عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی

قسمتی از متن پایان نامه :

3-1-       متغیرها و شاخص های پژوهش

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در فرضیه اصلی متغیر مستقل معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی متغیر وابسته می باشد.

در فرضیه ها فرعی معنویت در محیط کار متغیر مستقل و ابعاد سه گانه سرمایه اجتماعی (ساختاری، ارتباط ای، شناختی) متغیرهای وابسته هستند.

3-2-       قلمرو مکانی پژوهش

قلمرو مکانی این پژوهش کلیه ادارات دولتی شهرستان نطنز می‌باشد.

3-3-       قلمرو زمانی پژوهش

قلمرو زمانی این پژوهش بهمن ماه 1391 تا تیرماه 1392 می باشد.

3-4-       قلمرو موضوعی پژوهش

به لحاظ موضوعی این پژوهش در حوزه مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی قلمداد می گردد.

3-5-       جامعه آماری پژوهش

جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه کارکنان اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی ادارت دولتی شهرستان نطنز می باشد

3-6-       حجم نمونه و روش نمونه­گیری

در این پژوهش جامعه مورد نظر کارکنان ادارت دولتی شهرستان نطنز می باشد. پس جهت محاسبه حجم نمونه  از ارتباط زیر بهره گیری گردیده می باشد :

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-

  1. مطالعه ارتباط میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی
  2. پیمایش وضعیت سرمایه اجتماعی ادارات دولتی شهرستان نطنز
  3. پیمایش وضعیت معنویت در محیط کار ادارات دولتی شهرستان نطنز
  4. مطالعه ارتباط میان معنویت در محیط کار و ابعاد سه گانه سرمایه اجتماعی(ساختاری، ارتباط ای و شناختی)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی با فرمت ورد