عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر عملکرد مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی در جلب مشارکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

چکیده.. 1

مقدمه.. 2

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- اظهار مسأله.. 5

1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش.. 6

1-3- اهداف پژوهش.. 8

1-3-1) هدف اصلی.. 8

1-3-2) اهداف فرعی.. 8

1-4- فرضیات پژوهش.. 8

1-4-1- فرضیه اصلی.. 8

1-4-2- فرضیات فرعی.. 9

1-5 – نوع و روش پژوهش.. 9

1-6- روش گردآوری اطلاعات.. 9

1-7- جامعه آماری و نمونه آماری.. 10

1-8- روش نمونه گیری.. 10

1-9- قلمرو پژوهش.. 10

1-9-1-  قلمرو موضوعی.. 10

1-9-2-  قلمرو مکانی.. 10

1-9-3-  قلمرو زمانی.. 11

1-10- تعریف مفاهیم و واژگان کلیدی.. 11

فصل دوم: ادبیات پژوهش

2-1- مشارکت و کمک های مردمی.. 14

2-1-1- مفهوم مشارکت.. 14

2-1-2- انواع مشارکت.. 19

2-1-3- عوامل مؤثر بر مشارکت مردم.. 26

2-1-4- نظریات مرتبط با مشارکت.. 29

2-1-5- موانع مشارکت مردم.. 49

2-2- عملکرد مدیران.. 50

2-2-1- مدیریت و مدیران.. 51

2-3- ارزیابی عملکرد مدیران.. 51

2-4- پیشینه پژوهش.. 81

2-5- مدل مفهومی پژوهش.. 88

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه.. 90

3-2- روش پژوهش.. 90

3-3- جامعه آماری پژوهش.. 90

3-4- نمونه آماری و روش نمونه گیری.. 91

3-5- روش جمع آوری اطلاعات.. 91

3-6- ابزار جمع آوری اطلاعات.. 91

3-6- 1- روایی پرسشنامه.. 92

3-6- 2- پایایی پرسشنامه.. 92

3-7- شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 93

3-7-1- آمار توصیفی.. 93

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-7-2- آمار استنباطی.. 93

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل آماری

4-1- مقدمه.. 96

4-2- تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌های جمعیت‌شناختی.. 96

تحصیلات.. 97

سن.. 98

سابقه کار.. 99

4-3- تجزیه و تحلیل توصیفی ابعاد اصلی پژوهش.. 100

4-4- آمار استنباطی به‌مقصود پاسخ به سؤالات پژوهش.. 101

آزمون میانگین یک نمونه آماری (One-Sample T-Test).. 102

رتبه‌بندی ابعاد پژوهش با بهره گیری از آزمون فریدمن (Friedman Test)   107

4-5- ارتباط بین متغیرهای جمعیت‌شناختی و ابعاد پژوهش (Correlation Test)   107

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه.. 110

5-2- نتایج بدست آمده از آمار توصیفی.. 110

5-3- نتایج بدست آمده از آمار استنباطی.. 111

5-3-1- مطالعه فرضیه اصلی پژوهش.. 111

5-3-2- مطالعه فرضیه های فرعی پژوهش.. 112

5-4- پیشنهادات پژوهش.. 113

5-5- پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی.. 113

5-6- محدودیت های پژوهش.. 114

پیوست ها.. 115

فهرست منابع.. 123

منابع فارسی.. 123

منابع لاتین.. 128

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-3-1) هدف اصلی

سنجش عملکرد مدیران و افزایش مشارکتهای مردمی.

1-3-2) اهداف فرعی

  • ارتقای عملکرد مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) در راستای جلب مشارکت ها و کمک های مردمی.

ارائه راهکارهای مناسب به مقصود افزایش مشارکت ها و کمک های مردمی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر عملکرد مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی در جلب مشارکت ها  با فرمت ورد