دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جدول‌ها

عنوان                                                                                                                                                                 صفحه

جدول 2-1. مقایسه سازمان های کارآفرین و سنتی.. 20

جدول 2-2. مقایسه ساختار سازمانی سازمان های کارآفرینانه و سنتی.. 21

جدول 3-1. سوالات و ابعاد هر یک از پرسشنامه ها.. 59

جدول 3-2. انواع روایی.. 60

جدول 3-3. مطالعه روایی همگرا با معیار AVE. 61

جدول 3-4. مطالعه روایی واگرا.. 62

جدول 3-5. مطالعه پایایی با معیار آلفای کرونباخ.. 62

جدول 3-6. مطالعه پایایی با معیار پایایی ترکیبی.. 63

جدول 3-7. تأثیر حذف هریک از سوالات بر اندازه آلفای کرونباخ.. 63

جدول 4-1.  ماتریس همبستگی میان سازه ها در فرضیه اصلی.. 72

جدول 4-2.  ماتریس همبستگی میان سازه ها در فرضیه فرعی 1. 72

جدول 4-3.  ماتریس همبستگی میان سازه ها در فرضیه فرعی 2. 73

جدول 4-4.  ماتریس همبستگی میان سازه ها در فرضیه فرعی 3. 73

جدول 4-5.  ماتریس همبستگی میان سازه ها در فرضیه فرعی 4. 74

جدول 4-6. نتایج آزمون رگرسیون چندگانه مربوط به تأثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر کارآفرینی سازمانی.. 74

جدول 4-7. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش.. 81

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها و اشکال

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان                                                                                                                                                                صفحه

شکل 2-1: سیر تحول مفهوم کارآفرینی سازمانی.. 15

شکل2-2: مدل کارآفرینی سازمانی اکلس و نک(1998).. 24

شکل 2-3:مدل شکل گیری فرهنگ سازمانی کاتر و هسکت (1992).. 31

شکل 2-4: سطوح فرهنگ سازمانی، از نظر شاین(1992).. 32

شکل 2-5: مدیریت فرهنگ سازمانی(لاورنس و فرمن،2009،ص202).. 34

شکل 2-6: مدل فرهنگ سازمانی دنیسون(2000).. 41

شکل 2-7. مدل مفهومی پژوهش(محقق ساخته).. 53

نمودار 4-1: تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس جنسیت.. 69

نمودار 4-2: تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس سن.. 70

نمودار 4-3: تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس اندازه تحصیلات.. 70

نمودار 4-4: تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس سابقه خدمت.. 71

شکل 4-1: تحلیل عاملی تأییدی مربوط به متغیر فرهنگ سازمانی و ابعاد آن   76

شکل 4-2: مقادیر t-values مربوط به متغیر فرهنگ سازمانی و ابعاد آن.. 77

شکل 4-3: تحلیل عاملی تأییدی مربوط به متغیر کارآفرینی سازمانی و ابعاد آن   78

شکل 4-4: مقادیر t-values مربوط به متغیر کارآفرینی سازمانی و ابعاد و سوالات آن   79

شکل 4-5: ارتباط میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی همراه با ضرایب استانداردشده.. 80

شکل 4-6: ارتباط میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی همراه با مقادیر t-values  81

 

 

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-4-1. هدف­کلی

مطالعه ارتباط میان فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

1-4-2. اهداف­جزئی

2-4-2-1. مطالعه ارتباط میان درگیر شدن در کار با کارآفرینی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

2-4-2-2. مطالعه ارتباط میان پایداری با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

2-4-2-3. مطالعه ارتباط میان سازگاری با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

2-4-2-4. مطالعه ارتباط میان مأموریت با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  ارتباط میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی  با فرمت ورد