عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی

قسمتی از متن پایان نامه :

 • تمایزات بر مبنای کاربردهای هنجاری

تفاوت دیگر بین محققان در بهره گیری از جنبه‌های هنجاری سرمایه اجتماعی می باشد که به گونه ضمنی در تئوری‌های گوناگون اظهار می گردد. توجه‌های متفاوت به سرمایه اجتماعی به صورت‌های متنوعی بر شدت، فراوانی یا کارایی در تعاملات اجتماعی تأکید می‌نماید. با در نظر داشتن این جنبه، محققان بر اساس توصیه‌های هنجاری ضمنی‌شان برای ایجاد سرمایه اجتماعی متفاوت هستند.

 • تمایزات بر اساس مزایای اصلی پیش روی مزایای ثانویه

سومین فرق در رویکردهای متفاوت به سرمایه اجتماعی به مزایای سرمایه اجتماعی و اینکه چگونه این مزایا در میان یک واحد اجتماعی توزیع می شوند، می‌پردازد. هر چند در همه مدل‌ها، افراد می‌توانند از وجود سرمایه اجتماعی، منتفع گردند، تفاوت‌هایی در اندازه مستقیم بودن این مزایا هست. کلمن (1990) و فوکویاما (1995) بر جنبه «منفعت عمومی»[1] سرمایه اجتماعی تأکید می‌نمایند و فرض می‌کنند که هنگامی که یک جامعه یا گروه از نظر اندازه سرمایه اجتماعی در سطح بالایی هستند، مزایایی شامل حال افراد نیز می گردد.

اما تئوریسینهای شبکه‌ای مانند برت (1994) و محققانی از قبیل بلیویو و همکارانش (1990) و لین و همکارانش[2] (1981) بر راه‌هایی که افراد به گونه مستقیم از سرمایه اجتماعی خودشان سود می‌برند، تأکید می‌نمایند. از دیدگاه این محققان، سرمایه اجتماعی به منزله یک دارایی می باشد که افراد می توانند برای بهبود جایگاه خود از آن بهره گیری نمایند. پس در این دیدگاه، سرمایه اجتماعی یک منفعت عمومی نیست که به گونه گسترده در میان واحد یا شبکه اجتماعی توزیع شده باشد بلکه یک «منفعت شخصی»[3] می باشد؛ بدین معنا که با در نظر داشتن استراتژی‌های موقعیتی و جایگاه فردی، متفاوت می باشد(Leana &Van Buren, 1999: 538-9).

رز[4] (1999) تحلیل‌های سرمایه اجتماعی را به سه توجه گوناگون تقسیم می‌نماید:‌

1- تئوریهای موقعیتی[5] : در این تئوری‌ها سرمایه اجتماعی به صورت ابزاری و موقعیتی تعریف می گردد و از شخصی به شخص دیگر و موقعیتی به جایگاه دیگر متفاوت می باشد.

2- توجه روان‌شناسی اجتماعی[6]: در این توجه، سرمایه اجتماعی مجموعه عقاید و هنجارهای فرهنگی می باشد. طر فداران این توجه اظهار می‌کنند که سازمان‌های داوطلبانه به منزله پیامد اعتماد، ظهور می‌نمایند و بر عکس آن را صحیح نمی‌دانند. سرمایه اجتماعی در این توجه در اصل با اعتماد مساوی می باشد. سرمایه اجتماعی از شخصی به شخص دیگر متفاوت می باشد اما به گونه موقعیتی با ثبات می باشد.

3- تئوری فرهنگی[7]: فرهنگ، منبع اعتماد و همکاری می باشد. سرمایه اجتماعی در میان افرادی که متعلق به یک فرهنگ هستند، همگن می باشد و همچنین از موقعیتی به جایگاه دیگر با ثبات می باشد. این امر بیانگر این می باشد که مشخص کردن سرمایه اجتماعی برای یک کشور خاص بسیار ساده می باشد (Hjllund& svendsen, 2002:5-6).

فلورا (1999) معتقد می باشد که سرمایه اجتماعی را می‌توان حاصل پدیده‌های زیر در یک سیستم اجتماعی دانست:

 • اعتماد متقابل؛
 • تعامل اجتماعی متقابل؛
 • گروه‌های اجتماعی؛
 • احساس هویت جمعی و گروهی ؛
 • احساس وجود تصویری مشترک از آینده؛
 • کار گروهی.

یکی از مفاهیم مفید در تبیین سرمایه اجتماعی، مفهوم «شبکه‌ اعتماد»[8] می باشد که بیانگر این مطلب می باشد که افراد بر اساس اعتماد متقابل به یکدیگر از اطلاعات، هنجارها و ارزش‌های یکسانی در تبادلات فی ما بین خود بهره گیری می‌کنند. از این رو اعتماد فی ما بین، تأثیر زیادی در تسهیل فرایندها و کاهش هزینه‌های مربوط به این گونه تبادلات دارد. شبکه اعتماد می‌تواند بین افراد یک گروه و یا بین گروه‌ها و سازمان‌های متفاوت‌ به وجود آید.

مفهوم مفید بعدی «شعاع اعتماد»[9] می باشد که به معنای اندازه گستردگی دایره همکاری و اعتماد متقابل اعضای یک گروه می باشد. به گونه کلی تمامی گروه‌های اجتماعی دارای اندازه خاصی از شعاع اعتمادند و هر چه این شعاع اعتماد بیشتر باشد گروه مورد نظر، سرمایه اجتماعی بیشتری خواهد داشت چنانچه یک گروه اجتماعی، برون گرایی مثبتی نسبت به اعضای گروه‌های دیگر داشته باشد، شعاع اعتماد این گروه از حد داخلی آن فراتر می‌رود (علوی، 1380: 34).

از سرمایه اجتماعی، تعاریف گوناگونی به اقدام آمده می باشد که مانند می‌توان به موارد زیر تصریح نمود:

– سرمایه اجتماعی شبکه شخصی یک فرد و پیوستگی های نهادی بر گزیده او را در بر می‏گیرد (Belliveau, O Reilly &Wade , 1996:1572).

– سرمایه اجتماعی عبارت می باشد از توانایی‌های افراد برای کار کردن با یکدیگر، به مقصود دستیابی به اهداف مشترک در گروه‌ها و سازمان‌ها .(Fukuyama, 1995: 10)

– سرمایه اجتماعی در برگیرنده ویژگی‌های سازمان اجتماعی از قبیل شبکه‌ها، هنجارها و اعتماد اجتماعی می باشد؛ که هماهنگی و همکاری برای مزایای دو جانبه را تسهیل می‌نماید(Putnam , 1995:67).

[1] – public good

[2] – lin et al

[3] – private good

[4] – Rose

[5] – situational theories

[6] – social psychological approach

[7] – culture theory

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[8] – Network of Trust

[9] – Redius of Trust

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-

 1. مطالعه ارتباط میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی
 2. پیمایش وضعیت سرمایه اجتماعی ادارات دولتی شهرستان نطنز
 3. پیمایش وضعیت معنویت در محیط کار ادارات دولتی شهرستان نطنز
 4. مطالعه ارتباط میان معنویت در محیط کار و ابعاد سه گانه سرمایه اجتماعی(ساختاری، ارتباط ای و شناختی)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی با فرمت ورد