شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر جهت گیری کارآفرینی بر رشد شرکتهای کوچک در شهر گلپایگان

قسمتی از متن پایان نامه :

4 رفتار کارآفرینانه :

مفهوم رفتار کارآفرینانه با رویکرد روانشناختی به عنوان موضوع کارآفرینی بر ویژگیهای رفتاری ازقبیل:  خلاقیت،نوآوری،پیشگامی، چالش پذیری، خطرپذیری… وهمچنین برابعاد تجربه یپیشین ، دانش و  زمینه ی خانوادگی کارآفرینان تأکید دارد  .ازاین منظر کوشش می گردد که عوامل وموضوعات زمینه ای مؤثرمانند:  منابع انسانی،مالی،تکنولوژیکی، قلمرو وفضای مالکیتی، دسترسی به اطلاعات و برای فعال شدن ابعاد رفتاری ویژه ی کارآفرینی در افراد فراهم گردد تا ازاین طریق رفتارکارآفرینی به منصحه ظهوربرسد.  دراین دیدگاه تفاوت بین انسانها براساس یک یا مجموعه ای ازمتغیرهامانند: مدیران،کارکنان، زنان،جوانان، دختران، دانشجویان،مردان،اقلیتهای قومی-  نژادی و…  همچنین انواع کارآفرینان و زمینه ها وعوامل بازدارنده وتسهیل کننده برای بروز رفتارهای کارآفرینانه ی آنها مورد توجه جدی قرارگیرد ( محمدی الیاسی ، 1387 ، ص 16 ) .

 

2-5 مهارتهای کارآفرینی :

2-5-1 مهارت شخصی :

که دربردارنده ی مواردی ازقبیل : کنترل ونظم درونی، ریسک پذیری،نوآوری، توانایی اداره ی تغییر، تغییر محوری، پافشاری، مقاومت و پشتکار؛ و رهبری دوراندیشی دانست  ) احمدپورداریانی ، 1379 ؛ صمدآقایی 1377 ) .

2-5-2 مهارتهای مدیریتی :

که عبارتند از برنامه ریزی و تعیین اهداف، تصمیم گیری،روابط انسانی،بازاریابی، مهارتهای مالی وحسابداری مدیریت، کنترل، مذاکره ومدیریت توسعه )هرسیوبلانچارد[1] 1379 ؛هیسریچوپیترز[2] 1383).

2-5-3 مهارتهای فنی :

که عبارتند از : مهارتهای نوشتاری،ارتباطات شفاهی یا ارتباطات کلامی،نظارت یا ارزیابی، محیط ،مدیریت کسب وکار، فناوری، مهارت میان فردی، مهارت شنیداری ، توانایی سازماندهی، ایجاد شبکه های مدیریت) مدیریت مشارکتی( ،مربی گری، بازیگر و اعمال کننده ی تأثیر درتیم یا مهارتهای تیم سازی (موریسن [3]   2000  ؛ ماگزین  [4]  2004) .

[1] – Hersey, P., & Blanchard, K

[2] – Hisrich & peters

[3] – Morrison

[4] – Magazine

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

هدف اصلی این پژوهش تعیین تأثیر جهت گیری کارآفرینی  روی رشد شرکتهای کوچک ( رشد فروش و رشد کارکنان) و نیز شناسایی ساختاری می باشد که باعث تقویت و ارتقای کارآفرینی سازمانی و اقتصادی در شرکتهای کوچک گردد .

1-6-2 اهداف فرعی :

  • تأثیر جهت گیری کارآفرینی روی رشد فروش شرکتهای کوچک
  • تأثیر جهت گیری کارآفرینی روی رشد کارکنان  شرکتهای کوچک
  • شناخت ارتباط ی میان عمر شرکتهای کوچک و رشد فروش آنها
  • شناخت ارتباط ی میان عمر شرکتهای کوچک و رشد کارکنان آنها

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر جهت گیری کارآفرینی بر رشد شرکتهای کوچک در شهر گلپایگان با فرمت ورد