دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر جهت گیری کارآفرینی بر رشد شرکتهای کوچک در شهر گلپایگان

قسمتی از متن پایان نامه :

اهمیت و ضرورت کارآفرینی در سازمان و شرکتها :

کارآفرینی هم تحت تأثیر موسسات اجتماعی ما قرار می گیرد و هم روی آنها تأثیرمی گذارد یعنی کارآفرینی به قوانین بازی پاسخ می دهدواز طرف دیگربه طورفزآینده ای هدف قوانین بازی قرار     می گیرد ( نوئل کمپل ؛ 2012 ) .

امروزه بسیاری از شرکتها به لزوم کارآفرینی پی برده اند. درواقع این گونه تغییر گرایش دراستراتژی درپاسخ به سه نیاززیراست ( احمدپور داریانی ، 1384، ص 134-135 ) :

  • افزایش سریع رقبای جدید
  • ایجاد حس بی اعتمادی نسبت به شیوه های مدیریت سنتی در شرکتها
  • خروج بهترین نیروهای شرکتی و اقدام آنها به کارآفرینی مستقل

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

یک بنگاه برای موفقیت بایستی با اتکا به کارآفرینی سازمانی بر توسعه ی محصولات وفناوری های جدید همت گمارد. کارآفرینی سازمانی به عنوان یکی از عوامل اصلی موفقیت سازمانها قلمداد می گردد زیرا که در بقاء، رشد و عملکرد سازمانها تأثیر اساسی بازی می کند به بیانی دیگر امروزه تأثیر کارآفرینی سازمانی در رشد و تعالی بنگاههای کوچک و بزرگ به اثبات رسیده می باشد(منبع قبلی). کارآفرینی درون سازمانی ، با به وجود آمدن شکل های جدید کاری یا یادگیری ، امکان پاسخگویی خیلی سریع به تغییرات دربازارهایی که فعالیت می کنند را می دهد و قابلیت سازگاری شان به محیط بیرونی را افزایش می دهد ( کوین و میلس ، 1999، ص 47-63 ) [1] .

از طرف دیگرکارآفرینی درون سازمانی ، تأثیرات مثبتی بر روی عملکردهای مالی وغیرمالی سازمانها دارد ( آنتونیک ، 2003 ، ص 22-23 )[2] .

از نتایج بالقوه کارآفرینی درون سازمانی ، اول رضایت شغلی می باشد. رضایت شغلی به عنوان وضعیت احساسی مثبتی می تواند تعریف گردد که در نتیجه ارزیابی شغلی فرد به وجود می آید. موفقیت شغلی ، تولید ، تعامل با کارکنان دیگر و خط مشی های سازمانی بر روی رضایت شغلی تأثیردارند ( هامپتوم[3] و همکاران ، 2004 ، ص 102-105 ) .

کارآفرینی درون سازمانی، با تأمین بهره گیری موثر منابع داخلی شرکت ، به امکان بوجودآوردن رویکردهای صحیح متعلق به مدیریت و بازار را می دهد.  از طرف دیگر به سبب اینکه یادگیری سازمانی ، حس موفقیت ، وارد شدن به یک تعامل ( تأثیرپذیری متقابل) بهتربا کارکنان دیگر را پشتیبانی می کند ، رضایت شغلی کارکنان را افزایش می دهد. این وضعیت راه راجهت کارکنان برای تولید کردن خروجی های مناسب با انتظارات مشتریان می گشاید .

[1] – covin & miles

[2] – Antonic

[3] – Hamptom

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

هدف اصلی این پژوهش تعیین تأثیر جهت گیری کارآفرینی  روی رشد شرکتهای کوچک ( رشد فروش و رشد کارکنان) و نیز شناسایی ساختاری می باشد که باعث تقویت و ارتقای کارآفرینی سازمانی و اقتصادی در شرکتهای کوچک گردد .

1-6-2 اهداف فرعی :

  • تأثیر جهت گیری کارآفرینی روی رشد فروش شرکتهای کوچک
  • تأثیر جهت گیری کارآفرینی روی رشد کارکنان  شرکتهای کوچک
  • شناخت ارتباط ی میان عمر شرکتهای کوچک و رشد فروش آنها
  • شناخت ارتباط ی میان عمر شرکتهای کوچک و رشد کارکنان آنها

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر جهت گیری کارآفرینی بر رشد شرکتهای کوچک در شهر گلپایگان با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه