مستقيم
856987000000
928365000000
108%

درآمدهاي مالياتي غير مستقيم
452332000000
423254000000
94%

کاهش هزينه هاي وصول ماليات
نسبت هزينه هاي جاري به درآمدهاي مالياتي
04/0
04/0
100%

نسبت کل هزينه هاي وصول ماليات به درآمدهاي مالياتي
06/0
06/0
100%

ميانگين کل

101%

اهميت نقش درآمدهاي مالياتي در دستيابي به رشد مستمر و پايدار اقتصادي، اشتغال، کاهش تورم، ثبات در سطح عمومي قيمت‌ها، ايجاد امنيت و توزيع عادلانه‌ي درآمد و ثروت و تأمين قسمت عمده‌اي از هزينه‌هاي جاري از ماليات‌ها بعنوان اهداف مهم نظام مالياتي کشور محسوب مي‌شود و ايجاب مي‌کند که امور مالياتي استان آذربايجان غربي راهبردهايي را آماده سازد تا بتواند مناسب با انتظارات مطروحه، بستري مناسب براي اجراي برنامه‌هاي سازمان امور مالياتي کشور و دولت ايجاد نمايد. برقراري و جمع‌آوري ماليات مستلزم بکارگيري نيروي انساني، وسايل و ساير منابع است. بديهي است که خدمات مالياتي بايد کارآمد باشد، يعني با هزينه کمتر ارائه گردد. هزينه جمع‌آوري ماليات براي انواع ماليات‌ها متفاوت مي باشد. هر چقدر ماليات پيچيده‌تر باشد، هزينه جمع‌آوري آن نيز بيشتر خواهد شد.
بطوريکه جدول فوق نشان مي‌دهد، ميزان تحقق شاخص‌هاي مالي برگرفته شده ازاستراتژي امور مالياتي استان آذربايجان غربي در بعد مالي يا به عبارت ديگر شاخص‌هاي ذکر شده در جدول بالا برابر 101 درصد مي‌باشد و اين مقدار اندکي بالاتر از اهداف از پيش تعيين شده است و نشان مي‌دهد که در اين بعد، امور مالياتي استان آذربايجان غربي فراتر از انتظار عمل کرده است.
5-4-2-2. نتيجه‌گيري سؤال دوم فرعي
آياشاخص هاي مؤديان برگرفته شده ازاستراتژي امورمالياتي استان آذربايجان غربي درسال 1389تحقق يافته‌اند؟
(جدول 5-3 ميزان تحقق شاخصهاي سؤال دوم)
منظر مؤديان
هدف عملياتي
شاخص
هدفگذاري 1389
واقعي 1389
درصد تحقق شاخص

افزايش رضايت مؤديان مالياتي
پاسخگويي
5
2956/2
46%

همدلي
5
1008/3
61%

ادب و اعتماد
5
4319/2
49%

قابليت اطمينان
5
6762/4
93%

ملموسات
5
8658/2
57%

ميانگين کل

62%

مؤديان امور مالياتي استان آذربايجان غربي از جمله مهترين نقش‌آفرينان محيطي هستند که که امور مالياتي استان با آنها سر و کار دارد.
امور مالياتي استان نمي‌تواند مانند ساير سازمان‌ها خصوصاً مؤسساتي که هزينه و سود آن‌ها بطور مستقيم به هم وابسته است، عمل کند. مؤسسات بخش خصوصي مي‌توانند با توليد و ارائه کالا‌هاي با کيفيت به مشتريان سود بالايي به دست آورند. زيرا رضايت مشترياني که از کالاها توليدي مؤسسه استفاده کرده‌اند باعث جلب توجه و مراجعه مشريان زيادي خواهد شد. در حالي‌که امور مالياتي استان که به تنهايي قادر به ارائه هيچ‌گونه خدمتي در مقابل دريافت وجوه از مؤديا مالياتي نيست، نمي‌تواند از چنين روشي استفاده کند.
وظيفه خدمتي امور مالياتي استان که از نظر بسياري تعريف آن دشوار است، نه تنها وظيفه ياري رساني و کمک به مؤديان مالياتي را شامل مي‌شود. بلکه کليه روابط متقابل امور مالياتي استان و مؤديان مالياتي را نيز در بر مي‌گيرد. امور مالياتي استان نمي‌تواند در مقابل پرداخت ماليات، منافع مستقيمي به مؤديان ارائه کند. و مهم اين است که اجراي وظايف و انجام تکاليف توسط مؤديان را تسهيل کند.
با توجه به اطلاعات جدول فوق امور مالياتي استان آذربايجان غربي در مورد شاخص‌هاي در نظر گرفته شده در بعد مشتري به اهداف خود دست نيافته است. ميانگين کل اين شاخص‌ها برابر 62 درصد مي‌باشد که از مقدار تعيين شده (7/0) کمتر است، بنابراين امور مالياتي استان آذربايجان غربي در اين بعد داراي سطح عملکرد مطلوبي نمي‌باشد. و براي اينکه رضايت مؤديان خود را کسب کند بايد اصول مشتري‌مداري را به مشتريان را به کارکنان خود هرچه بيشتر آموزش دهد.

5-4-2-3. نتيجه‌گيري سؤال سوم فرعي
آياشاخص‌هاي فرآيندهاي داخلي برگرفته شده ازاستراتژي امورمالياتي استان آذربايجان غربي درسال 1389 تحقق يافته‌اند؟

(جدول 5-4)ميزان تحقق شاخصهاي سؤال سوم
فرآيند هاي داخلي
هدف عملياتي
شاخص
هدفگذاري سال 1389
مقدار واقعي 1389سال
درصد تحقق شاخص

شاخص هاي اصلاح و بهبود فرآيند ها
زمان کسب درآمد از يک پرونده مالياتي مشاغل
1
06/3
61%

زمان کسب درآمد از پرونده مالياتي مستغلات
1
73/2
55%

زمان کسب درآمد از يک پرونده مالياتي نقل و انتقال
1
14/4
83%

ميزان تشريفات اداري
1
86/2
57%

تعداد اوراق تشخيص صادره مشمول
66500
73666
110%

تعداد اوراق قطعي صادره
22500
28843
128%

تعداد اوراق قطعي ارسال شده به اجراييات
7500
6233
83%

تعداد اوراق تشخيص مطرح شده در هيأت هاي حل اختلاف
4548
5230
115%

تعداد اوراق تشخيص قطعي شده از طريق توافق
13420
13551
101%

تسهيل ارتباط بين ادارات
ميزان اطلاع ادارات از عملکرد يکديگر
5
07/2
42%

ميزان تبادل مهارت ها ونقطه نظرات بين ادارات
5
99/1
40%

ارتقاء سلامت نظام اداري
ميزان تخلفات اداري
1
43/4
89%

شفافيت قوانين و رويه ها
5
91/2
58%

ميزان ضابطه‌مند بودن امور مالياتي استان آذربايجان غربي
5
3/3
66%

تغيير و تحول سازماني
ميزان دوره هاي آموزشي مرتبط باتحول سازماني
5
66/2
53%

ميزان فرصت تحقيق و توسعه
5
10/2
42%

ميزان گرايش کارکنان به ادامه تحصيل
5
06/3
72%

ميزان اهميت مديران به تحصيلات دانشگاهي کارکنان
5
65/2
53%

ميانگين کل

73%

يکي از مهمترين اهداف امور مالياتي استان آذربايجان غربي در منظر فرايند‌هاي داخلي بهبود فرايند ارتباط با مؤديان مي‌باشد، که سطح خود‌اظهاري مؤديان مالياتي را ارتقا مي‌دهد. با توجه به نتايج بدست آمده امور مالياتي استان آذربايجان غربي بايد عوامل انگيزشي و تشويق‌کننده خوداظهاري مؤديان مالياتي را کشف و تقويت نمايد. در سيستم خوداظهاري مؤديان موظفند که خود ميزان ماليات را تعيين و آن را به موقع گزارش و پرداخت نمايند. مؤديان زماني ماليات خود را شخصاً محاسبه و پرداخت خواهند کرد که اطلاعات شفاف، آموزش مناسب رويه‌هاي ساده و تشويق مناسب و کافي وجود داشته باشد.
يکي از وظايف عمده تشکيلات مالياتي صادق نگه داشتن تشکيلات مالياتي است. هيچ دولتي نمي‌تواند، از مؤديان انتظار داشته باشد که مشتاقانه از ساختار مالياتي که در نظرشان فاسد است يا وقتي باور ندارند که پول وصول شده براي اهداف درستي استفاده خواهد شد. مأموران مالياتي بايد حقوق مناسب و کافي بگيرند تا نيازي به رشوه خواري نداشته باشند. آنها بايد آموزش‌هاي تخصصي ديده باشند و براساس شايستگي ترفيع بگيرند.
همانطور که جدول بالا نشان مي‌دهد، امور مالياتي استان آذربايجان‌غربي نتوانسته است بطور کامل به اهداف از پيش تعيين شده خود در بعد فرايندهاي داخلي دسترسي پيدا کند. و ميانگين کل شاخص‌ها در اين منظر برابر 73 درصد مي‌باشد، و با توجه به حداقل مقدار تعيين شده براي سطح عملکرد مطلوب (70 درصد)، مشاهده مي‌شود که امور مالياتي استان آذربايجان غربي در اين بعد داراي سطح عملکرد مطلوبي مي‌باشد. بخاطر اينکه ميانگين کل شاخص‌ها از حداقل مقدار بيشتر است. ولي با اين حال اين اداره کل بايد براي رسيدن به سطح ايده‌ال باز هم فرايندهاي داخلي خود را بازهم اصلاح کند.

5-4-2-4. نتيجه‌گيري سؤال چهارم فرعي
آيا شاخص‌هاي رشد و يادگيري برگرفته شده از استراتژي امور مالياتي استان آذربايجان غربي در سال 1389 تحقق يافته‌اند؟
(جدول 5-5)درصد تحقق شاخصهاي سؤال چهارم
رشد و يادگيري
هدف عملياتي
شاخص
هدفگذاري سال 1389
مقدار واقعي سال 1389
درصد تحقق شاخص

اعتلاي فرهنگ سازماني
کار گروهي
5
26/2
46%

ريسک پذيري
5
08/2
42%

خلاقيت فردي
5
47/2
49%

افزايش رضايت کارکنان
حقوق و مزاياي شغلي
5
89/1
38%

فرصت ارتقاء و پيشرفت
5
04/2
41%

ماهيت و شرايط شغل
5
012/2
40%

سرپرستي و مديريت
5
28/2
46%

توانمند سازي نيروي انساني
نسبت ساعات آموزش کارکنان به کل ساعات کار
0091/0
013/0
143%

نسبت کارکنان داراي تحصيلات دانشگاهي به کل کارکنان
9/0
9/0
100%

توسعه فناوري اطلاعات
روند رشد سيستم هاي فناوري اطلاعات
5
78/2
56%

ميزان بکارگيري امکانات سخت افزاري و نرم افزاري
5
78/2
56%

ميزان دوره هاي آموزشي مرتبط با فناوري اطلاعات
5
55/2
51%

ميانگين کل

59%

بطوريکه اطلاعات جدول فوق نشان مي‌دهد امور مالياتي استان آذربايجان غربي در شاخص‌هاي متعلق به بعد رشد و يادگيري داراي کمترين سطح عملکرد است. و اين مقدار برابر 59 درصد مي‌باشد، و نشان مي‌دهد که امور مالياتي استان در اين بعد داراي سطح عملکرد ضعيفي مي‌باشد. که بايد سازمان در اين بعد به مقدار زياد سرمايه‌گذاري کند. و اگر اين کار را انجام ندهد در آينده کارايي لازم را نخواهد داشت.
بنابراين لازم است نيازهاي ذينفعان در اين منظر هماهنگ و بروز گردد تا شکاف‌هاي ايجاد شده تقليل يابد. از مهمترين اهداف امور مالياتي استان آذربايجان غربي در اين زمينه افزايش رضايت کارکنان مي‌باشد. که انتظار مي‌رود نتايج موفقيت‌آميزي داشته باشد. توجه به کارکنان به عنوان مهمترين سرمايه سازمان در دهه‌هاي اخير رشد روزافزوني داشته است. به ويژه مشارکت دادن آنها در تصميم‌گيري‌هاي مربوط به سازمان مي‌باشد. مجموعه مديريتي و کارکنان سطوح مختلف سازمان هريک انتظاراتي دارند که بخشي مربوط به نيازهاي مادي و بخش ديگر مربوط به نيازهاي غير مادي است. امور مالياتي استان آذربايجان غربي بايد در مقابل انتظارات کارکنان پاسخ قابل قبولي ارائه نمايند.
از ديگر اهداف اين منظر توانمندسازي نيروي کار مي‌باشد. ارتقا و توانمندي‌هاي علمي و تخصصي مأموران مالياتي اهميت ويژه‌اي در اجراي مطلوب قوانين دارد. از اينرو لازم است مطالعه وسيع و گسترده‌اي در اين زمينه صورت پذيرفته و برنامه اجرايي آموزش‌هاي مورد نياز تدوين گردد.

5-5. نتيجه‌گيري
باتوجه به استخراج مقادير شاخص‌ها مشخص گرديد که امور مالياتي استان آذربايجان غربي تا حدودي به طور متوازن رشد پيدا کرده ولي کارآيي عمده استراتژي‌هاي فعلي در راستاي افزيش درآمدهاي مالياتي مي‌باشد و امور مالياتي استان آذربايجان غربي که علاقمند به حرکت در راستاي سازمان‌هاي استراتژي‌محور مي‌باشد، بايد به اصول سازمان‌هاي استراتژي محور توجه کافي داشته باشد.
يکي از مهمترين نتايجي که در خلال تحقيق به دست آمد آگاهي از وجود تفکر استراتژيک در مديريت امور مالياتي استان آذربايجان غربي مي‌باشد که با همکاري صميمانه و مشتاقانه خود به سرانجام رسيدن اين پژوهش کمک شاياني نمودند. وجود چنين تفکري پيش زمينه حرکت در راستاي سازمان‌هاي استراتژي محورمي‌باشد.
امور مالياتي استان آذربايجان غربي بايد هر چه بيشتر به پايش استراتژي‌ها و عملکرد فعلي خود بپردازد. و با بروزآوري، عملکرد خود را در تمام زوايا بهبود بخشد.

5-6. پيشنهادات پژوهش

5-6-1. پيشنهادهاي کاربردي
1-پيشنهاد مي‌گردد امور مالياتي استان آذربايجان غربي نسبت به تدوين برنامه استراتژيک خود براساس مدل کارت امتيازي متوازن مبادرت ورزد.

2-پيشنهاد مي‌گردد اهداف عملياتي امور‌‌‌مالياتي استان آذربايجان

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید