عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بکارگیری اتوماسیون اداری بابهبودعملکردکارکنان کمیته امداد

قسمتی از متن پایان نامه :

2قابلیت های ویژه سیستم اتوماسیون اداری

 • امکان مکاتبات الکترونیک و قابلیت ارجاع خودکار بین کاربران سیستم
 • امکان تعریف پرسنل و اشخاص و نیز ثبت عکس پرسنل و امضاء برای آنها.
 • ایجادچارت سازمانی و امکان معرفی پست هاسازمانی وزیر سیستم های آنها.
 • تعیین محدوده دسترسی برای هر یک از کاربران بنا به سیاست سازمان.
 • ثبت پیش نویس نامه.
 • امکان پیگیری کلیه مکاتبات اداری و نامه های ارجاع شده و اطلاق از این که نامه نظاره، اقدام و انجام شده می باشد یا خیر.
 • امکان نمایش کلیه سوابق ارجاع یک نامه از آغاز تا انتها همراه با پاراف های انجام شده روی آن نامه.
 • ارجاع نامه به همراه پاراف متنی و بهره گیری از قلم نوری در نامه های وارده.
 • ثبت خودکار تاریخ ارجاع و بایگانی پس از ارجاع.
 • نمایش گردش نامه ومشخص کردن آخرین وضعیت نامه.
 • تعریف کاربران مختلف به همراه سطح دسترسی مخصوص برای آنها.
 • امکان ذخیره سازی نامه در پرونده های مربوطه.
 • آلارم متنی وصوتی برای کلیه نامه ها و پیام های جدید.
 • تعریف رده بندب امنیتی نامه مانندعادی،محرمانه،سری و….
 • امکان ارسال و دریافت پیام در سطح سازمانی و الصاق پیوست های چند رسانه ای.
 • سررسید برای هر کاربر و امکان یادآوری یادداشت ها.
 • امکان جستجوی پیشرفته بر اساس هر یک از فیلدهای اطلاعاتی.
 • معرفی جانشین برای هر یک از پست های سازمانی.
 • ایجاد دعوت به جلسه در سطح بخشی از سازمان و نیز صورت جلسات به صورت نامه.
 • تابلو اعلانات برای کل پرسنل.
 • دفتر تلفن شخصی یادداشت برای هر کاربر.
 • امکان ایجاد فضای ورود نامه،صادره و داخلی.
 • امکان تعریف عبارات پرکاربرد برای درج کلمات تکراری در پاراف و اقدام بر روی نامه.
 • امکان تعیین رونوشت برای نامه.
 • اضافه کردن نامه های مرتبط به نامه برای نامه های عطف ،پیرو، بازگشت و…
 • تایپ نامه توسط ویرایشگروMS WORD2003 و2007و2010.
 • امکان رویت مشخصات نامه با جابه جایی روی لیست نامه بدون باز کردن نامه.
 • امکان تعریف گروه های سازمانی.
 • امکان پاراف نامه.
 • میزکار برای هر کاربر.
 • اضافه کردن برنامه های پرکاربرد ویندوز داخل سیستم.
 • انتخاب شخص ارجاع شونده بصورت های مختلف از قبیل انتخاب داخل چارت سازمانی، انتخاب از لیست افراد سازمان، کسانی که اخیراً برای آنها نامه ارسال کردیم ویاگروه های کاربری تعریف شده.
 • امکان تعریف الگوی های مختلف نامه برای هر یک از انواع نامه (داخلی، عمومی، صادره و وارده)متناسب با نیاز هر سازمان.
 • امکان تعریف سربرگ هر شرکت در سیستم برای گردش نامه ها بر روی سربرگ شرکت به همراه لوگوی شرکت.
 • امکان تعریف کلیه فرم های درون سازمانی با امکان گردش گیری در نهایت بایگانی در پرونده مربوطه.
 • تعریف الکترونیکی فرم های ارجاع کار، فرم درخواست مرخصی، فرم صورت جلسه، اضافه کار و کلیه فرم های دیگری که در هر سازمان هست.
 • امکان تعریف فرمول شماره اندیکاتور به صورت دلخواه برای هر نوع نامه و یا بخش های مختلف سازمان.
 • امکان تعریف شماره اندیکاتور برای هر واحدبه صورت مجزا.
 • بایگانی الکترونیکی(طبقه بندی نامه و مراسلات ارجاع شده به قسمت بایگانی در پرونده).
 • ثبت تصویر (اسکن نامه)
 • چرخش نامه بین واحدهای مختلف سازمانی جهت مطالعه.
 • امکان بهره گیری از قلم نوری به مقصود هامش در نامه های وارده.
 • تعریف ساختار سازمانی و پست ها، گروه بندی پرونده های عمومی و بایگانی.
 • امکان تعریف انواع دبیرخانه، بایگانی، کارتابل و انواع ارجاعات با دسترسی های متفاوت.
 • تعریف تقویم کاری و مناسبت های مختلف.
 • تعریف سطح دسترسی و امنیت سیستم بر اساس مسولیت و پست سازمانی.
 • صندوق پیام ها برای نظاره پیام های دریافتی.
 • ایجاد ومشاهده کارتابل نامه، پیگیری نامه هاو نامه های ارسال نشده
 • تعریف انواع اولویت مکاتباتی(عادی، فوری، خیلی فوری و…)
 • نظاره درختواره گردش نامه و آخرین وضعیت آن با در نظر داشتن دسترسی های مجاز(tracing)

ثبت و کنترل اقدامات انجام شده بر روی نامه

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

1-6-1هدف اصلی

هدف اصلی از انجام این پژوهش ارائه پیشنهادات وراهکارهایی علمی و کاربردی در جهت بهبود عملکردکارکنان سازمان کمیته امدادامام خمینی(ره) استان ایلام از طریق به کارگیری اتوماسیون اداری می باشد.که آگاهی از این موضوع می تواند دانش مدیران و کارکنان را به ارتباط اتوماسیون اداری با بهبودعملکرد کارکنان را افزایش دهد. به گونه کلی توجه سیستمی به این موضوع زمینه ای را فراهم می سازد که بتوان اتوماسیون اداری وابعاد بهبودعملکرد کارکنان و تعاملات آن دو را مطالعه نمود.درضمن هدف های فرعی ذیل را می توان برای آن دو برشمرد.

 

 

2-6-1 اهداف فرعی

1مطالعه وجودرابطه بهره گیری ازاتوماسیون اداری،در سازمان کمیته امدادامام خمینی(ره) استان ایلام با بهبود عملکرد کارکنان.

2- بهره گیری از اتوماسیون اداری تا چه اندازه پیش بینی کننده اندازه بهبود عملکردکارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره)استان ایلام می باشد.

3- تعیین اندازه دستیابی سازمان به اهدافی مانند افزایش کیفیت ارائه خدمات ،سرعت و دقت در ارائه خدمات از طریق اتوماسیون اداری.

7-1سوالات پژوهش

1-7-1سوال اصلی:

آیا میان  اجرای اتوماسیون اداری درکمیته امداد امام خمینی(ره)استان ایلام بابهبودعملکرد کارکنان ارتباط معناداری هست؟

2-7-1 سوالات فرعی:

 • آیا میان بهره گیری از اینترنت به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری در کمیته امداد امام خمینی(ره)استان ایلام با بهبود عملکرد کارکنان ارتباط معناداری هست؟
 • آیا میان بهره گیری از اینترانت به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری در کمیته امداد امام خمینی(ره)استان ایلام با بهبود عملکرد کارکنان ارتباط معناداری هست؟
 • آیا میان بهره گیری ازتلفن داخلی به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری در کمیته امداد امام خمینی(ره)استان ایلام با بهبود عملکرد کارکنان ارتباط معناداری هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بکارگیری اتوماسیون اداری بابهبودعملکردکارکنان کمیته امداد  با فرمت ورد