دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  شناسایی و رتبه بندی مولفه های موثردرپرداخت پاداش عادلانه

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مقدمه

از اصطلاح روش پژوهش معانی خاص و متمایزی در متون علمی استنباط می گردد که یکی از تعاریف جامع بصورت زیر می باشد:

روش پژوهش مجموعه‌هایی از قواعد، ابزار و راههای معتبر (قابل اطمینان و نظام یافته) برای مطالعه واقعیت‌ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل معضلات می باشد(خاکی ،67:1382)

برای اجرای هر‌نوع مطالعه پژوهشی داده‌هایی جمع آوری می شوند که با بهره گیری از آنها می‌توان آن مطالعه پژوهشی را به انجام رساند. برای جمع آوری داده‌ها ابزارها و روش‌‌های مشخص از نظر کمی و کیفی ارائه می‌دهند تا به‌گونه‌ای مؤثر مورد بهره گیری قرار گیرد. سپس روشها و تکنیکها‌ی کمی وکیفی مناسب جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها به‌کار گرفته می گردد.با هر پژوهش،تلاشی سیستماتیک و روشمند به‌مقصود دست‌یافتن به پاسخ یک پرسش یا راه‍ ‌حلی برای مسئله می باشد، که بر این اساس پژوهش‌های صورت گرفته را بر اساس هدف از انجام پژوهش می توان طبقه‌بندی نمود. این پژوهش برمبنای هدف جزء پژوهش‌های کاربردی می باشد.دراین فصل اختصار‌ای از روش پژوهش، جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری، روش جمع‌آوری اطلاعات، پایایی وروایی ابزار پژوهش و روش‌های آماری مورد بهره گیری دراین پژوهش آورده شده می باشد.

3-1.روش پژوهش

به روشها یا تکنیک‌هایی که از طریق آن محقق به جمع‌آوری اطلاعات می‌پردازد، روش پژوهش گفته می گردد. روش هر پژوهش به اعتقادات نظری خاص محقق و شیوه توجه او به واقعیات اجتماعی همراه با مقتضیات خاص هر موضوع متکی می باشد.(سرمد،73:1383)

این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی می باشد.زیرا پشتوانه نظری دارد ، پژوهش کاربردی با بهره گیری از روشها و تئوریها و مدلهای موجود پژوهش  انجام می گردد و به یک نتیجه کاربردی منجر می گردد به این معنی که در زمینه رفع مسائل و معضلات و گرفتاریهای سازمان بطورخاص موثر باشد .

 

طرح انجام پژوهش به صورت پیمایشی می باشد که شامل مجموعه روشهایی می باشد که هدف آنها توصیف کردن شرایط پدیده های مورد مطالعه، بدون کوشش در جهت تغییر و یا تاثیر در وضعیت موجود و مورد مطالعه می باشد. در روش پیمایشی پژوهشگر با حضور در محل پژوهش به جمع آوری اطلاعات می پردازد.در پیمایش  هدف محقق آزمون فرضیه های پژوهش می باشد که از پیش بر اساس شواهد و اطلاعات خود ارائه نموده و در نهایت تعمیم نتایج بدست آمده به کل جامعه آماری می باشد و از نظر هدف پژوهش، پژوهش کاربردی می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شناسایی ورتبه بندی مولفه های موثردرپرداخت پاداش عادلانه در اداره امور مالیاتی کاشان

ارائه شیوه های جدید ومناسب جهت سیستم پرداخت پاداش وارائه آن به سازمان امور مالیاتی

1-4.سوالات پژوهش

1.آیا مهارتهای ادراکی کارکنان در پرداخت پاداش عادلانه موثراست؟

2.آیا مهارتهای ارتباطی کارکنان در پرداخت پاداش عادلانه موثراست.؟

3.آیا عوامل شخصیتی کارکنان در پرداخت پاداش عادلانه موثراست؟

4.آیاکارتیمی کارکنان در پرداخت پاداش عادلانه موثراست؟

5.آیا مدیریت عملکرد کارکنان در پرداخت پاداش عادلانه موثراست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و رتبه بندی مولفه های موثردرپرداخت پاداش عادلانه  با فرمت ورد