دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی

قسمتی از متن پایان نامه :

بوردیو[1] سه نوع سرمایه شناسایی نمود که شامل سرمایه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می گردد. از دیدگاه بوردیو، سرمایه اجتماعی به ارتباطات و مشارکت اعضای یک سازمان توجه دارد و می‌تواند به منزله ابزاری برای دست‌یابی به سرمایه‌های اقتصادی مورد بهره گیری قرار گیرد. از این منظر، سرمایه اقتصادی، شکل غالب سرمایه گذاری می باشد و انواع دیگر سرمایه که سرمایه اجتماعی و فرهنگی را در بر می‌گیرد به منزله ابزاری برای حصول به سرمایه اقتصادی مفهوم پیدا می کند. پس می توان چنین نتیجه‌گیری نمود که دیدگاه بوردیو در زمینه سرمایه اجتماعی یک دیدگاه ابزاری صرف می باشد؛ به تعبیری اگر سرمایه اجتماعی نتواند موجب رشد سرمایه اقتصادی گردد کاربردی نخواهد داشت.

  • سرمایه اجتماعی از دیدگاه کلمن

کلمن[2] برخلاف بوردیو از واژه‌های متفاوتی برای تعریف سرمایه اجتماعی بهره گیری کرده می باشد؛ وی مفهوم سرمایه اجتماعی را از ابعادگوناگون مطالعه نموده می باشد. کلمن برای تعریف سرمایه اجتماعی به تأثیر و کارکرد آن توجه کرده می باشد و تعریفی کارکردی، نه ماهوی، از سرمایه اجتماعی ارائه داده می باشد (الوانی و سید نقوی، 1381: 5-4).

کلمن معتقد می باشد که سرمایه اجتماعی با کارکردش تعریف می گردد؛ سرمایه اجتماعی شیئی واحد نیست بلکه انواع چیزهای گوناگونی می باشد که دو ویژگی‌ مشترک دارند:

الف) همه آنها جنبه‌ای از یک ساخت اجتماعی را شامل می شوند؛

ب) کنش‌های معین افرادی را که درون ساختار هستند، تسهیل می‌کنند.

از نظر کلمن، سرمایه اجتماعی مثل شکل‌های دیگر سرمایه مولد می باشد و دست یابی به هدف‌های معینی را امکان پذیر می‌سازد که در صورت عدم وجود سرمایه اجتماعی دست یافتنی نخواهند بود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

به گونه کلی سرمایه اجتماعی مانند سرمایه فیزیکی و انسانی قابل جایگزین کردن نیست؛ هر چند در بعضی از فعالیت‌ها می‌توان آن را جایگزین نمود. شکل معینی از سرمایه اجتماعی که در تسهیل کنش‌های خاصی ارزشمند می باشد، ممکن می باشد برای کنش‌های دیگر بی‌فایده یا حتی زیان بار باشد (Coleman, 1990: 305).

برخلاف بوردیو که سرمایه اقتصادی را به مثابه هدف غایی در نظر می‌گرفت، کلمن سرمایه انسانی را به منزله هدف غایی در نظر می‌گیرد و سرمایه اجتماعی را زیرا ابزاری برای دست‌یابی به سرمایه انسانی مد نظر قرار می‌دهد (الوانی و سید نقوی، 1381: 5-4) .

[1] – Bourdieu

[2] – coleman

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-

  1. مطالعه ارتباط میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی
  2. پیمایش وضعیت سرمایه اجتماعی ادارات دولتی شهرستان نطنز
  3. پیمایش وضعیت معنویت در محیط کار ادارات دولتی شهرستان نطنز
  4. مطالعه ارتباط میان معنویت در محیط کار و ابعاد سه گانه سرمایه اجتماعی(ساختاری، ارتباط ای و شناختی)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی با فرمت ورد