دست يافته و ايجاد سيستم ارزيابي پروژه مهندسي بين المللي را طبق ايده کارت امتيازي متوازن ايجاد نمايد. به هر حال اين سيستم شاخص عملکرد داراي کمبود اصلاحي پايه‌هاي علمي‌دارد که بايد در مطالعات مربوطه بوجود آيد. رويکردهاي کمي‌بايد محاسبه سنجش شاخص‌هاي متفاوت را به حساب آورده تا اين سيستم شاخص را به بهترين حالت خود در آورد. و نتيجه‌گيري کرده که بالأخره کارت امتيازي متوازن نتايج و فرآيند را با هم ترکيب نموده تا بتواند به دستيابي اهداف، فرآيند و ارزيابي عملکرد کمک کند. يافته‌ها حاکي از اين است که پروژه‌هاي مهندسي يک پروژه سيستماتيک بوده که بعد از يکپارچه‌سازي هزينه‌ها، برنامه زماني و کيفيت کلي، اجرا مي‌شود و همچنين يک فرآيند ديناميک بوده که نه شما عملکرد پروژه، بلکه چگونگي ايجاد تعديل و اصلاح براي محيط، جهت‌گيري بين اهداف و عملکردهاي پروژه‌هاي مهندسي، بايد عوامل مديريت را منعکس کرده و کيفيت شاخص‌هاي فرآيند و نتايج را به عهده بگيرد.

جدول2-1 خلاصه مطالعات انجام شده در ايران و جهان
محقق
سال
عنوان
نتايج
دکتر عليرضا علي احمدي و ديگران

1389

ارزيابي عملکرد فضاي کسب و کار صنعتي در ايران در حمايت از بخش خصوصي با رويکرد کارت امتيازي متوازن
عملکرد ضعيف کشور در اين حوزه و رتبه آخر در بين هفت کشور منطقه

دکتر مجتبي طبري و محمود آراسته
1387
ارزيابي عملکرد با رويکرد کارت امتيازي متوازن(مطالعه موردي شرکت فولاد طبرستان)
نقاط قوت و ضعف شرکت را در هر يک از وجوه کارت امتيازي متوازن مشخص کردند.
دکتر چنگيز والمحمدي و نگين فيروزه
1388
ارزيابي عملکرد با تکنيک کارت امتيازي متوازن(مطالعه موري يک سازمان آموزشي)
كه نتايج حاصله بيانگر كسب موفقيت سازمان در جهت تحقق اهداف تعيين شده و درك اين اهداف و شاخص ها از سوي كاركنان است
حاج کريمي‌و پرهيزکار
1384
بکارگيري شاخص‌هاي کارت امتيازي متوازن در بانکهاي تجاري کشور
سازمان‌هابراي سنجش عملكرد، بايد دو رويكرد رامدنظرقراردهند
نوروزي و مقدم

2009

ارزيابي عملکرد به روش کارت امتيازي متوازن در شرکت پارس سوئيچ زنجان
مدل کارت امتيازي متوازن را يکي از کاربردي ترين مدل هاي ارزيابي عملکرد با مقبوليت جهاني قلمداد مي‌کنند.
دکتر سپهر قاضي نوري و صادق توسلي‌زاده

1387

ارزيالي برنامه‌ي ملي فناوري نانو ايران با کارت امتيازي متوازن

در پايين‌ترين سطح نقشه‌ي استراتژي بايد سرمايه‌ي اجتماعي به عنوان زير‌ساخت نظام ملي نوآوري قرار گيرد و نظام ملي نوآوري نيز به نوبه‌ي خود زير ساخت توسعه‌ي اقتصادي است که در بالاترين سطح نقشه‌ي استراتژي قرار خواهد گرفت.

Hung Yi Wu
2011
ارزيابي عملکرد مراکز آموزش عالي در دانشگاه‌ها بر اساس کارت امتيازي متوازن

يادگيري و رشد از فاكتورهاي اثر گذار است و مي تواند سه جنبه ديگر را تحت تاثير قرار دهد. علاوه بر اين ،‌مشخص شد كه ديدگاه فرايندهاي داخلي و ديدگاه مالي نقش مهمي در ارزيابي عملکرد مراكز تحصيلات تكميلي دارد
Burney &Swanson
2010
رابطه بين کارت امتيازي متوازن و رضايت شغلي مديران

يک رابطه مثبتي بين رضايت شغلي و معيار و استراتژي سازماني وجود دارد.

Li hui
2010
ايجاد سيستم شاخص عملکرد مربوط به پروژه‌هاي بين‌المللي مبتني بر کارت امتيازي متوازن
کارت امتيازي متوازن نتايج و فرآيند را با هم ترکيب نموده تا بتواند به دستيابي اهداف، فرآيند و ارزيابي عملکرد کمک کند
Beata Kollberg & Mattias Elg
2010
به كارگيري كارت امتيازي متوازن در بخش خدمات درماني و سلامتي

كارت امتيازي متوازن بعنوان ابزاري براي بهتركردن قابليت‌هاي داخلي و حمايت از توسعه و پيشرفت سازماني بكار مي رود.
James Kittiya & Yongvanich Guthrie
2009
تجارب كارت امتيازي متوازن در شركت هاي تايلندي: اثرات عملکرد

حدود 33 درصد از شرکت‌هايي كه از کارت امتيازي متوازن ‌استفاده كرده اند، از روابط علت -و-معلولي استفاده نكرده‌اند.

2-6 مباني نظري تحقيق
مباني نظري اين تحقيق را نظريه ها و الگوهاي ارائه شده توسط پژوهشگران شکل داده است که عمدتا مي‌توان فرآيند جامع مديريت استراتژيک ارائه شده فرد آر ديويد و روش ارزيابي متوازن پيشنهادي کاپلان و نورتون اشاره نمود.

2-7 چارچوب نظري
چارچوب نظري تحقيق براساس روش کارت امتيازي و با استفاده ازشاخص‌هاي تعيين شده درزمينه‌هاي مختلف شکل گرفته و عمدتاً ارزيابي عملکرد امورمالياتي استان آذربايجان غربي را از چهار بعد يا منظر مورد مطالعه و بررسي قرارداده است. ابعاد يا منظرهاي موردنظرعبارتنداز: 1)منظرمالي،2 )منظرمشتري، 3)منظر فرآيندهاي داخلي و4)منظررشديادگيري. شکل شماره (2-11) مدل ياچارچوب نظري تحقيق را که برگرفته ازمدل کاپلان ونورتون مي‌باشدراشکل مي‌دهد.

( شکل2-11) مدل کارت امتيازي متوازن(کاپلان و نورتون،1996)

3-1 مقدمه
معمولاً به منظور اجراي علمي‌ يک پژوهش، محققين بايد ديدگاه سيستمي‌ نسبت به فرايند پژوهش داشته باشند. اين بدان معني است که فرايند پژوهش را از مسائل کلي شروع کرده و به مسائل جزئي آن که در حقيقت اجزاي گام به گام و درک مسائل خرد است بپردازند. کلي‌ترين موضوع در فرايند پژوهش نوع نگرش به پديده‌اي است که محقق مي‌خواهد در مورد آن پژوهش کند در حقيقت محقق ابتدا بايد چارچوب مفهومي ‌يا الگوي ذهني خود را که بر اساس آن مراحل بعدي فرايند پژوهش را اجرا مي‌کند، شناسايي و بکار گيرد. در علم روش پژوهش، صاحبنظران دو نوع پارادايم پديده را تشريح کرده‌اند، پارادايم پديده‌شناسي و پارادايم اثبات‌گرايي. در پارادايم پديده شناسي محققين به آنچه که بايد باشد مي‌پردازند، ولي در پارادايم اثبات‌گرايي به آنچه که هست پرداخته مي‌شود. هدف پارادايم اثبات‌گرايي تدوين قوانين يکسان و هدف پارادايم پديده‌شناسي تدوين ايده‌ها است. علم مالي به عنوان يک علم مثبته به آزمايش تئوريها با استفاده از داده‌هاي واقعي پرداخته و درتلاشي در جهت تشريح اين نکته است که به چه چيز نزديک شويم. بعد از تشخيص پارادايم پژوهش، نوع پژوهش بايد مشخص گردد. نوع پژوهش براساس اينکه از چه زاويه‌اي به آن نگاه کنيم به چهار طبقه دسته‌بندي و تقسيم مي‌شود اين چهار طبقه عبارتند از :
1- هدف پژوهش : به چه دليل اين پژوهش انجام مي‌گيرد ؟
2- فرايند پژوهش : مراحل جمع‌آوري و تحليل اطلاعات.
3- منطق پژوهش: روش استنباط قضايا را نشان مي‌دهد.
4- نتيجه پژوهش : نقشي که پژوهش از خود به جاي مي‌گذارد (آذر و مؤمني، 1377، ص24-26).

3-2 مفهوم پژوهش و ويژگي‌هاي آن
پژوهش بررسي نظام‌مند، کنترل‌شده و تجربي پديده‌هاي طبيعي است که روابط بين اين پديده‌ها که از طريق نظريه يا فرضيه مشخص شده است. پژوهش اساساً فرآيندي فعال و پويا محسوب مي‌شود، پژوهش مي‌تواند منجر به نظريه‌پردازي گردد يا بر‌عکس نظريه‌ها خود موجب اجراي پژوهش شوند. بنابراين رابطه پژوهش و نظريه يک رابطه دو‌سويه است. از سوي ديگر هر پژوهشي را نمي‌توان پژوهشي علمي‌تلقي کرد. پژوهش علمي‌داراي ويژگي‌ها و ملاک‌هاي خاصي است که آن را از ساير مقولات مشابه منفک مي‌کند. اين ويژگي‌ها عبارتند از:
پژوهش فرايندي تجربي است.
ويژگي اساسي پژوهش‌هاي علوم رفتاري وجود رويکردي تجربي در آنها است. به هر حال اطلاعات پژوهش به هر نحوي که به دست آمده باشند به شکل نوعي داده خواهند بود که بايد به طريقه‌اي خاص مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند و در نهايت نتيجه‌گيري صحيح از آنها به عمل آيد.
پژوهش داراي شکل‌هاي مختلفي است.
پژوهش مي‌تواند با توجه به ماهيت پديده مورد بررسي اشکال مختلفي به خود بگيرد. مثلاً پژوهش ممکن است با هدف گسترش گستره دانش صورت گيرد يعني پژوهش بنيادي باشد. يا با هدف حل معظلات و مشکلات يعني پژوهش کاربردي تلقي شود. بنابراين پژوهش شکل منفردي ندارد و مي‌تواند به شکل‌هاي مختلف و با اهدافي خاص طراحي و اجرا شود.
پژوهش بايد داراي اعتبار باشد.
براي آنکه بتوان به يافته‌هاي پژوهش اعتماد کرد يا به عبارت ديگر يافته‌ها را معتبر دانست بايد پژوهش داراي اعتبار باشد. اعتبار پژوهش مي‌تواند به دو صورت مطرح باشد. اعتبار بيروني و اعتبار دروني.
پژوهش بايد داراي پايائي باشد.
پژوهش بايد پايا باشد يعني نتايج پژوهش در شرايط به لحاظ اجرا تغييرات قابل ملاحظه‌اي نکند. به عبارت ديگر پژوهش بايد ثبات خود را در تعدد اجرا حفظ کند.
پژوهش بايد نظام‌يافته باشد.
براي آنکه ويژگي‌هاي اصلي پژوهش يعني اعتبار و پايايي محقق شود. پژوهش را بايد نظام‌يافته اجرا کرد. مسأله نظام‌مندي و کنترل پژوهش نکته مهمي‌است که بعضاً در تعريف خود پژوهش از آن به عنوان نکته کليدي اشاره مي‌کنند (فراهاني و عريضي، 1384، ص13-17).

3-3 نوع و روش پژوهش
اين تحقيق از نظر هدف از نوع کاربردي، از نظر ويژگيهاي موضوعي از نوع توصيفي، از نظر زمان گردآوري داده‌ها و اطلاعات پيمايشي، از نظر ماهيت داده‌ها کمي و از نظر شيوه گردآوري اطلاعات، ميداني مي‌باشد.
با توجه به نوع اطلاعات مورد نياز در انجام اين تحقيق از روش بررسي اسناد و مدارك موجود نظير اسناد مالي(روش كتابخانه‌اي) و تهيه پرسشنامه براي جمع‌آوري اطلاعات استفاده شده است.
در اين پژوهش، اطلاعات مورد نياز جهت تبيين اهداف عملياتي، استراتژيها، شاخص‌ها و هدفگذاريهاي مربوطه از طريق مراجعه به اسناد و مدارک مرتبط به برنامه استراتژيک سازمان امور مالياتي کشور، برنامه عملياتي 1389 سازمان، مصاحبه نيمه ساخت يافته با مديران ارشد امور مالياتي استان آذربايجان‌غربي و نيز مطالعات کتابخانه‌اي و اينترنت گردآوري و براساس متدولوژي کارت امتيازي متوازن دسته‌بندي و در ادامه شاخص‌هاي مربوطه سنجش و سؤالات مورد آزمون قرار مي‌گيرند.
جهت سنجش استراتژيها و شاخص‌هاي استخراج شده در ابتدا لازم است مقادير هدف و تحقق يافته اين شاخصها مشخص گردد. مقادير واقعي تعدادي از شاخص‌هاي عملکرد امور مالياتي استان با توجه به وجود آمار و ارقام کمي مورد استناد قابل استخراج است. براي استخراج مقادير ساير شاخص‌ها از پرسشنامه استفاده شده است. جهت سنجش پرسشنامه‌هاي تحقيق از آزمون t تک نمونه‌اي استفاده شده است.

3-4 جامعه‌ي آماري
جامعه‌ي آماري عبارت است از مجموعه‌اي از افراد يا واحدها که داراي حداقل يک صفت مشترک باشند. معمولاً در هر پژوهش، جامعه‌ي مورد بررسي يک جامعه‌ي آماري است که پژوهشگر مايل است درباره‌ي صفت (صفت‌ها) متغير واحدهاي آن به مطالعه بپردازد. تعريف جامعه‌ي آماري بايد جامع و مانع باشد. يعني اين تعريف بايد چنان بيان شود که از نقطه نظر زماني و مکاني همه ي واحدهاي مورد مطالعه را در بر گيرد و در ضمن، با توجه به آن، از شمول واحدهايي که نبايد به آنها پرداخته شود جلو‌گيري به عمل آيد (سرمد و ديگران، 1381، ص74).
جامعه آماري پژوهش حاضر را کليه رؤسا، کارکنان، و مؤديان امور مالياتي استان آذربايجان غربي که در سال 1390 مشغول بکار بودند، تشکيل مي‌دهند.

3-5 نمونه آماري و حجم نمونه
نمونه عبارت است ازمجموعه‌اي از نشانه‌ها که ازيک قسمت، يک گروه يا جامعه‌اي بزرگترانتخاب مي‌شود، بطوريکه اين مجموعه معرف کيفيت و ويژگي هاي آن قسمت، گروه يا جامعه بزرگتر باشد (خاکي، 1382، ص92).
نمونه‌برداري فرايند انتخاب کردن تعداد کافي ازميان اعضاي

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید