دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

مفهوم کارآفرینی سازمانی

نخستین گام جهت شناخت، درک و توصیف مفهوم کارآفرینی­سازمانی مطالعه سیر تحول آن می باشد. بدین مقصود سیر تحول این مفهوم طی چهار دهه را در شکل 2-1 مطالعه می‌کنیم (هادی زاده مقدم و رحیمی فیل آبادی،1384،ص86).

شکل 2-1: سیر تحول مفهوم کارآفرینی سازمانی

کالینز و مور[1] (1970)، اولین محققینی بودند که در مطالعات خود، بین کارآفرینی مستقل و سازمانی فرق قائل شدند و اینطور عنوان نمودند که کارآفرینان مستقل، سازمان­های جدید را بطور مستقل تأسیس می­کنند درحالیکه کارآفرینان سازمانی ساختاری جدید را در درون سازمان ایجاد می­کنند (صمد آقایی، 1382،ص 66).

کارآفرینی­سازمانی رویکردی می باشد که بعنوان یک مفهوم ضروری و مورد نیاز مدیریت مطرح می­باشد (والکمن، توکارسکی و گرانهاجن[2]،2010،ص3). ویژگی مشترک کارآفرینی­سازمانی، تمرکز بر نوآوری و ارائه محصول جدید می باشد. نکته مهم این می باشد که مدیران بدون داشتن کارکنان با انگیزه ذاتی بالا نمی­توانند به کارآفرینی سازمانی دست یابند (گاو و لیو[3]،2004،ص37).

کارآفرین­ سازمانی معادل واژه لاتین  Intrapreneurshipاست که در آن یک فرد آغازگر فعا‌لیت‌های مخاطره آمیز در سازمان می باشد. از طرف دیگر، لازمه‌  Corporate Entrepreneurship(که کارآفرینی سازمانی ترجمه شده) آن می باشد که کل سازمان و کارکنان آن دار‌ای روحیه کارآفرینی شوند (احمدپور داریانی، 1384،ص63).

تعاریف متعدد کارآفرینی سازمانی که در مقالات و کتب مختلف و از دیدگاه صاحب­نظران متعدد ارائه شده می باشد، بطور قابل ملاحظه­ای به هم شباهت دارند. مکنزی و دیکامبو[4] (1986)، عقیده دارند که فعالیت کارآفرینانه­سازمانی می­تواند شامل توسعه یک محصول جدید تا ایجاد یک فرآیند اثربخش باشد. جینگ و یانگ[5] (1990)، کارآفرینی سازمانی را بعنوان فرایند توسعه محصولات یا بازارهای جدید تعریف می­کنند. کوراتکو، منتاگنو و هورنسبای[6] (1990)، کارآفرینی­سازمانی را بعنوان ایجاد کسب و کارهای جدید در درون چارچوب شرکت­های مادر توصیف می­نمایند. مکگرات، بولیند و ونکاتارامن[7] (1992)، کارآفرینی­سازمانی را بعنوان ابزار شرکت­ها برای افزایش ثبات اقتصادیشان در بلند مدت تعریف می­نمایند و آریلا[8] (1996)، معتقد می باشد که کارآفرینی­سازمانی دارای سه بعد می­باشد که عبارتند از: نوآوری، توسعه محصولات، خدمات و فرآیندهای جدید و ریسک­پذیری. بطور کلی زهرا با مطالعه پیشینه کارآفرینی سازمانی پی­برد که بیشتر تعاریفی که در زمینه کارآفرینی سازمانی مطرح شده می باشد، آن­را بعنوان یک فعالیت نوآورانه در درون سازمان معرفی می­نماید(پیرس[9]، 2003، ص23). در ادامه به بعضی از تعاریفی که در زمینه کارآفرینی سازمانی هست تصریح می­کنیم:

کارآفرینی­سازمانی عبارتست از مجموعه فعالیتﻫﺎیی که بهرﻩبرداری از مزایای رقابتی نوآوری را در یک سازمان امکان پذیر کرده و رهیافتی در نهادینه کردن نوآوری در سازمانﻫﺎ می باشد. در حقیقت کارآفرینی­سازمانی بعنوان دریچهﺍی بسوی بهرﻩبرداری از مزایای رقابتی ماندگار، نوآوری و پیشگامی برای سازمانﻫﺎ قلمداد ﻣﻰشود(کوارتکو و همکاران،2005،ص313).

کارآفرینی­سازمانی فرایندی می باشد که طی آن سازمان­ها بدون در نظر داشتن محدودیت­ها، فرصت­های محیطی را شناسایی نموده و با ارائه خدمات و محصولات نوآورانه، نیازهای جامعه را در راستای توسعه پایدار تأمین می­نمایند (مقیمی، 1387،ص 164).

کارآفرینی­سازمانی گونه­ای از کارآفرینی می باشد که جمع یا کل سازمان یا شرکت، بصورت گروهی آن را انجام می­دهند(هریس[10]،2009،ص21).

کارآفرینی­سازمانی عبارتست از اقدام به ایجاد سازمان­های جدید و یا بازسازی سازمان­های بالغ، بویژه کسب و کار جدید و بطور کلی پاسخ به فرصت­ها (انوها[11]،2007،ص26).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

کارآفرینی­سازمانی عبارت می باشد از  نوآوری در یک فناوری جدید، دسته­ای از محصولات و یا یک مدل کسب و کار که منجر  به  مزیت  پایدار  برای  سازمان­های  در حال توسعه می گردد (کلی[12]، 2011، ص75).

کارآفرینی­سازمانی، بعنوان یک مؤلفه مهم در عملکرد سازمانی می باشد، که تأثیر بسزایی را در توسعه نوآوری­ها و فناوری­های شرکت­های با اندازه کوچک و متوسط اعمال می­نماید(آنتونسیک و پاردن[13]، 2008).

[1]-Collins & moore

[2]-Valkmann;Tokarski and Grunhagen

[3]-Gaw& Liu

[4]-McKensy & Dicambo

[5]-Jennig & Young

[6]-Kuratko, Montagno & Hornsby

[7]-McGrath, Boulind & Venkataraman

[8]-Oriella

[9]-Pearce

[10]-harris

[11]-Onuoha

[12]-Kelly

[13]-Antonic&Pordan

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-4-1. هدف­کلی

مطالعه ارتباط میان فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

1-4-2. اهداف­جزئی

2-4-2-1. مطالعه ارتباط میان درگیر شدن در کار با کارآفرینی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

2-4-2-2. مطالعه ارتباط میان پایداری با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

2-4-2-3. مطالعه ارتباط میان سازگاری با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

2-4-2-4. مطالعه ارتباط میان مأموریت با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  ارتباط میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی  با فرمت ورد