد الگوی آلومتری چند متغیره 58

فهرست شكل‌ها
عنوان صفحه

شكل 1-1- مراحل مختلف حذف تفاوت‌ها در شکل 14
شکل 3-1- ترتیب لندمارک گذاری در پیکره 9 لندمارکی 37
شکل 4-1- طول کل در مراحل تمایز پس از تفریخ ماهی کلمه 46
شکل 4-2- روند تغییرات ضرایب رشد قسمت‌های مختلف بدن 54
شکل 4-3- زمان نقاط عطف ضرایب رشد ماهی کلمه 55
شکل 4-4- طول کل مربوط به نقاط عطف ضرایب رشد ماهی کلمه 55
شکل 4-5- طرحهای استخراجی از TPS Spline با توجه به Consensus مختصات پیکرهی نه لندمارکی 67
شکل 4-6- تصاویر ماهی کلمه به ترتیب ازa تا e روز تفریخ، سه روز، سی روز، چهل و یک، و هشتاد روز پس از تفریخ 68

فهرست نمودار‌ها
عنوان صفحه

نمودار4-1- ارتباط بین طول کل و وزن ماهی کلمه 47
نمودار4-2- روند تغییرات طول سر نسبت به طول کل ماهی کلمه 48
نمودار 4-3- روند تغییرات طول تنه نسبت به طول کل ماهی کلمه 49
نمودار 4-4- روند تغییرات طول پوزه نسبت به طول کل ماهی کلمه نمودار 50
نمودار 4-5- روند تغییرات طول دم نسبت به طول کل ماهی کلمه 51
نمودار 4-6- روند تغییرات ارتفاع بدن نسبت به طول کل ماهی کلمه 52
نمودار 4-7- روند تغییرات قطر چشم نسبت به طول کل ماهی کلمه 53
نمودار 4-8- میانگین ضریب آلومتری چندمتغیره ویژگی‌های مختلف ماهی کلمه از لحظه تفریخ تا روز هشتاد پس از آن 57
نمودار 4-9- درختی پراکندگی بدست آمده از تغییرات شکلی پیکره نه لندمارکی 60
نمودار 4-10- خط سیر رشد بدست آمده از RW1 (پیکرهی 9 لندمارکی) از روز صفر تا 80 بعد از تفریخ 62
نمودار 4-11- خط سیر رشد بدست آمده از RW2 (پیکرهی 9 لندمارکی) از روز صفر تا 80 بعد از تفریخ 62
نمودار 4-12- روند تغییرات شکل ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus) به طول کل در طی مراحل اولیه رشد از لحظه تفریخ تا 80 روز پس از تفریخ 63
نمودار 4-13- روند تغییرات RW1 و RW2 64
نمودار 4-14- روند تغییرات PC1 و PC2 در اشکال میانگین 64
نمودار 4-15- روند تغییرات PC1 و PC2 در کل نمونه‌ها 64
نمودار 4-16- آنالیز CVA بر حسب مولفه کانونی اول و دوم شکل میانگین 65

فصل اول
مقدمه و کلیات

1-1- كليات
افزایش تقاضا برای غلات، حبوبات،مواد پروتئینی و غیره و مسائل محیط زیست از قدیم وجود داشته ودر حال حاضر شدت بیشتری یافته است. با این همه تا یک قرن قبل،اقداماتی که موجب برهم زدن نظام طبیعی محیط زیست شود چندان زیاد نبود. دگرگونی‌های اکولوژیک هنگامی فزونی گرفت که برتعداد جمعیت آدمی وتمرکز وی در نقاط محدود افزوده شد ومیزان تقاضای سرانه ودرنتیجه نیاز بیشتراجتماعات انسانی به منابع طبیعی افزایش یافت.با پیدایش و توسعه صنعت، سپس انقلاب صنعتی و تولید فرآورده‌های مختلف کیفیت زندگی آدمی به نحو بی‌سابقه‌ای بهبود یافت وآدمی در راه یک زندگی بهتر و مرفه‌ترقدم نهاد.ولی انقلاب درصنعت وهدف،سبب پیدایش تدریجی مسائل ومشکلات محیطی گردید.منشاء اصلی این مسائل،کاهش روز ‌افزون منابع طبیعی و ایجاد انواع آلودگی‌ها در محیط است. درحال حاضر،تقاضای سرانه افراد کره‌ی زمین خیلی بیشتر از رشد تولید منابع طیبعی است، به طوری که منابع و مواد اولیه تجدید‌پذیر رو به کاهش گذاشته است ویا روز به روز از دسترس دور می‌گردند. مصرف سوخت‌های فسیلی نسبت به دوران قبل از انقلاب صنعتی افزایش پیدا کرده و موجب دگرگونی‌ها و بحران‌هایی شده است. بهره‌گیری بیش از حد و بدون برنامه از اکوسیستم‌های طبیعی منجر به نابودی منابع طبیعی وسرانجام گسیختگی نظام اکولوژیک می‌شود. ازسوی دیگر محیط زیست تحت فشار انبوه فضولات ناشی از مواد مصرفی و دور ریختنی قرار می‌گیرد که هر چند با عمل

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید