جدول بالايي اين ميانگين عدد 2.0630 مي‌باشد. لذا مشخص مي‌گردد که کارکنان امور مالياتي استان آذربايجان غربي در مورد شاخص‌هاي ذکر شده در پرسشنامه رضايت کمتر از حد متوسط دارند.
4-7-3. آزمون t پرسشنامه مؤديان مالياتي
(جدول 4-14) آمار توصيفي متغير مربوط به رضايت مؤديان
انحرف معيار از ميانگين
انحراف معيار
ميانگين
تعداد

0.02810
0.54993
3.0740
383
رضايتمندي

(جدول 4-15) آزمون t پرسشنامه مؤديان مالياتي
Test Value=3

سطح بحراني
اختلاف ميانگين
سطح معني‌داري
درجه آزادي
آماره آزمون

upper
lower

0.1293
0.0188
0.0740
0.009
382
2.635
رضايت مؤديان

همانطور که جدول4-15 نشان مي‌دهد، عدد مربوط به سطح معني داري آزمون برابر 0.009 مي‌باشد. و اين عدد از مقدار خطاي مجاز براي آزمون (0.05) کمتر است، لذا آزمون در سطح اطمينان 0.95 درصد معنادار است. همچنين مشخص مي‌گردد که ميانگين متغير مورد نظر با عدد 3 برابر نيست، از آنجاييکه طبق اطلاعات مندرج در جدول بالايي اين ميانگين عدد 3.0740 مي‌باشد.و اي مقدار بالاتر از ميانگين است لذا مشخص مي‌گردد که مؤديان امور مالياتي استان آذربايجان غربي در مورد شاخص‌هاي ذکر شده در پرسشنامه رضايت بيشتر از حد متوسط دارند.

4-8. تشکيل کارت امتيازي متوازن امور مالياتي استان آذربايجان‌غربي
(جدول 4-17) کارت امتيازي متوازن امور مالياتي آذربايجان غربي

هدف عملياتي
شاخص
هدف گذاري سال 1389
مقدار واقعي سال 1389
درصد تحقق شاخص
منظر مالي
افزايش درآمدهاي مالياتي
درآمدهاي مالياتي مستقيم
856987000000
928365000000
108%

درآمدهاي مالياتي غير مستقيم
452332000000
423254000000
94%

کاهش هزينه هاي وصول ماليات
نسبت هزينه هاي جاري به درآمدهاي مالياتي
04/0
04/0
100%

نسبت کل هزينه‌هاي وصول ماليات به درآمدهاي مالياتي
06/0
06/0
100%
منظر مؤديان
افزايش رضايت مؤديان مالياتي
پاسخگويي
5
2956/2
46%

همدلي
5
1008/3
61%

ادب و اعتماد
5
4319/2
49%

قابليت اطمينان
5
6762/4
93%

ملموسات
5
8658/2
57%
فرآيند هاي داخلي
شاخص هاي اصلاح و بهبود فرآيند ها
زمان کسب درآمد از يک پرونده مالياتي مشاغل
1
06/3
61%

زمان کسب درآمد از پرونده مالياتي مستغلات
1
73/2
55%

زمان کسب درآمد از يک پرونده مالياتي نقل و انتقال
1
14/4
83%

ميزان تشريفات اداري
1
86/2
57%

تعداد اوراق تشخيص صادره مشمول
66500
73666
110%

تعداد اوراق قطعي صادره
22500
28843
128%

تعداد اوراق قطعي ارسال شده به اجراييات
7500
6233
83%

تعداد اوراق تشخيص مطرح شده در هيأت هاي حل اختلاف
4548
5230
115%

تعداد اوراق تشخيص قطعي شده از طريق توافق
13420
13551
101%

تسهيل ارتباط بين ادارات
ميزان اطلاع ادارات از عملکرد يکديگر
5
07/2
42%

ميزان تبادل مهارت ها ونقطه نظرات بين ادارات
5
99/1
40%

ارتقاء سلامت نظام اداري
ميزان تخلفات اداري
1
43/4
89%

شفافيت قوانين و رويه ها
5
91/2
58%

ميزان ضابطه مند بودن امور مالياتي استان آذربايجان غربي
5
3/3
66%

تغيير و تحول سازماني
ميزان دوره هاي آموزشي مرتبط باتحول سازماني
5
66/2
53%

ميزان فرصت تحقيق و توسعه
5
10/2
42%

ميزان گرايش کارکنان به ادامه تحصيل
5
06/3
72%

ميزان اهميت مديران به تحصيلات دانشگاهي کارکنان
5
65/2
53%
رشد و يادگيري
اعتلاي فرهنگ سازماني
کار گروهي
5
26/2
46%

ريسک پذيري
5
08/2
42%

خلاقيت فردي
5
47/2
49%

افزايش رضايت کارکنان
حقوق و مزاياي شغلي
5
89/1
38%

فرصت ارتقاء و پيشرفت
5
04/2
41%

ماهيت و شرايط شغل
5
012/2
40%

سرپرستي و مديريت
5
28/2
46%

توانمند سازي نيروي انساني
نسبت ساعات آموزش کارکنان به کل ساعات کار
0091/0
013/0
143%

نسبت کارکنان داراي تحصيلات دانشگاهي به کل کارکنان
9/0
9/0
100%

توسعه فناوري اطلاعات
روند رشد سيستم هاي فناوري اطلاعات
5
78/2
56%

ميزان بکارگيري امکانات سخت افزاري و نرم افزاري
5
78/2
56%

ميزان دوره هاي آموزشي مرتبط با فناوري اطلاعات
5
55/2
51%

4-9. تحليل نتايج حاصل از تشکيل کارت امتيازي متوازن
کارت امتيازي متوازن شامل مجموعه‌اي از شاخص‌هاي مختلف شامل مالي، مشتري، فرايندهاي داخلي، رشد و يادگيري است که از استراتژي سازمان شده‌اند. در واقع کارت امتيازي متوازن امروزه بعنوان ابزاري نوين جهت ارزيابي سازمان بشمار مي‌رود. محقق در اين تحقيق، با توجه به نظر خبرگان و همچنين مديران امور مالياتي معيار پذيرش سؤال‌هاي تحقيق را هفتاد درصد اهداف در نظر گرفته است. يعني اگر سازمان بتواند به هفتاد درصد اهداف از پيش تعيين شده دسترسي پيدا کند، عملکرد سازمان را مطلوب در نظر مي‌گيريم. نتايج بدست آمده از تحقيق نشان مي‌دهد که کارکنان امور مالياتي استان، در کمترين حد رضايت قرار دارند. و در بين شاخص‌هاي ذکر شده در کارت امتيازي متوازن حقوق و مزاياي شغلي در کمترين حد از نظر پاسخگويان به پرسشنامه‌هاي تحقيق قرار دارد.

4-10. تحليل سؤالات تحقيق
(جدول 4-18) نتايج سؤالات تحقيق
شاخص
درصدتحقق شاخص
مالي
101%
مؤديان
62%
فرآيندهاي داخلي
73%
رشدويادگيري
59%

همان‌طور که جدول 4-18 نشان مي‌دهد، امور مالياتي استان آذربايجان‌غربي فقط در سؤال فرعي اول و سوم تحقيق يعني در بعد مالي و فرايندهاي داخلي کارت امتيازي متوازن توانسته است به اهداف خود دست يابد و اين مقدار برابر 101 درصد و 73 درصد مي‌باشد ولي در ساير سؤال‌ها همانطور که نتايج حاصل در جدول فوق نشان مي‌دهد به اهداف خود دست نيافته است. بدليل اينکه نتايج حاصل کمتر از هفتاد درصد مي‌باشند. و اين مقدار براي هريک از سؤالات بشرح زير مي‌باشد، در بعد مشتري برابر 62 درصد و در بعد رشد و يادگيري برابر 59 درصد است.

4-11. نتيجه‌گيري
بعد از اينکه داده‌هاي مورد نياز در تحقيق گردآوري شدند، همانطور که قبلاً بدان اشاره شده است، داده‌هاي لازم براي اين تحقيق از طريق مراجعه به اسناد و انجام مصاحبه با مديران امور مالياتي و همچنين از طريق پرسشنامه گردآوري شدند، داده‌هاي گردآوري شده وارد نرم افزار spss شده و مورد آزمون قرار گرفتند. و بعد از مقايسه نتايج واقعي و نتايج از پيش تعيين شده، مشخص گرديد که: سؤال اصلي تحقيق فقط در بعد مالي و فرايندهاي داخلي به پاسخ مثبت دست يافت، ولي در ساير ابعاد با پاسخ منفي مواجه شده است. در مورد پاسخ سؤال‌هاي فرعي و سؤالات منفي و مثبت لازم بذکر است که به علت مشخص نبودن مقدار هدف شاخص‌هاي کيفي در واحدهاي مربوطه، مقدار هدف اين شاخص‌ها بهترين حالت در نظر گرفته است. و مقدار واقعي شاخص‌ها با بهترين گزينه مقايسه شده است، با توجه به اينکه اهداف در نظر گرفته شده آرماني مي باشند، نتايج حاصل از تحقيق نشان مي‌دهد که عملکرد امور مالياتي استان آذربايجان‌غربي در سطح مطلوبي مي‌باشد.

5-1. مقدمه
در اين پژوهش به ارزيابي عملکرد امور مالياتي استان آذربايجان غربي در سال 89 پرداخته شده است، که جهت ارزيابي از روش کارت امتيازي متوازن استفاده شده است که در آن چهار مؤلفهي مالي، مشتري، فرايندهاي داخلي و رشد يادگيري مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته‌اند. درفصل‌هاي پيشين به بررسي مباني نظري، روش شناسي پژوهش و آزمون فرضيه‌ها با استفاده از داده‌هاي واقعي پرداختيم. مطابق با تجزيه و تحليل‌هاي انجام شده در فصل چهارم، در اين فصل از اطلاعات بدست آمده به نتيجه‌گيري خواهيم پرداخت. در ادامه جمع‌بندي کلي و نتيجه‌گيري لازم بيان مي‌گردد و سپس به کاربردهاي اين پژوهش و محدوديت‌هاي آن و پيشنهادات و راهکارهاي آتي اشاره مي‌گردد.

5-2. استخراج بيانيه مأموريت امور مالياتي استان آذربايجان غربي در سال 1389
سازمان امور کشور مسؤول اجراي صحيح قوانين ومقررات مالياتي در کشور مي باشد. اين سازمان با بکارگيري مناسب‌ترين رويه‌ها و فن‌آوريهاي نوين مصمم است تا درآمدهاي مالياتي دولت را بطور دقيق شناسايي و وصول نمايد و با فراهم نمودن زمينه پژوهش‌هاي کاربردي مستمر و خلاق، بستر مناسبي براي توسعه کمي و کيفي نظام مالياتي کشور و ارتقا فرهنگ مالياتي فراهم آورد. اين سازمان تلاش مي‌نمايد تا علاوه بر انجام وظايف شناسايي، تشخيص و وصول مالياتها، بهترين فرصت را براي ذينفعان ارائه نمايد. همچنين سازمان برآن است تا با استفاده از اصول دانش مديريت مشارکتي و ظرفيت‌هاي ممکن در جهت اجرايي نمودن نظام جامع اطلاعات مالياتي و اهداف کلان کشور، در راستاي وظايف محوله به بهترين وجه ايفاي نقش نمايد.

5-3. استخراج بيانيه چشم‌انداز امور مالياتي استان آذربايجان غربي در سال 1389
سازمان امور مالياتي کشور سازماني است پيشرو در منطقه که با استفاده از سرمايه انساني متعهد و توانمند، فن‌آوريهاي روزآمد و رويکردهاي نوين مالياتي، مصمم است ماليات حقه دولت را با کمترين هزينه و با بيشترين دقت جمع‌آوري نمايد و بعنوان يک سازمان پيشرفته، مؤثر و معتبر در بيشينه‌سازي درآمدهاي مالياتي دولت و ارائه خدمات بهينه و با‌کيفيت در راستاي رضايتمندي ذينفعان شناخته شود.

5-4. نتيجه‌گيري سؤالات تحقيق
5-4-1 نتيجه‌گيري سؤال اصلي
آيا امورمالياتي استان آذربايجان غربي به اهداف نظام مديريت استراتژيك خود درسال 1389 براساس مدل کارت امتيازي متوازن دست يافته است؟
(جدول 5-1) ميزان تحقق سؤال اصلي تحقيق
شاخص
درصدتحقق شاخص
مالي
101%
مؤديان
62%
فرآيندهاي داخلي
73%
رشدويادگيري
59%
ميانگين
75/73%

همانطور که جدول بالا نشان مي‌دهد، امور مالياتي استان آذربايجان غربي فقط در منظر مالي واهداف کوتاه مدت کارت امتيازي متوازن توانسته است بطور کامل به اهداف از پيش تعيين شده خود دست يابد، و اين مقدار اندکي بالاتر از اهداف از پيش تعيين شده است. ولي در ساير ابعاد کارت امتيازي متوازن نتوانسته است بطور کامل به اهداف از پيش تعيين شده دسترسي پيدا کند. و فقط در بعد فرايندهاي داخلي داراي عملکرد نسبتاً مطلوبي است. و در بعد رشد و يادگيري داراي پايين‌ترين سطح عملکرد است. لازم بذکر است که ميانگين تحقق شاخص‌هاي کارت امتيازي متوازن امور مالياتي استان آذربايجان غربي 75/73 درصد مي‌باشد. و با توجه به اينکه در فصل قبل اشاره شد، اگر عملکرد سازمان بالاتر از 7/0 باشد داراي عملکرد مطلوبي است، بنابراين امور مالياتي استان آذربايجان غربي طبق سؤال اصلي تحقيق داراي عملکرد مطلوبي مي‌باشد.
5-4-2. نتيجه‌گيري سؤالات فرعي

5-4-2-1. نتيجه‌گيري سؤال اول فرعي
آياشاخص‌هاي مالي برگرفته شده از استراتژي امور مالياتي استان آذربايجان غربي درسال 1389تحقق يافته‌اند؟
(جدول 5-2) ميزان تحقق شاخصهاي سؤال اول

هدف عملياتي
شاخص
هدف گذاري سال 1389
مقدار واقعي سال 1389
درصد تحقق شاخص
منظر مالي
افزايش درآمدهاي مالياتي
درآمدهاي مالياتي

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید