عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر جهت گیری کارآفرینی بر رشد شرکتهای کوچک در شهر گلپایگان

قسمتی از متن پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

1-6-1 هدف اصلی:

هدف اصلی این پژوهش تعیین تأثیر جهت گیری کارآفرینی  روی رشد شرکتهای کوچک ( رشد فروش و رشد کارکنان) و نیز شناسایی ساختاری می باشد که باعث تقویت و ارتقای کارآفرینی سازمانی و اقتصادی در شرکتهای کوچک گردد .

 

1-6-2 اهداف فرعی :

  • تأثیر جهت گیری کارآفرینی روی رشد فروش شرکتهای کوچک
  • تأثیر جهت گیری کارآفرینی روی رشد کارکنان  شرکتهای کوچک
  • شناخت ارتباط ی میان عمر شرکتهای کوچک و رشد فروش آنها
  • شناخت ارتباط ی میان عمر شرکتهای کوچک و رشد کارکنان آنها

 


1-7 قلمرو پژوهش :

 

1-7-1  قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی پژوهش حاضر شامل اندازه گیری گرایش به کارآفرینی در شرکت درچارچوب کارآفرینی شرکتی ، اندازه گیری عملکرد و رشد شرکتها و کارکنان آنها و عمر این شرکتها و سنجش همبستگی میان این مولفه ها می باشد.

1-7-2  مکانی

قلمرو مکانی این پژوهش شرکت های کوچک در شهر گلپایگان می باشد .

1-7-3  زمانی

از نظر زمانی این پژوهش از اسفند ماه 1391 آغاز و تا شهریور 1392 به طول انجامیده می باشد.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-8 تعاریف مفهومی :

1-8-1 جهت گیری کارآفرینی:

فرآیندی می باشد که در آن افراد گرایش به این دارند که یا در خود ویا در داخل سازمان به دنبال فرصت بدون در نظر داشتن منابع دارای کنترل آن هستند.این تعریف کارآفرینی بر رفتار فرصت طلبانه تآکید دارد و از نظر کارآفرینی به عنوان یک رویکرد مدیریت مطرح می گردد   ( جاریلو ؛ 1990؛ص23 )[1].

1-8-2 مدیریت کارآفرینی :

مجموعه ای از نطریه ها،فنون و روشهای هدایت اثربخش فعالیتهای کارآفرینی می باشد.اکثراً در مدیریت کارآفرینی فرض بر این می باشد که شرکت های کارآفرین از فرصتها و منابع بهره گیری بهینه نمایند. ( براون و همکاران؛ 2001؛ص106 )[2] .

[1] – Jarillo

[2] – Brown et al

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

هدف اصلی این پژوهش تعیین تأثیر جهت گیری کارآفرینی  روی رشد شرکتهای کوچک ( رشد فروش و رشد کارکنان) و نیز شناسایی ساختاری می باشد که باعث تقویت و ارتقای کارآفرینی سازمانی و اقتصادی در شرکتهای کوچک گردد .

1-6-2 اهداف فرعی :

  • تأثیر جهت گیری کارآفرینی روی رشد فروش شرکتهای کوچک
  • تأثیر جهت گیری کارآفرینی روی رشد کارکنان  شرکتهای کوچک
  • شناخت ارتباط ی میان عمر شرکتهای کوچک و رشد فروش آنها
  • شناخت ارتباط ی میان عمر شرکتهای کوچک و رشد کارکنان آنها

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر جهت گیری کارآفرینی بر رشد شرکتهای کوچک در شهر گلپایگان با فرمت ورد