عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-5-          قلمرو پژوهش

 

قلمرو موضوعی: رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

قلمرو مکانی پژوهش: قلمرو مکانی این پژوهش کلیه ادارات دولتی شهرستان نطنز می‌باشد.

قلمرو زمانی انجام این پژوهش: بهمن ماه سال 91 تا تیر ماه سال 92 می باشد.

 

1-6-          جامعه آماری و حجم نمونه

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه کارکنان ادارات دولتی شهرستان نطنز می باشد.

 

1-7-          برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری:

 

با در نظر داشتن آمارهای موجود مبنی بر تعداد کل جامعه آماری ، با بهره گیری از فرمول زیر به تعیین حجم مطلوب نمونه می‌پردازیم.

 

 

 

ارتباط 1-1: برآورد حجم نمونه

 

که در آن

P: برآورد نسبت صفت متغیر، (5/0 = P)

Z: مقدار متغیر نرمال واحد، متناظر با سطح اطمینان 95 درصد، (  )

: مقدار اشتباه مجاز، (04/0 =  )

N: حجم جامعه.

مقدار P برابر با 5/0 در نظر گرفته شده می باشد. زیرا اگر 5/0 = P باشد، n حداکثر مقدار ممکن خود را پیدا ‌می کند. این امر سبب می گردد که نمونه به حد کافی بزرگ باشد. (آذر، مومنی، 1383). باتوجه با اینکه تعداد کل کارکنان ادارات مورد نظر  حدوداً 400 نفر می باشد  پس براساس فرمول فوق حجم نمونه تقریباً 245 نفر تخمین زده شده می باشد. ضمناً روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-

  1. مطالعه ارتباط میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی
  2. پیمایش وضعیت سرمایه اجتماعی ادارات دولتی شهرستان نطنز
  3. پیمایش وضعیت معنویت در محیط کار ادارات دولتی شهرستان نطنز
  4. مطالعه ارتباط میان معنویت در محیط کار و ابعاد سه گانه سرمایه اجتماعی(ساختاری، ارتباط ای و شناختی)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی با فرمت ورد